Datasett i Geonorge

Datasettene i kartkatalogen Geonorge er inndelt etter en nasjonal temainndeling.

Den nasjonale temainndelingen er basert på inndelingen i "det offentlige kartgrunnlaget" og kan brukes som filter i kartkatalogen for å få en enkel oversikt over data og tjenester innenfor den temainndelingen man søker etter. 

Under finner du en oversikt over de ulike temagruppene sammen med litt informasjon om hvilken type data de innholder og hvilke organisasjoner som eier dataene.

teaser-icon
Basis geodata

Grunndata og referansedata

teaser-icon
Befolkning

Befolkningsdata

teaser-icon
Eiendom

Eiendommer, adresser og bygninger

teaser-icon
Energi

Kraftressurser og infrastruktur

teaser-icon
Flyfoto

Flyfoto og satelittbilder (ortofoto)

teaser-icon
Forurensing

Miljøpåvirkning, utslipp og støy

teaser-icon
Friluftsliv

Områder og traseer

teaser-icon
Geologi

Grunnforhold på land og til havs

teaser-icon
Høydedata

Høydedata og dybdedata

teaser-icon
Kulturminner

Kulturminner og kulturmiljøer

teaser-icon
Kyst og fiskeri

Hav og kystnære data

teaser-icon
Landbruk

Jordbruk, skogbruk og dyrehold

teaser-icon
Landskap

Landskaps- og jordbruksregioner

teaser-icon
Natur

Biologisk mangfold, regioner og naturmiljø.

teaser-icon
Plan

Kommunale og statlige plandata

teaser-icon
Samferdsel

Transportnettverk

teaser-icon
Samfunnssikkerhet og beredskap

Naturfarer, samfunnsfarer og skytefelt

teaser-icon
Vær og klima

Meteorologiske data