Landbruk

Ressurser for landbruk, skogbruk, reindrift og dyrehold.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) tilbyr de aller fleste datasettene i denne temakategorien, både innen landbruk, skogbruk og beitebruk. Men det finnes også mange datasett for reindrift der Landbruksdirektoratet står som eier. 

I tillegg finnes det landbruksstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), arealressurskart (AR5) fra Geovekst og data om dyrehold fra Mattilsynet.

Noen få kommuner har datasett som viser Elgvald, temakart og prioriterte beiteområder.

teaser-icon
Data fra NIBIO

Data fra Norsk institutt for bioøkonomi

teaser-icon
Lokale landbruksdata

Data fra kommuner og Finnmarkseiendommen

teaser-icon
Alle landbruksdata

Data fra alle organisasjoner