Natur

Biologisk mangfold, regioner og naturmiljø.

Naturdata fra Miljødirektoratet som arter, naturregioner, forvaltningsområder, landskapstyper, verneområder og inngrepsfri natur, m.m. Det meste er landbasert, men de leverer også datasettene "Nasjonal marin verneplan" og "Naturverdi - hav"

Andre typer data:

  • Miljøelementer i marine sedimenter fra Norges geologiske undersøkelse
  • Arter fra Artsdatabanken og Statsforvalteren (land)
  • Arter fra Havforskningsinstituttet (hav)
  • Hydrologiske data fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Kartverket
  • Kommunale datasett over jaktvald, arter og naturmangfold
  • Sjøfuglbestander fra Norsk institutt for Naturforskning
teaser-icon
Arter

Artsdata fra Artsdatabanken og Statsforvalteren

teaser-icon
Data fra HI og NGU

Marine data fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse

teaser-icon
Hydrologiske data

Hovedsakelig data fra Norges vassdrags- og energidirektorat, men også fra Kartverket

teaser-icon
Naturdata fra kommuner

Noen få kommuner har data over jaktområder og arter

teaser-icon
Alle naturdata

Naturdata fra alle organisasjoner