Samfunnssikkerhet og beredskap

Data som berører sikkerhet for mennesker og infrastruktur.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap leverer data som er viktige med tanke på beredskap og noen data over anlegg med farlig stoff. De sistenevnte har begrensning på tilgang. 

Norges vassdrags- og energidirektorat leverer data som viser flom- og skredfare

Forsvaret har oversikter over skytefelt og snøskreddata mens NORSAR har jordskjelvsoneringskart (tilgangsbeskyttet)

teaser-icon
Data fra DSB

Beredskapsdata og anlegg med fare

teaser-icon
Data fra NVE

Skred-, flom- og kvikkleiredata

teaser-icon
Data fra Forsvaret

Skytefelt, forbudsområder i sjø og snøskreddata

teaser-icon
Data fra kommuner og fylker

Flomdata, skredsoner, dreneringslinjer og kritiske punkter

teaser-icon
Alle samfunnssikkerhetsdata

Data fra alle organisasjoner