Handlingsplanens tiltak

Nr. Tiltak Ansvarlig etat Departement
1 Identifisere kjernedata i infrastrukturen Kartverket KDD
2 Kartlegge brukerbehov og datatilgang i prioriterte arbeidsprosesser Kartverket KDD
3 Heve kvaliteten på det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Kartverket KDD
4 Etablere program for kvalitetsheving av matrikkelen Kartverket KDD
5 Heve kvaliteten på arealplandata - forbedre tilgangen til planregister KDD KDD
6 Etablere marine grunnkart i kystsonen Kartverket KDD
7 ITS - Intelligente transportsystemer - bidra til smartere og sikrere transport Statens vegvesen SD
8 Nasjonalt detaljert høydemodell Kartverket KDD
9 Videreutvikle detaljerte grunnkart (FKB) for fremtiden Geovekst KDD
10 Etablere et digitaliseringsprogram om undergrunnen NGU NFD
11 Etablere økologisk grunnkart Miljødirektoratet KLD
12 Sikre gjenbruk av geodata innsamlet etter offentlige krav Kartverket KDD
13 Utnytte data fra jordobservasjonssatellitter Kartverket KDD
14 Driftssette operasjonell storbruk av radarsatellittdata (InSAR) NGU NFD
15 Nasjonalt felles geografisk beslutningsunderlag til krise og beredskap DSB og Kartverket JD
16 Utnytte publikumsbasert datafangst Kartverket KDD
17 Geonorge som plattform for nasjonal tjenestebasert infrastruktur for geodata Kartverket KDD
18 Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen Kartverket KDD
19 Samordne oppfølging av informasjonssikkerhet Kartverket KDD
20 Distribuert, virtuelt datasenter for bruk og forvaltning av dynamiske geodata Meterologisk institutt KLD
21 Etablere en fellesløsning for lagring og forvaltning av detaljert grunnkart (FKB) Kartverket KDD
22 Legge til rette for bruk av 3D geodata Kartverket KDD
23 Posisjonstjenester og tilhørende geodetisk infrastruktur Kartverket KDD
24 Utvikle FOU-strategi og etablere FOU-program for geografisk informasjon NIBIO LMD
25 Styrke utdanningen innen geografisk informasjon Geoforum KDD
26 Utvikle modeller for offentlig-privat samarbeid Kartverket KDD
27 Synliggjøre gevinster av investeringene i den geografiske infrastrukturen Norge digitalt Ingen
28 Utrede samarbeids- og finansieringsmodeller for nasjonal geografisk infrastruktur KDD KDD
29 Utvidelse av Nasjonalt register over luftfartshindre Kartverket KDD
30 Geografisk informasjon til nasjonal statistikkproduksjon Statistisk sentralbyrå FIN
31 Fremme digital selvbetjening i byggesaksprosessen Direktoratet for byggkvalitet KDD
32 Forebygge konsekvenser av ekstremvær Kartverket KDD
33 Kartfesting av fartsforskrifter Kystverket NFD
34 Arealverktøy for arbeidet med forvaltningsplaner for kyst- og havområder Kystverket NFD
35 Kystinfo beredskap Kystverket NFD
36 Kystverket - Datavarehus Kystverket NFD
37 Digitalisering av søknadsprosess – havne- og farvannsloven Kystverket NFD
38 Applikasjon for utbyggingsområder Kystverket NFD
39 Heldekkende nasjonalt ressurskart for skog - SR16 NIBIO LMD
40 Forbedring av dyrkbar jord-datasettet NIBIO LMD
41 Arealrapporten i Kilden NIBIO LMD
42 AR5 ajourholdløsning på web NIBIO LMD
43 Feltløsning for den offentlige skogforvaltningen Landbruksdirektoratet LMD
44 Digitalisering av reisetilskuddsordningen for veterinærers syke/ inseminasjonsbesøk Landbruksdirektoratet LMD
45 Øke bevisstheten rundt geodata og bruk av geodata hos landbruksparten NIBIO LMD
46 Nasjonal havnebase Kartverket og Kystverket KDD
47 Nasjonal hydrografisk infrastruktur – marine geodata - forvaltning og formidling Kartverket KDD
48 Digital KSU - Kart over mulige fremtidige nettutbygginger NVE OED
49 Varmekart NVE OED
50 Arealanalyser – spørring om arealer, verdier og konsekvenser – samordnet tilbud Kartverket KDD
51 Effektiv nasjonal løsning for å samle og forvalte stedfestede data Kartverket KDD
52 Deling av åpne data fra mineralforvaltningen Direktoratet for mineralforvaltning NFD
53 Bruk av åpne data- brukervennlig beslutningsstøtte Direktoratet for mineralforvaltning NFD
54 Gruvesikringsregister med publikumsbasert datafangst og kvalitetssikring Direktoratet for mineralforvaltning NFD
55 Etablere offentlig geodatasjø Kartverket KDD