Handlingsplanens tiltak

Nr. Tiltak Ansvarlig etat Departement
1 Identifisere kjernedata i infrastrukturen Kartverket KMD
2 Kartlegge brukerbehov og datatilgang i prioriterte arbeidsprosesser Kartverket KMD
3 Heve kvaliteten på det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Kartverket KMD
4 Etablere program for kvalitetsheving av matrikkelen Kartverket KMD
5 Heve kvaliteten på arealplandata - forbedre tilgangen til planregister KMD KMD
6 Etablere marine grunnkart i kystsonen Kartverket KMD
7 ITS - Intelligente transportsystemer - bidra til smartere og sikrere transport Statens vegvesen Samferdselsdepartementet
8 Nasjonalt detaljert høydemodell Kartverket KMD
9 Videreutvikle detaljerte grunnkart (FKB) for fremtiden Geovekst KMD
10 Etablere et digitaliseringsprogram om undergrunnen NGU Nærings- og fiskeridepartementet
11 Etablere økologisk grunnkart Miljødirektoratet KLD
12 Sikre gjenbruk av geodata innsamlet etter offentlige krav Kartverket KMD
13 Utnytte data fra jordobservasjonssatellitter Kartverket KMD
14 Driftssette operasjonell storbruk av radarsatellittdata (InSAR) NGU Nærings- og fiskeridepartementet
15 En felles geografisk informasjonsbase for samfunnssikkerhet og beredskap DSB og Kartverket Justis- og beredskapsdepartementet
16 Utnytte publikumsbasert datafangst Kartverket KMD
17 Geonorge som plattform for nasjonal tjenestebasert infrastruktur for geodata Kartverket KMD
18 Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen Kartverket KMD
19 Samordne oppfølging av informasjonssikkerhet Kartverket KMD
20 Distribuert, virtuelt datasenter for bruk og forvaltning av dynamiske geodata Meterologisk institutt KLD
21 Etablere en fellesløsning for lagring og forvaltning av detaljert grunnkart (FKB) Kartverket KMD
22 Legge til rette for bruk av 3D geodata Kartverket KMD
23 Posisjonstjenester og tilhørende geodetisk infrastruktur Kartverket KMD
24 Utvikle FOU-strategi og etablere FOU-program for geografisk informasjon NIBIO LMD
25 Styrke utdanningen innen geografisk informasjon Geoforum KMD
26 Utvikle modeller for offentlig-privat samarbeid Kartverket KMD
27 Synliggjøre gevinster av investeringene i den geografiske infrastrukturen Norge digitalt Ingen
28 Utrede samarbeids- og finansieringsmodeller for nasjonal geografisk infrastruktur KMD KMD
29 Utvidelse av Nasjonalt register over luftfartshindre Kartverket KMD
30 Geografisk informasjon til nasjonal statistikkproduksjon Statistisk sentralbyrå KMD
31 Fremme digital selvbetjening i byggesaksprosessen Direktoratet for byggkvalitet KMD
32 Standardisert metode og veiledning for kartlegging av overvann til arealplanlegging NVE Olje- og energidepartementet
33 Kartfesting av fartsforskrifter Kystverket Samferdselsdepartementet
34 Arealverktøy for arbeidet med forvaltningsplaner for kyst- og havområder Kystverket Samferdselsdepartementet
35 Kystinfo beredskap Kystverket Samferdselsdepartementet
36 Kystverket - Datavarehus Kystverket Samferdselsdepartementet
37 Digitalisering av søknadsprosess – havne- og farvannsloven Kystverket Samferdselsdepartementet
38 Applikasjon for utbyggingsområder Kystverket Samferdselsdepartementet
43 Feltløsning for den offentlige skogforvaltningen Landbruksdirektoratet LMD
44 Digitalisering av reisetilskuddsordningen for veterinærers syke/ inseminasjonsbesøk Landbruksdirektoratet LMD
46 Nasjonal havnebase Kartverket og Kystverket KMD
47 Nasjonal hydrografisk infrastruktur – marine geodata - forvaltning og formidling Kartverket KMD
48 Digital KSU - Kart over mulige fremtidige nettutbygginger NVE Olje- og energidepartementet
49 Varmekart NVE Olje- og energidepartementet
50 Arealanalyser – spørring om arealer, verdier og konsekvenser – samordnet tilbud Kartverket KMD
51 Effektiv nasjonal løsning for å samle og forvalte stedfestede data Kartverket KMD
52 Deling av åpne data fra mineralforvaltningen Direktoratet for mineralforvaltning Nærings- og fiskeridepartementet
53 Bruk av åpne data- brukervennlig beslutningsstøtte Direktoratet for mineralforvaltning Nærings- og fiskeridepartementet
54 Gruvesikringsregister med publikumsbasert datafangst og kvalitetssikring Direktoratet for mineralforvaltning Nærings- og fiskeridepartementet