Oversikt over tiltak

7 ITS - Intelligente transportsystemer - bidra til smartere og sikrere transport

Tiltakskategori: Fellesløsninger

Tiltaket utgår fra handlingsplanen i 2023 etter midtveisevalueringen av nasjonal geodatastrategi og handlingsplanen.

Transportsektoren er inne i en sterk utvikling i retning av mer intelligente transportsystemer (ITS). Utviklingen vil legge til rette for tjenester som bygger på Samvirkende ITS og fremveksten av automatiserte transporter (selvkjørende) kjøretøy.

Teknologiutviklingen for tjenester innen Samvirkende ITS og automatisert kjøring må understøttes av utvikling av et digitalt oppkoblet navigerbart vegnett. Det vil si utvikling av digital infrastruktur som supplement til fysisk/visuell infrastruktur, kommunikasjons infrastruktur som sørger for at transportmiddel er trådløst oppkoblet og systemer for posisjonsbestemmelse med tilstrekkelig nøyaktighet i samsvar med detaljerte kartdata.

 Involverte etater/aktører må i den sammenheng samarbeide om å:

 • Utrede roller og ansvar, kartlegge behov for samordning, utvikle regulatoriske tiltak/standarder, etablere kvalitetskrav og vurdere/utvikle felles forvaltningsløsninger på ITS-området.
 • Utvikle og iverksette relevante kompetansetiltak på tvers av offentlig sektor og andre aktører.

Utvikle og fasilitere ITS-piloter.

 • Varighet: 1/2019-12/2023

  Gjennomføring:

  Statens vegvesen aktivitet vil være forankret i:

  • Nasjonal Transportplan 2018-2029 og Nasjonal Transportplan 2022-2033
  • Virksomhetsstrategi for Statens vegvesen
  • Strategi for digitalisering i Statens vegvesen
  • ITS strategi for Statens vegvesen
  • Handlingsplan for ITS i Statens vegvesen (under utarbeiding)
  • ITS-programmet 2018-2023

  Deltakelse i nasjonale og internasjonale FoU-prosjekt

 • Ansvarlig: Statens vegvesen
 • Medvirkende etater: Statens kartverk, ITS Norge, transportetater, kommuner, privat sektor
 • Departement SD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk
1.4 Samfunnet har hensiktsmessig referanserammer for stedfesting

2 Teknologi og verktøy
2.2 Det er etablert fellesløsninger for lagring og forvaltning av geografisk informasjon
2.4 Effektivisering av datafangsten til infrastrukturen
2.8 Det utvikles og implementeres fremtidsrettede standarder og brukerteknologi

3 Samspill
3.4 Det finnes aktive miljøer og tiltak for innovasjon og FoU