Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan

Den nasjonale geodatastrategien "Alt skjer et sted" er supplert med en handlingsplan. Denne handlingsplanen beskriver aktivitetene som skal utføres de neste årene.

Strategien heter Alt skjer et sted - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025

Det er gjennomført en midtveisevaluering av strategien i regi av KDD i 2022. Les mer om evalueringen på regjeringen.no.

Handlingsplanen beskriver aktivitetene

Handlingsplanen skal henvende seg mot viktige utfordringer på geodataområdet, blant annet arbeidet knyttet til sentrale samfunnsutfordringene og digitaliseringen av offentlig sektor, som beskrevet blant annet i geodatastrategien.

Det er forventet at departementer, direktorater, kommuner, privat sektor og andre vil utvikle ytterligere tiltak de neste årene. 

KDD har det overordnede ansvaret for  handlingsplanen, men Kartverket har blitt bedt om å koordinerene arbeidet, og Samordningsgruppen for geografisk informasjon skal godkjenne den.

Handlingsplan versjon 2022

Handlingsplan versjon 2022 foreligger ikke i en fil-versjon (pdf eller docx).

Handlingsplanen er nå alle tiltakene med beskrivelse og aktiviteter som ligger under siden "Handlingsplanens tiltak" (se under relatert).

Versjon 2022 inneholder 55 tiltak hvorav 42 er aktive. Fire av tiltakene er en del av Geosats2023, noen tiltak er besluttet inngå i større og overbyggende tiltak, noen er avsluttet og ett utgår.  

Handlingsplan versjon 2021

Denne versjonen inneholder korte beskrivelser av 47 forskjellige tiltak. Noen av tiltakene går på tvers av flere sektorer, mens andre er helt sektorspesifikke. Tiltakene er utviklet av etater og organisasjoner.  

Foreslå tiltak i handlingsplanen

Handlingsplanen er under utvikling. Det er forventet at de ulike sektorene utvikler tiltak som realiserer visjonen og understøtter målene. Etater, kommuner og andre organisasjoner kan foreslå og beskrive tiltak som ønskes inn i handlingsplanen. Bruk dokumentet under for å melde inn tiltak:

Skjema for innmelding av tiltak (.docx)

Dette er geodatastrategien

Regjeringen la fra den nasjonale geodatastrategien «At skjer et sted»  i november 2018. Målet med strategien er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å klare det, må vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av sektorer. Med denne strategien forsterker regjeringen bruken av den geografiske infrastrukturen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Strategien består av fire områder, med brukerorientering og samfunnsnytte som hovedelementer:

  • Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige samfunnsbehov
  • Felles løsninger og teknologi som støtter opp under effektiv oppgaveløsing og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet
  • Et velfungerende samspill om forvalting, deling, utvikling og innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor
  • Rammevilkår som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale samfunnet

Skal du holde presentasjon om strategien?

Da kan du bruke standardmalen for Power Point "Alt skjer et sted - geodatastrategiens standardmal" (pptx)