Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan

Den nasjonale geodatastrategien "Alt skjer et sted" er supplert med en handlingsplan. Denne handlingsplanen beskriver aktivitetene som skal utføres de neste årene.

Strategien heter Alt skjer et sted - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025

Handlingsplanen beskriver aktivitetene

 Handlingsplan versjon 2021

Handlingsplanen skal henvende seg mot viktige utfordringer på geodataområdet, blant annet arbeidet knyttet til de sentrale samfunnsutfordringene og digitaliseringen av offentlig sektor, som er beskrevet blant annet i  geodatastrategien. Den inneholder korte beskrivelser av 47 forskjellige tiltak. Noen av tiltakene går på tvers av flere sektorer, mens andre er helt sektorspesifikke. Tiltakene er utviklet av etater og organisasjoner. Det er forventet at departementer, direktorater, kommuner, privat sektor og andre vil utvikle andre tiltak de neste årene. 

KMD har det overordnede ansvaret for  handlingsplanen, men Kartverket har blitt bedt om å koordinerene arbeidet, og Samordningsgruppen for geografisk informasjon skal godkjenne den.

Foreslå tiltak i handlingsplanen

KMD har det overordnede ansvaret for handlingsplanen, men Kartverket har blitt bedt om å koordinerene arbeidet. Samordningsgruppen for geografisk informasjon skal i tillegg godkjenne handlingsplanen.

 Handlingsplanen er under utvikling. Det er forventet at de ulike sektorene utvikler tiltak som realiserer visjonen og understøtter målene. Etater, kommuner og andre organisasjoner kan foreslå og beskrive tiltak som ønskes inn i handlingsplanen. Bruk dokumentet under for å melde inn tiltak:

Skjema for innmelding av tiltak (.docx)

Dette er geodatastrategien

Regjeringen la fra den nasjonale geodatastrategien «At skjer et sted»  i november 2018. Målet med strategien er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å klare det, må vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av sektorer. Med denne strategien forsterker regjeringen bruken av den geografiske infrastrukturen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Strategien består av fire områder, med brukerorientering og samfunnsnytte som hovedelementer:

      • Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige samfunnsbehov
      • Felles løsninger og teknologi som støtter opp under effektiv oppgaveløsing og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet
      • Et velfungerende samspill om forvalting, deling, utvikling og innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor
      • Rammevilkår som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale samfunnet

Skal du holde presentasjon om strategien?

Da kan du bruke stardmalen for Power Point "Alt skjer et sted - geodatastrategiens standardmal" (pptx)