Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan

Regjeringen la fram den nasjonale geodatastrategien "Alt skjer et sted" i november 2018. Strategiens visjon er; Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. For å klare det, må vi bli enda flinkere til å samarbeide på tvers av sektorer.

Strategien består av fire hovedmål:

  • Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige samfunnsbehov
  • Felles løsninger og teknologi som støtter opp under effektiv oppgaveløsing og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet
  • Et velfungerende samspill om forvalting, deling, utvikling og innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor
  • Rammevilkår som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale samfunnet

 

Alt skjer et sted - Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025 (pdf)

Engelsk versjon: National geospatial strategy towards 2025 - Everything happens somewhere

Faktaark om geodatastrategien (pdf)

Faktaark om fellesløsninger og samfunnsområder

 

Strategien er supplert med en handlingsplan. Denne handlingsplanen beskriver aktivitetene som skal utføres de neste årene.

Handlingsplanen beskriver aktivitetene

Handlingsplanen skal henvende seg mot viktige utfordringer på geodataområdet, blant annet arbeidet knyttet til sentrale samfunnsutfordringene og digitaliseringen av offentlig sektor, som beskrevet blant annet i geodatastrategien.

Det er forventet at departementer, direktorater, kommuner, privat sektor og andre vil utvikle ytterligere tiltak de neste årene. 

KDD har det overordnede ansvaret for  handlingsplanen, men Kartverket har blitt bedt om å koordinerene arbeidet, og Samordningsgruppen for geografisk informasjon skal godkjenne den.

Det er gjennomført en midtveisevaluering av strategien i regi av KDD i 2022. Les mer om evalueringen på regjeringen.no.

Handlingsplan 2024

Det ble i 2023 gjort en stor revisjon etter anbefalinger i midtveisevalueringen. Den største revisjonen var reduksjon av aktive tiltak til 15 tiltak.

Handlingsplanen støtter opp under strategiens mål, er tverrsektorielle og har tiltakseiere som aktivt jobber med tiltakene.

Videre er det satt søkelys på tre samfunnsområder som handlingsplanen skal støtte opp om;

  • Sikkerhetspolitisk - krise og beredskap
  • Distriktsutvikling - plan/bygg/eiendom
  • Klima, natur og arealdisponering

 

Alle aktive tiltak har pågående aktiviteter eller konkrete planer for aktiviteter i 2024.

Samordningsgruppen for geografisk informasjon, har vedtatt at handlingsplan 2024 skal videreføres med de samme 15 tiltakene.