Mer om Geodatastrategien

Regjeringens strategi skal sikre gode data og økt bruk. Mange aktører i samfunnet er avhengig av geografisk informasjon. Kommunene trenger det for å forebygge og håndtere klimaendringer, beredskapsaktører trenger det for å håndtere kriser raskt og riktig, det er viktig for god byutvikling, for at næringslivet kan omstille seg og for innovasjon i offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Geodatastrategien henvender seg til sektormyndigheter på ulike forvaltningsnivåer, dataprodusenter, teknologileverandører, innovatører og brukere i alle sektorer – og til Kartverket som nasjonal geodatakoordinator.

Tidligere prosesser

Samordningsgruppen for geografisk informasjon tok i 2015 initiativ til arbeid med en nasjonal geodatastrategi, fordi det er behov for samordnet og tydelig innsats. Sektormyndigheter og næringsliv ble involvert og det ble utviklet et utkast til strategi.

Gjennom stortingsmeldingen Digital agenda for Norge varslet regjeringen i 2016 en nasjonal geodatastrategi. Nasjonalt geodataråd og Samordningsgruppen for geografisk informasjon la i fellesskap frem et forslag til en slik strategi for Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14. februar 2017.

Kartverket og samordningsgruppen ble bedt om å initiere aktivitet for å utvikle en handlingsplan. Sektormyndigheter ble oppfordret til å utvikle tiltak for understøttelse av strategiens mål. Samfunnsnytte og brukerorientering er sentral forhold som skal styre utviklingen av tiltak.

Figuren viser de fire hovedområdene strategien fokuserer på. Det er formulert delmål til hver av disse områdene.

Strategien består av fire områder, med brukerorientering og samfunnsnytte som kjerneelement. De to første områdene adresserer behovet for et bedre kunnskapsgrunnlag og  effektiv utnyttelse av teknologi, mens de to siste omhandler virkemidler for å få dette til.


Godt samarbeid og koordinering av aktørene som har ansvar å gjennomføre tiltak er avgjørende for at målene i strategien kan gjennomføres. Videre er det viktig at berørte etater og aktører legger strategien til grunn for sine videre satsinger på området.