Oversikt over tiltak

3 Heve kvaliteten på det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Tilrettelagte, relevante og kvalitetssikrede geodata skal understøtte prioriterte samfunnsprosesser i kommuner, på fylkesnivå og nasjonalt. DOK er definert i Plan- og bygningsloven (PBL) som en prioritert samling data for oppgaver etter PBL - som arealplanlegging og byggesak. Kommunesektorens organisasjon (KS) har forbedring av DOK som mål i sitt "Vegkart for plan, bygg og geodata". En bevisst satsing mot nasjonale etater og kommuner som produserer prioriterte temadata er nødvendig for å sikre et relevant og kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag og øke bruken av dette. 

 • Forbedring av innhold og kvalitet er vesentlig for økt nytte. Løsninger og aktiviteter må bygge på kjente brukerbehov. Brukermiljøer må avklares for å få tydeliggjort ønsker og mulige aktiviteter for å bedre kvalitet, innhold og budskap.
 • Tiltaket skal utføres i samarbeid mellom Kartverket, kommuner, fylker og de nasjonale etatene. Ved å fokusere på å bygge DOK både "ovenfra" og "nedenfra" samtidig, vil man gjensidig forsterke insentivet til å gjøre forbedringer.
 • Det skal utvikles gode rutiner for utveksling av data mellom nasjonale etater, fylker og kommuner gjennom standardiserte api og bruk av Geonorge.
 • Bruksområdet til de enkelte DOK-datasettene skal tydeliggjøres og veiledning skal forbedres
 • Standardisert bruk av DOK i arealanalyser skal defineres
 • Varighet fase 1: 1/2019 - 12/2022

  Varighet fase 2: 2023 - 2025

   

  Forventede gevinster:

  Forbedring av DOK og forbedret tilgang vil kunne gi mer kunnskapsbaserte beslutninger, gi forutsigbarhet og gi kortere behandlingstid for utbyggere/tiltakshavere, effektivisere arbeidsprosesser, forbedre demokratiprosesser og medvirkning fra innbyggere og organisasjoner.

 • Kartverket
 • Medvirkende etater: Eiere DOK-datasett: Avinor, BaneNor, Direktoratet for mineralforvaltning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg, Havforskningsinstituttet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Norges geologiske undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk institutt for bioøkonomi, Riksantikvaren, Statens vegvesen, Statnett, Statistisk sentralbyrå, kommuner
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk

2 Teknologi og verktøy
2.1Geonorge sikrer effektiv dataflyt mellom sektorer og nivåer

3 Samspill
3.1 Det er et godt samspill og samarbeid på tvers i offentlig sektor
3.2 Det finnes hensiktsmessige arenaer for offentlig-privat samarbeid