Oversikt over tiltak

1 Geografiske grunndata

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

De viktigste dataene - det vi kan kalle geografiske grunndata - er fundamentet for hele infrastrukturen, og fordrer store ressurser å etablere, drifte og vedlikeholde.

Geografiske grunndata kan sees på som samfunnets fellesgoder og utgjør fundament for annen aktivitet. Geografiske grunndata inngår som viktige bidrag inn i samfunnets kritiske funksjoner. Geografiske grunndata benyttes i digitale arbeidsprosesser og sikrer kvalitet på oppgaveutførelse og effektivitet i prosesser. For å sikre nåværende og framtidig tilgang til geografiske grunndata, skal det arbeides for tverrsektoriell prioritering, tydelighet knyttet til ansvar for ulike data og samordning og fellesskap rundt etablering, drift og vedlikehold av geografiske grunndata.

  • Samordningsgruppen for geografisk informasjon har vedtatt de 12 temaene som inngår som geografiske grunndata i Norge
Adresser Geologiske data
Administrativ inndeling Stedsnavn
Arealdekke og arealbruk Terrengformer - høyde og dybde                                 
Bygninger Transportnettverk                                
Eiendommer og rettigheter Vann og vassdrag (hydrografi)      
Fysisk infrastruktur - tjeneste og forsyningsinfrastruktur Satellitt- og flybildedata

 

  • Innholdet i grunndataene vil basere seg på data som allerede eksisterende og som er harmonisert mot kravene i Åpne data-direktivet (ODD) og høyverdi datasett (HDV). Detaljerte data utover det HVD krever vil ikke inngå.
  • Sikre at kravene i ODD/HDV ikke utfordrer Geovekst-samarbeidet, slik at samarbeidet rundt datafangst og forvaltning blir svekket. Dialog med Viderebruksutvalget, Digitaliseringsdirektoratet m.fl. for å avklare krav og muligheter for unntak osv
  • N10 skal utvikles som et sentralt vektorbasert grunndataprodukt som svarer ut kravene i ODD/HVD, basert på brukerbehov. Det skal arbeides med spesifikasjon og utviklingsplaner for datasettet.  
  • Bygge og forankre grunndatakonseptet mot samarbeid og aktører som har data som faller inn under identifiserte grunndata. Dialog og medvirkning for å få omforent konsept, inkludert forhold knyttet til roller, prioriteringer mv   
  • Samordne geografiske grunndata som del av den øvrige nasjonale grunndatatilnærmingen. Skate og Digitaliseringsdirektoratet har pågående aktivitet knyttet til grunndata på generelt, tverrsektorielt nivå. Det legges opp til samordning og deltagelse i dette arbeidet for å avklare geodata som del av konseptet grunndata for Norge. Arbeidet er nært knyttet til ansvaret for nasjonale felleskomponenter.
  •  

  • Ansvarlig: Kartverket
  • Departement KDD
  • Tiltakstype Tversgående
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet