Oversikt over tiltak

14 Driftssette operasjonell storbruk av radarsatellittdata (InSAR)

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Tiltaket utgår fra handlingsplanen i 2023 etter midtveisevalueringen av nasjonal geodatastrategi og handlingsplanen.

Interferometric SAR (InSAR) brukes til å identifisere og måle forskyvninger, stabilitetsvurderinger, potensielle områder for setningsskader, endringer i fjellpartier, løsmasser, byggeområder, veier og annen infrastruktur, tettsteder, kaianlegg mv., og kan detektere endringer i grunnen på millimeter-nivå. Dette er svært viktig for kunnskap om fundamenteringsbehov, utbedring, avbøtende tiltak mv. Det skal nå legges til rette for storbruk av slike data for klimatilpasning, samfunnssikkerhet, prosjektering, utbygging mv. Dette vil gi store samfunns­økonomiske gevinster gjennom økt samfunnssikkerhet (f.eks. aktsomhetskart for ulike typer skred), effektivisering i prosjekterings- og utbyggingsarbeid, og økt forståelse av dynamiske deformasjonsprosesser.

 

Tiltaket er del av den nasjonale geodatastrategien fordi det representerer verdensledende og innovativ bruk av sensorteknologi for et bredt spekter av sektorer i samfunnet. Tiltaket sikter på:

 • Etablere driftsløsninger for utnytting av Copernicus-programmet i Norge, Sverige og deler av Europa;
 • Etablere effektive mottaks- og lagringsløsninger for Sentinel-1 radardata;
 • Etablere tilgangsløsninger for slike data;
 • Etablere analyser og grunnleggende produkter i henhold til brukerbehov;
 • Benytte stordata-teknologi og prosessering av store datamengder;
 • Støtte driften av InSAR-Norge, www.Insar.no
 • Varighet: 11/2018 -12/2021

  Gjennomføring:

  InSAR-Norge ble etablert i 2018 og finansieres av Norsk Romsenter, NGU og NVE. Siktemålet er at senteret skal være en nasjonal tjeneste for gratis tilgang til og utnyttelse av radarsatellittdata i samfunnet for øvrig.

 • Ansvarlig: NGU
 • Medvirkende etater: NVE, Norsk romsenter, m.fl.
 • Departement NFD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk

2 Teknologi og verktøy
2.1Geonorge sikrer effektiv dataflyt mellom sektorer og nivåer
2.2 Det er etablert fellesløsninger for lagring og forvaltning av geografisk informasjon
2.4 Effektivisering av datafangsten til infrastrukturen

3 Samspill
3.4 Det finnes aktive miljøer og tiltak for innovasjon og FoU