Oversikt over tiltak

9 Videreutvikle felles kartdatabase (FKB)

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

 Innholdet i og kvaliteten på FKB-data må videreutvikles i takt med brukernes behov for detaljerte kartdata og mulighetene ny teknologi gir. Det er Geovekst-samarbeidet som felles eier, oppdaterer, vedlikeholder og utvikler datasettene i tråd med samfunnsutviklingen. FKB-dataene er en del av det offentlige kartgrunnlaget.

Felles kartdatabase står sentralt som geografisk grunnlag i mange prosesser i samfunnet og kombineres ofte med andre data og tjenester. De detaljerte kartdataene anskaffes og forvaltes primært for samarbeidspartene, basert på egne brukerbehov og samfunnsoppdrag. Samtidig viser salg av data, samt omfanget av standardiseringsarbeid og bruken av tjenester at nytten er stor, både på brukernivå i offentlig og privat sektor, samt for hele samfunnet. Det er tidligere utredet at Geovekst-dataene per i dag har høyest nytteverdi i:

Distrikts og samfunnsutvikling

 • Saksbehandling, forvaltning og tilsyn (på alle forvaltningsnivå)
 • Planlegging, prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold

   

Samfunnssikkerhet og beredskap

 • Riktig overvannshåndtering forutsetter riktig og fullstendig kartgrunnlag på vann, vannveier og våtmark.
 • Grunnleggende data i alle kartvisninger for infrastruktur og terreng

 

Klimatilpasning og arealdisponering

 • Grønnstrukturkart; informasjon om grønne arealer i bebygde områder
 • Detaljerte data som understøtter fagmyndighetenes og kommunenes analyser.
 • Tidsserier og endringsanalyse

 

 Eksempler på bruk av FKB-data i samfunnet:

Nettselskapenes bruk av kartdata

Ledningseiere er svært avhengig av et godt kartgrunnlag og gode grunndata i forbindelse med planlegging/prosjektering, utredelser og operativ drift. Det benyttes også til dokumentasjon og kvalitetskontroll av egne data, samt samfunns- og sikkerhetsmessige grunner.

Geovekst forenser 71 e-verk som forvalter 95 400 km med ledningsdata.

 

Kommunal bruk av kartdata

Felles kartdatabaser inngår i mange av kommunenes tjenester og er en integrert del i de digitale løsningene som innbyggerne, saksbehandlere, næringsliv og andre brukere benytter seg av. Det offentlige kartgrunnlag (DOK), der FKB er en del av dette grunnlaget, er en viktig del av kommunens beslutningsgrunnlag og ligger til grunn for blant annet planlegging, utvikling og beredskap i kommunene. Kartgrunnlaget brukes også aktivt i arbeid med langsiktige mål innenfor klima, miløjø, by- og tettstedsutvikling.

Alle landets 357 kommuner benytter Geovekst-standarder og malverk som resulterer i ensartede og homogene data.

 

Infrastruktureiere og tilgang til kartdata

Eiere av vei- og jernbaneinfrastruktur er svært avhengig av gode kartdata for å løse sine samfunnsoppdrag. Dette omfatter bl.a. forvaltning/drift/vedlikehold av eksisterende infrastruktur og planlegging/prosjektering/utbygging av ny infrastruktur. Samarbeidet sikrer en forvaltning av:

 • 14 600 km europa-/riksveg
 • 51 300 km fylkesveg
 • 45 100 km kommunal veg

 

Landbrukets behov for kartdata

Næringsdrivende i jord- og skogbruk og landbruksforvaltningen bruker blant annet FKB-data i søknader og kontroll av utbetalinger tilknyttet produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. Gårdbrukere har også behov for detaljerte kartdata i lovpålagte oppgaver, slik som utarbeidelse av miljøplan og gjødslingsplan. Innen skogbruket brukes både FKB-data og laserdata til skogbruksplanlegging og drift. Statlige aktører har behov for detaljerte kartdata for å utføre viktige oppgaver innenfor statsoppdraget på best mulig måte. 

 • Varighet: 1/2020-2030

   

 • Ansvarlig: Geovekst
 • Medvirkende etater: Storbykommunene
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert

2 Teknologi og verktøy

2.1Geonorge sikrer effektiv dataflyt mellom sektorer og nivåer