Oversikt over tiltak

4 Kvalitetsheve og modernisere det nasjonale eiendomsregisteret

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Tiltaket er fortsatt under revisjon.

Matrikkelen er en nasjonal felleskomponent og ett av tre basis registre i Norge på lik linje med folkeregistret og enhetsregistret. Matrikkelen inneholder informasjon om matrikkelenheter (eiendom), bygninger og adresser. Mange offentlige etater er avhengige av høy datakvalitet, fullstendighet og ensartethet. Det er behov for kvalitetsheving av en del eksisterende data i registeret, og å sikre at ny informasjon er komplett og oppfyller gjeldende kvalitetskrav.

 • Etablere en overordnet kvalitetsstrategi for å ivareta prioriterte behov gjennom forbedringsprosess, basert på utvikling av businesscase
 • Sette inn konkrete tiltak for forbedring av eksisterende informasjon
 • Sette inn konkrete tiltak gjennom å videreutvikle matrikkelsystemet for at ny informasjon skal bli komplett ført innenfor gjeldende definisjoner og standarder
 • Avklare og utvikle bygningsdelen i matrikkelen
 • Sikre fortsatt effektive integrasjoner mellom relevante registre. Vurdere og beslutte nye integrasjoner, herunder vurdere om det er behov for dataene i matrikkelen gjennom prinsipiell gjennomgang av hvilke data som skal være matrikkeldata. Og foreslå evnt regelverksendring.
 • Beskrive brukerreiser for saksbehandlere, næringsliv og innbyggere eller tegne økosystem
 • Faktabasert vurdering av behovet for, og eventuelt foreslå endringer i lovverket, for i størst mulig grad sikre ensartet og pålitelig føring av informasjon i matrikkelen
 • Videreføre vegadressearbeidet med mål om minst 98% andel med vegadresser

Utforme og ta i bruk dokumenttilsyn slik at innføringen av autorisasjon fra og med 2021 bidrar ytterligere til en ensartet og pålitelig matrikkel

 • Varighet: 1/2019 - 

   

 • Ansvarlig: Kartverket
 • Medvirkende etater: Kommunene, KS, SSB, aktuelle aktører ellers
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk


2 Teknologi og verktøy
2.2 Det er etablert fellesløsninger for lagring og forvaltning av geografisk informasjon

3 Samspill
3.1 Det er et godt samspill og samarbeid på tvers i offentlig sektor
3.2 Det finnes hensiktsmessige arenaer for offentlig-privat samarbeid