Oversikt over tiltak

29 Utvidelse av Nasjonalt register over luftfartshindre

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Tiltaket utgår fra handlingsplanen i 2023 etter midtveisevalueringen av nasjonal geodatastrategi og handlingsplanen.

Kartverket er registerfører for Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre (luftfartshinderforskriften), som forvaltes av Luftfartstilsynet (LT), pålegger den som eier et luftfartshinder å rapportere til Kartverket. NRL blir gjort tilgjengelig som et geografisk datasett, og benyttes av Forsvaret, luftambulansetjenesten, Politiet og andre som har behov for å drive lavtflyging.

LT har gjennomført endring av luftfartshinderforskriften som fra 1. juli 2022 vil øke mengden objekter som er rapporteringspliktige til NRL betraktelig. Endret forskrift vil kreve rapportering av så godt som alle kabler og ledninger i luft. I tillegg innebærer forskriftsendringen

 •       innskjerping av nøyaktighetskrav ved rapportering

 

 •      implementasjon av krav til luftfartshinderdata fra internasjonalt luftfartsregelverk.


I 2019 ble det igangsatt et prosjekt i Kartverket som skal sikre at forskriftsendringene kan gjennomføres, via oppgradering og videreutvikling av NRL.

 • Varighet: 1/2019 -12/2024 

  Gjennomføring:

  Prosjektet, som er finanisert gjennom overføringer fra Samferdselsdepartementet, ble startet opp i 2019 og skal gjennomføres innen utgangen av 2024.  Prosjektet ledes og gjennomføres i regi av Karterket.

  Viktige oppgaver i prosjektet er:

  • Etablere tekniske løsninger som kan ta imot, lagre og videreformidle både vesentlig økte volumer av luftfartshinderdata og data som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav.
  • Etablering av opplegg for en mest mulig effektiv flyt av data fra anleggseiere, via Kartverket, til brukere.
 • Ansvarlig: Kartverket
 • Medvirkende etater: Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet, KMD. Eiere av luftfartshindre (anleggseiere) og brukere av data fra Nasjonalt register over luftfartshindre.
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold

1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk
1.3 Geografisk informasjon innsamlet etter offentlige krav er tilgjengelig i infrastrukturen