Oversikt over tiltak

10 Etablere et digitaliseringsprogram om undergrunnen

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Tiltaket utgår fra handlingsplanen i 2023 etter midtveisevalueringen av nasjonal geodatastrategi og handlingsplanen.

Med undergrunnen menes alt som befinner seg under landoverflaten/sjøbunnen bestående av jord, leire, sand, grus, stein, antropogene masser/fyllmasser eller fjell. Bedre oversikt over og gjenbruk av kunnskap om undergrunnen, på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, vil gi store samfunnsmessige besparelser.

Digitalisering er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med dette. Programmet ønsker å legge til rette for økt samspill mellom offentlige og private aktører, økt brukermedvirkning, sikre effektiv innsamling og tilgjengeliggjøring av informasjon om undergrunnen. Tiltaket er en del av geodatastrategien fordi det eksisterer sterke brukerbehov hos arealplanleggere i kommuner (informasjons­behov) og hos samferdselsaktørene (effektiviseringsbehov), samtidig som det er teknologiske, institusjonelle og juridiske hindringer som hemmer gevinstrealisering. Samarbeid på tvers av offentlige og private aktører som både samler og bruker data om undergrunnen har potensial for store samfunns­økonomiske gevinster. Programmet har følgende målsetninger:

 • Sørge for at flere offentlige etater leverer data om undergrunnen til ansvarlig etat.
 • Etablere dataflyt som sikrer sømløs, enkel og rask tilgang til informasjon, for mange brukergrupper.
 • Etablere gode digitale plattformer som skaper tillit for innovasjon.
 • Skape arenaer for innovasjon og samhandling.

Støtte driften av undergrunnsprogrammet og arbeidet med digitalisering.

 • Varighet: 1/2019-2025

  Gjennomføring:

  Etablere og utvikle samarbeid med etater som samler og bruker data om undergrunnen. Utvikle felles digitale tjenester for innsamling, forvaltning, distribusjon og gjenbruk av ulike typer geodatasett. Arbeidet organiseres tematisk etter type datasett, der ulike deltakere bidrar gjennom samfinansiering.

 • Ansvarlig: NGU
 • Medvirkende etater: SVV, Nye veier, BaneNor, NVE, tjenesteleverandører og entreprenører m.fl.
 • Departement NFD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk

2 Teknologi og verktøy

2.2 Det er etablert fellesløsninger for lagring og forvaltning av geografisk informasjon
2.4 Effektivisering av datafangsten til infrastrukturen
2.5 Stordata-teknologi skal kunne benyttes for å oppnå mer kunnskap