Oversikt over tiltak

8 Nasjonalt detaljert høydemodell

Tiltakskategori: Fellesløsninger

Tiltaket utgår fra handlingsplanen i 2023 etter midtveisevalueringen av nasjonal geodatastrategi og handlingsplanen.

En detaljert høydemodell basert på laser og bildematching vil ha mange anvendelsesområder. Modellen blir vesentlig for arbeidet med klimatilpasning og analyser av flom og skred, og leverer også data for luftfart, skogbruk og effektiv planlegging i samfunnet.

 • Fullføre prosjektet
 • Sikre videre drift og utvikling av forvaltningsløsningen etter 2022.
 • Etablere et vedlikeholdsregime for datainnholdet.
 • Sørge for at potensielle brukere har kunnskap om mulige anvendelser og avledede produkter
 • Sikre brukerne god tilgang til datagrunnlaget
 • Varighet: 1/2019 – 12/2022. Prosjektet startet med datainnsamling i 2016. 

  Gjennomføring:

  Hele landet skal dekkes med detaljerte høydedata, og skal måles med minst 2 punkter per kvadratmeter. I høyfjellsområdene uten vegetasjon utføres målingene med bildematching. Det foreligger en finansieringsplan fra KMD med årlige bidrag fra 8 departementer. I en del områder er det ønsket punkttetthet på minst 5 punkter per kvadratmeter. Der blir de økte kostnadene dekket av partene som har dette behovet.

  Selve datainnsamlingen gjennomføres av ekstern leverandør, og det er inngått kontrakt for hele prosjektperioden. Kartverket er prosjektleder og koordinerer årlige prioriteringer på vegne av partene, kontrollerer leveransene og sørger for å distribuere dataene gjennom forvaltningsløsningen høydedata.no. 98,5 % av datafangsten er gjennomført pr oktober 2020, og prosjektet er i rute

  Forvaltningsløsningen høydedata.no er satt i drift og fungerer etter hensikten. Brukerne har fri tilgang til nedlastning og tjenester fra prosjektet. I prosjektperioden vil det være behov for enkelte utvidelser primært knyttet til tjenester og tilgjengeliggjøring av dataene. 

 • Ansvarlig: Kartverket
 • Medvirkende etater: 8 departementer med underliggende etater deltar i finansieringen av prosjektet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet, samt justis- og beredskapsdepartementet.
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold

1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert

1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk

1.6 Infrastrukturen skal som hovedregel være basert på åpne data

2 Teknologi og verktøy

2.2 Det er etablert fellesløsninger for lagring og forvaltning av geografisk informasjon 

2.4 Effektivisering av datafangsten til infrastrukturen

2.6 Den geografiske infrastrukturen håndterer tredimensjonale data (3D) 

3 Samspill

3.1 Det er et godt samspill og samarbeid på tvers i offentlig sektor