Oversikt over tiltak

11 Etablere økologisk grunnkart

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Tiltaket utgår fra handlingsplanen i 2023 etter midtveisevalueringen av nasjonal geodatastrategi og handlingsplanen.

Status - progresjon: Satsningen på økologisk grunnkart skal gi naturen et kunnskapsløft, den skal gi oss tilgang til mer, bedre og lettere tilgjengelig stedfestet informasjon om natur til bruk i arealforvaltning. Etableringen av et økologisk grunnkart består av tre deler, (1) å utvikle en felles portal for å samle grunnkartene, (2) å øke kartleggingen av natur og (3) å bedre samordningen av naturkartleggingen på tvers av sektorer ved hjelp av felles metode og standarder. Satsningen på er en sentral oppfølging av Innst. 144 S (2014-2015) og Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet, og gitt som oppdrag fra KLD.  Resultater fra satsingen ble lansert av KLD i desember 2020.

Utfordringer: Ny kartleggingsmetodikk (NiN) og mye utviklingsarbeid som fortsatt gjenstår rundt utvikling av metodikk for kartlegging og standardiseringsarbeid (utvikling av kartstandarder).  Tilstrekkelig samordning av kartlegging og utvikling av karttjenester mellom etatene. Tilgjengeliggjøring av data og utvikling av produkter som fungerer godt for brukerne.

Oppnådde resultater og gevinster:

Artsdatabanken lanserte portal for økologiske grunnkart 03.12.20. Fra og med 2021 vil ikke Miljødirektoratet lenger være overordnet ansvarlig for utviklingen av portalen. Miljødirektoratet skal fortsette å lede Direktoratsgruppen for økologisk grunnkart og Artsdatabanken skal fortsatt delta i sekretariatet. Artsdatabanken har ansvar for naturfaglig og teknisk oppfølging av dataeiere som skal levere data til portal for økologisk grunnkart og Geonorge.

 • Varighet: 2019-2022 

  Gjennomføring:

  Miljødirektoratets skal:

  • Fasilitere direktoratsgruppens arbeid med å peke ut nye kart som kan inngå i portal for økologiske grunnkart.
  • Fasilitere at direktoratsgruppen gir innspill på ev. forbedringer av portalen.
  • Sikre at Miljødirektoratets kart som faller inn under kriteriene for hvilke kart som kan inngå i portal for økologiske grunnkart tilgjengeliggjøres som karttjeneste med gode metadata i kartkatalogen i Geonorge.
  • Kartlegge natur i tråd med gjeldende føringer og tildelte midler til dette.
  • Sikre gode og brukervennlige tekniske kartleggingsverktøy.
  • Drifte database for kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, både i regi av Miljødirektoratet og eksterne oppdragsgivere.
  • Legge til rette for at det publiseres lett forståelige og brukervennlige data fra naturtypekartleggingen.
  • Være en pådriver for utvikling av nye metoder og bruk av ny teknologi i kartlegging av natur (f.eks. bruk av fjernmåling/laserdata/droner)
  • Bruke direktoratsgruppa for økologisk grunnkart som forum for dialog om data om natur for bedre samordning på tvers av sektorer.
  • Være pådriver for mer samordning av kartleggingsmetoder.

   

 • Ansvarlig: Miljødirektoratet
 • Medvirkende etater: Direktoratsgruppe for økologisk grunnkart: Miljødirektoratet, Artsdatabanken, Direktoratet for mineralforvaltning, Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg, Jernbanedirektoratet, Kartverket, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges Geologiske Undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Polarinstitutt og Statens vegvesen, Forskningsinstitutter, Statsforvalteren, Kommunene.
 • Departement KLD
 • Tiltakstype Tversgående
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk