Oversikt over tiltak

13 Utnytte data fra jordobservasjonssatellitter

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Tiltaket utgår fra handlingsplanen i 2023 etter midtveisevalueringen av nasjonal geodatastrategi og handlingsplanen.

Å utnytte data fra eksisterende og nye jordobservasjonssatellitter er nyttig for samfunnet og bidrar til næringsutvikling. Vår deltagelse i ESA og EUs romprogrammer gjør at Norge kan være ledende i utnyttelse av jordobservasjonsdata.

Tiltaket i handlingsplanen vil først og fremst basere seg på data fra Copernicus-programmet, som er et EU/ESA finansiert program som består av jordobservasjonssatellitter, in situ data og tjenesteprodukter. Data fra andre satellittprogrammer er også aktuelle for forskjellig anvendelse.

Tiltakets hovedfokus er:

 • Etablere nye produkter og tjenester i tråd med brukerbehov i forvaltningen
 • Tilrettelegge for økt bruk av satellittdata i privat næringsliv
 • Videreutvikle sentrale databaser og fellesløsninger
 • Synliggjøre nytte av satellittdata for samfunnet og næringsliv
 • Sikre norske interesser i Copernicus-programmet
 • Bidra til at norske in situ data blir brukt i Copernicus-programmet
 • Utnytte tilrettelagte tjenester fra Copernicus
 • Varighet: Noen prosjekter har pågått i flere år. Tiltakene følges opp fra 2021-2027

  Gjennomføring:

  Aktivitetene gjennomføres av de forskjellige etatene. Norsk Romsenter står i dag for koordinering og delfinansiering av de forskjellige etatenes prosjekter, men skal også sørge for at Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA, i EUs romprogrammer og avtaler med andre land, blir godt ivaretatt. For å sikre tilgang til data og nasjonale tjenester står MET for utvikling og drift av det nasjonale bakkesegmentet (satellittdata.no) på vegne av Norsk Romsenter.

  Nasjonalt brukerforum for Copernicus (NBF) ble opprettet i 2020 som et samarbeid mellom Norsk Romsenter og Miljødirektoratet.  NBF er knyttet opp mot det europeiske Copernicus User Forum, og har som formål å minske avstanden mellom norske aktører og utviklingen av programmet.  NBF vil møte minst en gang i året og ellers holdes løpende oppdatert på hva som skjer i programmet.  Det er delegatene til Copernicus User Forum, fra Norsk Romsenter og Miljødirektoratet, som er kontaktpunkt og står for organiseringen av NBF.

  Faggruppe satellittdata er en gruppe under Norge digitalt, og samler de ansvarlige etatene i to til tre årlige møter. Møtene er en arena for partene der brukere av satellittdata møtes for faglige innspill, erfaringsutveksling og iverksetting av felles tiltak for å gi bedre kvalitet, nye anvendelser og effektive løsninger for ND-parter og samfunnet for øvrig. I tillegg kommer faggruppen med innspill til hva som er strategisk viktig for Norge i Copernicus-programmet.

   

  Supplerende info:

  EUs romprogrammer (inkl. Copernicus) ble vedtatt videreført i statsbudsjettet, med en dobling i nasjonale midler og sekretariatsfunksjonen for Copernicus.  Vi er nå i en mellomperiode, hvor Copernicus 1.0 er forlenget til forhandlingene for Copernicus 2.0 er klare.  Det er en pågående prosess for innlemming i EØS-avtalen.

  Faggruppe satellittdata: https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/forumer-og-arbeidsgrupper/faggruppe-satellittdata/

  Nasjonalt brukerforum for Copernicus: https://www.romsenter.no/no/Fagomraader/Jordobservasjon2/Nasjonalt-brukerforum-for-Copernicus

 • Ansvarlig: Kartverket
 • Medvirkende etater: MET, NIVA, KSAT, DSB, NORCE, NR, NINA, NILU m.fl.
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk
1.6 Infrastrukturen skal som hovedregel være basert på åpne data

2 Teknologi og verktøy
2.1Geonorge sikrer effektiv dataflyt mellom sektorer og nivåer
2.2 Det er etablert fellesløsninger for lagring og forvaltning av geografisk informasjon
2.4 Effektivisering av datafangsten til infrastrukturen
2.5 Stordata-teknologi skal kunne benyttes for å oppnå mer kunnskap
2.8 Det utvikles og implementeres fremtidsrettede standarder og brukerteknologi

3 Samspill
3.1 Det er et godt samspill og samarbeid på tvers i offentlig sektor
3.4 Det finnes aktive miljøer og tiltak for innovasjon og FoU
3.5 Kompetanse om geografisk informasjon og tilhørende løsninger er utbredt