Oversikt over tiltak

6 Etablere marine grunnkart i kystsonen

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Marine grunnkart er vesentlige for å understøtte regjeringens satsning på en blå økonomi, vekst i akvakulturnæringen, sikker transport og en bærekraftig forvaltning av kystsonen.

 • Sikre etablering av et kunnskapsgrunnlag for alle aktører i kystsonen basert på tett brukermedvirkning.
 • Sikre oppslutning om en samfinansieringsmodell og videre realisering av piloter og fullskala kartlegging
 • Gjennomføre piloter blant annet i Stavanger, Astafjord, Nordre Sunnmøre.
 • Realisere etableringen av grunnkartene for hele kysten – med dybdedata og ulike grunndata for kystsonen.
 • Forestå innsalg av grunnkartene i privat sektor og for nye aktører.

 

Med tiltaket Marine grunnkart følger en opp regjeringens politiske plattform og skal hovedsakelig bidra på følgende områder:

 • Økonomi, skatt og bærekraft: Bedre konkurranse og en mer effektiv offentlig sektor
 • Næring og fiskeri
 • Kommunal og modernisering: En brukerorientert, moderne og effektiv offentlig forvaltning
 • Klima og miljø: Biologisk mangfold, kulturminnevern, havbunnsmineraler

Tiltaket fører til bedre saksbehandling, kvalitetssikring av allerede eksisterende data og kunnskapsbasert beslutninger for miljøvern, forvaltning og utvikling av kystsonen.  Kunnskapen vil kunne brukes av en lang rekke samfunnsaktører.

 • Varighet: 1/2020-2022

  Gjennomføring:

  Prosjektaktiviteter: Samarbeid om kunnskapsgrunnlaget

  • Prosjekter skal samle inn data og forske på havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø fra fjæresteinene ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen over 3 års periode i de enkelte prosjekt områdene
  • Etablere standardiserte digital kart- og data tjeneste, sammenstille informasjon og fakta, og tilgjengeliggjøre autoritative og harmoniserte datasett/tjenester gjennom nasjonal infrastruktur (Geonorge) til en rekke samfunnsaktører for godt beslutning og utvikling
  • Prosjekter skal teste identifiserte synergier mellom de ansvarlige etatene for å levere raskere og for å bli mer effektiv. De skal også dele ressurser og kompetanse

   

  Tiltaket følge opp nasjonal geodatastrategi delmål for datainnhold, teknologi og verktøy og i tillegg samspill på tvers av sektorer og mellom offentlige og private aktører.

  Organisering:

  • Et samarbeid med de 3 ansvarlige etatene med Kartverket som leder
  • Det opprettes lokale styringsgrupper i de enkelte områdene.

  Finansiering:

  • Grunnfinansiering fra staten – via alternative mekanismer. Bør vurderes som «støtte satsninger». Dette er vesentlig for å få til stordriftsfordeling ved kartlegging, prosessering og distribusjon. Så langt har staten ikke bestemt om bidrag til finansiering
  • Forankring i politisk gruppe (ordførerne + fylkesordfører) og næringsaktører for samarbeid og bidrag. Stabil finansiering i pilotperioden og gjennom programmet er en forutsetning

   

  • Prosjekt legger opp til at pilotområdene skal finansieres på egen hand uten egeninnsats fra de 3 etatene. Kommunene og fylkeskommunene skal se på muligheter til å kunne bidra i finansiering, enten gjennom fordeling over ordinært budsjett, eller ved å benytte tilgjengelige fond. Kommuner og fylkeskommuner har også et godt nettverk inn mot lokale og regionale private næringslivs-interesser som også kunne bidra med finansiering i pilotområdene

  Medfinansiering –Prosjekt har undersøkt at det er mulig å bruke statlige midler fra Havbruksfondet til å finansiere deler av tiltaket.

   

 • Ansvarlig: Kartverket
 • Medvirkende etater: Kommuner, etater med forvaltningsansvar
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert

2 Teknologi og verktøy
2.4 Effektivisering av datafangsten til infrastrukturen

3 Samspill
3.3 Samarbeidsmodellene er tilpasset alle bidragsytere og brukere