Oversikt over tiltak

5 Heve kvaliteten på arealplandata - forbedre tilgangen til planregister

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Gode, oppdaterte plandata, med løpende forvaltning og pålitelig datatilgang for offentlige etater, innbyggere og næringsliv.

 • sikre forankring og tid til å føre relevant informasjon i planregisteret
 • sikre mer fullstendighet i de kommunale planregistrene gjennom fortløpende oppdatering
 • Sikre bedre samhandling og tilgang til arealplandata
 • Varighet: 2021->

  Gjennomføring:

  Tiltakene vil bygge videre på allerede etablerte prosjekter og pågående arbeid. Nye tiltak kan komme underveis. Gjennomføring av tiltak med handlinger er avhengig av budsjettrammer for de enkelte år.

 • Ansvarlig: KDD
 • Medvirkende etater: Kartverket, andre avdelinger i KDD,KS, kommunene, eksterne konsulenter. DiBK
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Sektor
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk

2 Teknologi og verktøy
2.2 Det er etablert fellesløsninger for lagring og forvaltning av geografisk informasjon
2.6 Den geografiske infrastrukturen håndterer tredimensjonale data (3D)
2.8 Det utvikles og implementeres fremtidsrettede standarder og brukerteknologi

3 Samspill
3.1 Det er et godt samspill og samarbeid på tvers i offentlig sektor
3.2 Det finnes hensiktsmessige arenaer for offentlig-privat samarbeid