Oversikt over tiltak

15 Geosikkerhet gjennom felles operativ kartgrunnlag

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Dette tiltaket gjennomgår en større revisjon sett i lys av den politiske situasjonen i Europa. Dette gjelder både tiltakets omfang og aktiviteter. Derfor vil beskrivelsen av tiltaket som følger og aktivtetene linket til dette, trolig endres betraktelig.

 

God beredskap nasjonalt, regionalt og lokalt forutsetter et godt felles beslutningsunderlag. I dag investeres det separat i ulike etater og sektorer. Dette gir betydelige merkostnader. Det gir også ulikt informasjonsunderlag for håndtering av kriser fra aktør til aktør. Prosjektet har som mål:

  • Å utvikle felles geografisk informasjon for samfunnssikkerhet og beredskap – felles beslutningsunderlag for ulike aktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
  • Å utvikle hensiktmessige tekniske og organisatoriske ordninger for distribusjon av geografiske informasjon for beredskapssektoren.

 

Det skal bidra til å sikre godt samvirke og god koordinering mellom aktørene, mellom sivile beredskapsetater og for sivilt-militært samarbeid.

Prosjektet søker å avklare behov, samordne ulike pågående aktivitet og planlagte initiativer, samt ta ytterligere prosjektinitiativ for en skritt-for-skritt tilnærming mot bedre felles beslutningsunderlag.  I påvente av oppstart på samordnet aktivitet har Forsvaret startet etablering av høyt prioriterte data ut fra Forsvarets behov.

  • Varighet: 

    Oppstart i 2023

     

  • Tiltakstype Tversgående
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk

2 Teknologi og verktøy
2.1Geonorge sikrer effektiv dataflyt mellom sektorer og nivåer
2.2 Det er etablert fellesløsninger for lagring og forvaltning av geografisk informasjon
2.3 Infrastrukturen er underlagt tilfredsstillende informasjonssikkerhet

3 Samspill
3.1 Det er et godt samspill og samarbeid på tvers i offentlig sektor