Oversikt over tiltak

12 Sikre gjenbruk av geodata innsamlet etter offentlige krav

Tiltakskategori: Kunnskapsgrunnlag

Store mengder geografisk informasjon samles inn som del av kartleggingsprogrammer, forskning, konsekvensvurderinger og annen offentlig finansiert eller pålagt dokumentasjon – men uten at det nødvendigvis legges til rette for gjenbruk. Slike data skal bli mer tilgjengelige for bred bruk i samfunnet.

 • Utrede omfang, berørte aktører, utfordringer og gevinster
 • Utarbeide retningslinjer for innlevering og mottk av data
 • Arbeide for å innarbeide krav om avlevering i lovverk, forskrift, konsesjoner mv
 • Veiledning for å bevisstgjøre aktørene om muligheter og krav
 • Utvikle og forbedre mottaksverktøy i samarbeid med konkrete brukere
 • Samordne initiativ mellom aktører
 • Varighet: 1/2020 -12/2025

  Gjennomføring:

  Aktiviteter ble gjennomført i fase 1 (2021-2022) i form av to utredninger - én om aktørere og roller innen gjenbruk og én om juridiske krav til leveranser. Det ble også utviklet dokumentasjonsløsning og kontakt med etater for å dokumentere egne mottaksløsninger. Prosjektet går inn i fase 2 som vil vare fra 2023 - 2025. 

   

  Supplerende info:

  Støtte opp om digitaliseringsstrategiens mål om «én gang» 

 • Ansvarlig: Kartverket
 • Medvirkende etater: Mottaksetater: Miljødirektoratet, NGU, NVE, Kartverket, RA m.fl. Prosjektdataleverandører: Statens vegvesen
 • Departement KDD
 • Tiltakstype Tversgående
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data
Lagring ogforvaltning Tilretteleggingog distribusjon Tilgang og bruk Innsamling av data

Status på tiltaket

1
Oppstartsfase
2
Utredningsfase
3
Gjennomføringsfase
4
Avsluttende fase
5
Avsluttet

Mål i Geodatastrategien

1 Datainnhold
1.1 Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert
1.2 Geografisk informasjon er godt faglig og tematisk tilrettelagt for bruk
1.3 Geografisk informasjon innsamlet etter offentlige krav er tilgjengelig i infrastrukturen