Utvikling av Geonorge

Geonorge sin hovedfunksjon er å være en katalog og distribusjonskanal for nasjonale geografiske data, men den har en også en rekke tilleggsfunksjoner for å støtte opp om den geografiske infrastrukturen. Det vil ikke bli større videreutviklingsprosjekter i 2022, men noe ny funksjonalitet vil bli utviklet. Det vil videre bli fokus på å løfte dagens løsninger i henhold til eksisterende og nye krav/ønsker.

Overordnet fokus

Det finnes i dag  nærmere 7500 metadatabeskrivelser for datasett, APIer og kartinnsynsløsninger i Geonorge. Mange av dem er direkte nedlastbare gjennom relaterte løsninger eller direkte gjennom Geonorge. Det er likevel mange viktige datasett som ikke distribueres gjennom Geonorge og det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å få på plass flere datasettbeskrivelser og flere distribusjoner gjennom Geonorge. Her vil det fortsatt være et hovedfokus på data fra "det offentlige kartgrunnlaget" og Mareano-prosjektet.

Basert på tilbakemeldinger fra brukere, referansegruppa for Geonorge (deltakere fra nasjonale etater), tiltak fra Geodatatstrategien og nye brukergrupper innen forskning, forvaltning og privat næringsliv, skal Geonorge viderutvikles for og på best mulig vis ivareta gode brukeropplevelser med gevinst til både private og offentlige virksomheter.

Den rivende utviklingen innen IT-teknologien både innen vårt domene og ikke minst på mer overordnet nivå vil være førende for videreutvikling av den geografiske infrastrukturen og fellesfunksjoner i Geonorge. 2022 vil bli brukt for å utarbeide et målbilde for delingsplattformen og vurdere fremtidige satsinger på Geonorge. Dette må skje i samspill med dataeiere og brukere.

Samarbeid med ulike brukergrupper, prosjekter og aktører fra andre digitale økosystemer vil også bli førende for årets videreutvikling.

Produksjonsløyper

 • Lage administrasjonsløsning og rapportfunksjon
 • Kvalitessikre, automatisere og optimalisere
 • Mer endringsbasert produksjon
 • Videreføre etablering av DOK-dekningskart for "alle" DOK-data som nedlastbart datasett, WMS, WFS, Atom Feed og Rest-tjeneste
 • Ferdiggjøre oppgradering til FME 2020 og ny PostGIS versjon 
 • Produsere flere Mareano-data og DOK-data
 • Forbedre dokumentasjon

Brukeren i sentrum

 • Forbedre Geonorge i tråd med resultater fra brukerundersøkelser og andre innspill gjennom året
 • Samarbeide med "nye" brukergrupper for  å forbedre brukergrensesnitt  mot spesifiserte sektorer
 • Løsning for å forenkle og veilede i forhold til å forstå krav og anbefalinger (og konsekvenser) i Rammeverksdokumentet

Utvikling

 • Ny «administrasjonsmodul»
 • Implementasjon av FAIR-vurderinger i flere Geonorge-moduler
 • Videreutvikle valideringsløsning for datasett (GML)
 • Lage løsning for opplasting av modellriktige "prosjektdata" for gjenbruk 
 • Implementere og videreutvikle valideringsløsning for APIer
 •  Videreutvikle "Massiv nedlastingsklient"
 • Objektkatalog, begreper og kodelister

 

Samarbeid

Modernisere API-er

 • Teste og implementere OGC Feature API gjennom team-basert samarbeid
 • Teste ut andre nye OGC:APIer (Maps, Tiles, Styles, COverages, EDR, Records)
 • Tilby metadata i henhold til GeoDCAT-standarden for bedre integrasjon av metadata for geodata mot generelle IT-løsninger

Digital tvilling

 • Mer testing på 3D
 • Mer testing på BIM
 • Mer utvikling på ArcGIS 3D-klient
 • Etablere 3d-modell med 1 m oppløsning og FKB-bygning
 • Sette opp Kartverkstjeneste på høyoppløselig terrengmodell
 • FKB-bygning i 3D oppdateres dynamisk

Samvirke med nasjonale fellesløsninger

 • Utveksle datamodeller med Felles Datakatalog (Model DCAT)
 • Forbedre metadatautveksling med Felles datakatalog (data.norge.no)
 • Implementasjon av nasjonale felleskomponenter som ID-porten, Ansattporten og Maskinporten der det er formålstjenlig
 • Vurdere nytt autorisasjonsregister, eventuell bruk av Altinn
 • Integrasjon mot Norwegian Marin Data Centre (NMDC)

Internasjonalt samvirke

 • Inspire-tilpassing
 • Bedre høsting til European Data Portal
 • Oppfylle andre krav fra EU 
 • Dataset skal tilfredsstille FAIR-prinsippene (findable, accesssible, interooperable, re-usable)