Utvikling av Geonorge i 2018

I 2018 ligger fokuset for utviklingen av Geonorge blant annet på oppsett av nye produkssjonsløyper og tilpasning til INSPIRE, samt forbedring og optimalisering av allerede eksisterende funksjonalitet.

Det er ønskelig å få utført alle oppgavene som nevnes her i løpet av 2018, men fordi prosjektet arbeider smidig (agile), og basert på nye krav og forventninger, vil listen kunne endres.

Oppgaver som starter opp i første kvartal

 • Forbedre metadata fra Norge i bilder og Høydedata.no
 • Forbedre eksisterende distribusjons- og tjenesteløyper for WMS og WFS
 • Lage tjenesteløype for Web Converage Service (WCS)
 • Legge inn dekningoversikt fra bounding box på ortofoto og høydedata
 • Flere produksjonsløyper fra Kartverket
 • Tilby INSPIRE-nedlastningstjenester for alle annex 1 data
 • Ferdigstille Matrikkelen WFS
 • Flere produksjonsløyper for andre parter (prioritet: DOK og INSPIRE, GeoLett og miljødata)
 • Få data som inngår i "beredskapspakke" inn i Geonorge-distribusjonsløypen
 • Videreutvikle Linked Open Data for Administrative enheter med HTML-visning
 • Opplæring og informasjon til etater om bruk av nedlastnings-API for distribusjon av etaters egne data gjennom Geonorge
 • Holde webinar med gjennomgang av Geonorge-API,  og med informasjon om videre arbeid
 • Diverse optimalisering og feilrettinger
 • Innhold: etablere metadata for Spatial Data Services (SDS)
 • Sørge for at API-er inneholder all nyttig informasjon for brukere (en del ufullstendig i dag)
 • Legge inn støtte for nøkkelordliste for tagging av EU-direktiver i metadata
 • Etablere oppfølgingsverktøy for INSPIRE ("INSPIRE-register")

Oppgaver som starter opp i andre kvartal

 • Sørge for at Geonorge-tjenester har gyldig getCapabilities i henhold til INSPIRE-krav
 • Teste ut oppsett og bruk av «Table Joining Service» i Geonorge (i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå)
 • Tilgjengeliggjøre gridbaserte dekningskart som tjeneste
 • Teste ut teknologi: Implementasjon av standarder
 • Mer arbeid på eksterne kodelister
 • Sørge for at tjenester validerer i hos INSPIRE
 • Etablere oppfølgingsverktøy for geodataloven (Geodatalov-register)
 • Forbedre objektregister
 • Teste ut valideringsverktøy fra INSPIRE
 • Forbedre statistikkmodul
 • Bedre integrasjon mellom kartkatalog og kartløsning
 • Lage første versjon av «Min side»
 • Utvidet metadataløsning  for FKB-data

Oppgaver som starter opp i tredje kvartal

 • Sørge for at metadata validerer hos INSPIRE
 • Tilrettelegge og tilby nedlastning av «Beredskapspakke»
 • Vurdere WFS/WFS Stored Queries/Linked Open Data og direkteoppslag mot objekttyper
 • Videre arbeid med valideringsverktøy

Oppgaver som starter opp i fjerde kvartal

 • Tilgang til plandata i Geonorge gjennom ny distribusjonsløype
 • Tilrettelegge data for Arealverktøyet
 • Teste ut filformatet NetCDF fra Met og/eller Satelittdata.no
 • Videreutvikle navneromsregister - blant annet WFS-oppslag på objekter
 • Lage Linked Open Data for adresser
 • Lage Linked Open Data for stedsnavn
 • Vurdere nye verktøy fra blant annet INSPIRE
 • Implementere term-register i henhold til nasjonale krav
 • Arrangere faglige workshops
 • Overgang til 2019 og endringer i kommunestruktur                         
 • Oppgradere til Geonetwork 3.x