Utvikling av Geonorge i 2020

Vi viderefører arbeidet fra i fjor og konsentrerer oss fortsatt om å forbedre eksisterende funksjonalitet. Vi legger til noe ny funksjonalitet, men har samtidig noe handlerom til å fange opp brukerbehov og krav og forventninger som dukker opp gjennom året innenfor våre definerte områder.

Overordnet fokus

 • Generelt vedlikehold og forbedringer på alle moduler.  Refaktorering (omstrukturering) av kode i flere moduler 
 • Videreutvikle Geonorge i samsvar med krav og anbefalinger fra nasjonale IT-strategier og implementasjonsstandarder (api-er, api-katalog, navnerom, kodelister, metadatabeskrivelse, lenke data
 • Tilpasninger til nye krav og tekniske veiledere fra Inspire
 • Kvalitetssikre, autmatisere og optimalisere produksjonsløypene fra datadistribusjon gjennom Geonorge
 • Fange brukerbehov og følge opp gjennom utvikling og tilpasning av løsninger

Autorisasjonsløsning

 • Styre tilgang til angitte datasett for enkeltpersoner eller på gruppenivå

System

 • Ny versjon av "Meny-modulen"
 • Forbedre dokumentasjon og arkitekturskisser og forvalte disse i ny "Confluence-løsning"
 • Oppgradere Geonetwork fra 2.10.4 til 3.4

 

Metadata

 • Etablere løsning for å kunne definere datasettserier (historiske, geografiske, temabaserte)
 • Kunne legge inn dekningskart for datasett som er etablert kartbladvis (oversikt over kartlagte kartblad)
 • Oppgradere til Inspire 2.0 metadata for datasett og tjenester

Geonorge nettsted

 • Etablere Mareano-reigister
 • Register for GeoLett med tiltaksbeskrivelser for datasett i forbindelse med byggesøknader
 • Tilrettelegge for å kunne legge Rammeverksdokumentet inn i registeret
 • Ny modul/funksjonalitet: Inspire-validering av Metadata og GML for inspire-harmoniserte data
 • Tjenestestatus - forbedret løsning med flere tester
 • Statistikkløsning for tjenester
 • Videreutviking av "Min side" - mer rettet og tilrettelagt informasjon til påloggede brukere
 • Videreutvikle "Kartlønsingen" (stedsnavnsøk, GetFeatureInfo)
 • Videreutvikle "Forvaltningsinformasjon-modulen"

Ny teknologi

 • Teste ut og vudere nye tjenestetyper og formater.  Implementere hvis teknologien er moden og nyttig.  WFS 3.0 må følges opp

Distribusjonsløyper (teknisk)

 • Vedlikehold og forbedring av distribusjonsløyper for ????
 • Automatisere og forbedre oppsett av WFS Deegree/(Geoserver)
 • Gjennomføre nødvendige oppgraderinger av produksjonssystem

Distribusjonsløyper (innhold)

 • Øke datatilganget i Geonorge for å aktualisere og befeste Geonorge sin posisjon som "noden" for geografisk informasjon i Norge
 • Etablere og vedllikeholde flere produksjonsløyper både for Kartverket og eksterne parters datasett.  Hovedfouks på DOK-data og data som omfattes av  Geodataloven, samt Inspire-harmoniserte datasett
 • Avdekke, hente inn og gjøre tilgjengelig geografisk informasjon fra "nye parter", samt "ny informasjon" fra "gamle parter"

Informasjon

 • Promotere Geonorge og tilpasse Geonorge for bruk mot nye miljøer
 • Arrangere webinarer for å øke kunnskap om Geonorge og relaterte teknologier/løsnsinger

Tilleggsbevilgninger

 • Mer brukervennlig Geonorge
 • Gjennomføre brukerundersøkelser
 • Etablering av hjelpesider og tagging av fagutrykk med forklarende begrepsbeskrivelser.  Baseres på nasjonal begrepsstandard fra Digitaliseringsdirektoratet
 • Etablere register med oversikt over "mottaksordninger for innsamling av geodata"
 • Etablere løsning for Geodatastrategiens handlingsplan med tiltak og aktiviteter