Utvikling av Geonorge i 2017

Arbeidet med å utvikle Geonorge i 2017 fokuserer på utvikling av etterspurt funksjonalitet og øke tilbudet av data og tjenester i Geonorge.

Geonorge ble utviklet i perioden 2014-2016 og mange funksjoner kom på plass. Arbeidet fortsetter nå i 2017. Versjonsloggen viser hva som har blitt jobbet med i de siste versjonene.

Dette er de viktigste fokusområdene for videreutvikling i 2017:

Forbedre og utvide viktige datakontrollverktøy

 • Forbedringer av DOK-verktøy - synliggjøre datakvalitet og egnethet
 • Forbedre systemer for automatisk datakontroll og tjenestevalidering
 • Etablere registre og verktøy for digital kartografi - SLD og symbolregistre
 • Etablere statistikkverktøy for å gi oversikt over utviklingen av bruk og innhold for metadata, data og tjenester  

Økt distribusjon og videre forbedring av distribusjonsmotoren

Målet er å etablere løsninger som kan levere og aktivere data som er i henhold til produktspesifikasjoner:

 • Utvikling av pakker av geografisk informasjon for blant annet beredskap og arealforvaltning
 • Distribusjoner i henhold til UML-modeller for prioriterte data: DOK-data, INSPIRE-data, beredskapsdata
 • Distribusjon av flere formater og tjenestetyper, for eksempel Sensor Observation Services (SOS) og Web Coverage Services (WCS)
 • Automatisering av verktøy for import og distribusjon, blant annet WFS og WMS-distribusjon og  etablering av dekningsoversikter

Metadata og metadatakvalitet

Forbedret metadatakvalitet er en forutsetning for å få benyttet funksjonene i Geonorge optimalt og for å gi brukere et bedre tilbud av geografisk informasjon

 • Metadataheving maskinelt (titler og definerte felter), verktøy forbedres og ferdigstilles
 • Metadata webskjema (editoren) forbedres og utvides  
 • Automatisert oppdatering av visse metadatafelter i forbindelse med distribusjoner som publiseres (formater, projeksjoner og så videre)
 • API for utveksling av metadata mellom ulike kataloger som ikke støtter CSW, som for eksempel data.norge.no
 • Hierarkisk metadatastruktur, dekningskartvisning i metadata, med tilhørende endringer i kartkatalogens visninger
 • Forbedret nedlastningsløsning som del av metadatakatalogen

Kommune- og regionsreform

 • Utvikle felles kodeliste for kommunenummer til bruk i hele infrastrukturen
 • Planlegge løsninger for 2018-endringene av kommunestrukturen som vil få konsekvenser for alle del-funksjoner i Geonorge

Forbedret visningsløsning – kartklient

 • Oppgradere kartklient i Geonorge (på den nye versjonen av Norgeskart, alternativt annen plattform)
 • Forbedre funksjonalitet og optimalisering av løsninger
 • Integrasjon med øvrig Geonorge og visning av hierarki for datastrukturer.
 • Tilpasse klienten til visning av 3D og 4D-data (tidsserier)

Administrativ partsoppfølgingsløsning

 • Min side-funksjonalitet for ND-partene med mulighet til å legge inn og hente ut rapporter for egne data
 • Automatiserte rapportverktøy for Geodataloven, INSPIRE, DOK, Norge digitalt
 • Forbedret rolle- og tilgangsstyring gjennom autentiserings- og autorisasjonssystem basert på geoID og mulighet for federert system
 • Håndtering av geografisk og tematisk tilgangsstyring

Autentiseringsbehov - videreutvikling av løsning

 • Forbedret rolle- og tilgangsstyring gjennom autentiserings- og autorisasjonssystem basert på geoID og mulighet for federert system
 • Håndtering av geografisk og tematisk tilgangsstyring

 

I detaljert utviklingsplan for Geonorge (pdf) står det når på året de ulike delene skal utvikles.

Ved ytterligere spørsmål angående utviklingen av Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no