Utvikling av Geonorge 2014-2016

Utvikling av Geonorge i perioden 2014-2016 skjedde gjennom prosjektet "Ny nasjonal geoportal". Dette prosjektet er nå avsluttet og portalen er satt i drift.

Se informasjon om videre utvikling av Geonorge her.

Prosjektet skal etablere en nasjonal geoportal som skal forenkle tilgangen til geografisk informasjon for alle brukergrupper i samfunnet. Geoportalen vil utgjøre navet i den norske geografiske infrastrukturen, og vil koble sammen dataprodusenter og databrukere.

Kartverket har i geodataloven fått oppdraget med å lage en nasjonal geoportal. Dagens nasjonale geoportal er i virkeligheten en løsning som består av mange ulike deler, og gir verken tilstrekkelig funksjonalitet eller et godt samlet brukergrensesnitt. Derfor er det besluttet å lage en ny fullverdig løsning. Men selvsagt kan sikkert noe av det gamle gjenbrukes eller forbedres, og dermed inngå i den nye løsningen.

Overordnede mål

Effektmål

  1. Alle deltakende virksomheter som definert i geodataloven m/forskrift, benytter innen 2018 geoportalen som førstevalg for publisering, oppslag og tilgang til digital geografisk informasjon.
  2. Tilgangen til alle tilgjengelige offentlige geografiske data er forenklet ved at de kan lokaliseres fra ett samlet nettsted innen 2018.

Resultatmål

  1. Ha utviklet en nasjonal geoportal for samlet nasjonal tilgang til digital geografisk informasjon, med brukergrensesnitt for søk, dokumentasjon, visning og nedlasting av geografisk informasjon innen 30. november 2016.
  2. Ha etablert fungerende systemgrensesnitt mot geoportalens komponenter for nedlasting og metadataoppslag for integrasjon mot sentrale GIS-systemer innen 30. november 2016.
  3. Ha formelt driftssatt den endelige leveransen fra prosjektet innen 1. juli 2017 med en tjenesteerklæring (SLA) i henhold til spesifikasjonen i "SLA for ny nasjonal geoportal"

Geoportalen utgjør navet i infrastrukturen for geodata.

Hva er geoportalen?

Prosjektet skal lage programvare (eventuelt kjøpe ferdig programvare) for å søkevise eller laste ned geografisk informasjon. Summen av denne programvaren er gjerne kalt "geoportalen". Mange forbinder ordet "portal" med en webside eller et nettsted, men geoportalen er veldig mye mer enn en webside. Faktisk utgjør websidene bare 12 % av det totale arbeidet med geoportalen.

De viktigste programvaredelene som geoportalen skal inneholde er:

  • Et system der man kan søke opp og se informasjon om alle norske geografiske datasett.
  • En kartvisning der man kan se på alle norske geografiske datasett.
  • Et register som inneholder generelle data som brukes i produksjon eller visning av geografiske datasett, for eksempel lister over alle norske kommunenumre, lister over alle produktspesifikasjoner som er laget osv.
  •  Et system for å velge, samt laste ned alle norske geografiske datasett

Med andre ord: geoportalen skal være stedet for å finne, se på eller laste ned geografisk informasjon i Norge. Intet mer, intet mindre.

Det er besluttet at den nye geoportalen skal hete "Geonorge". Webdomenet www.geonorge.no blir videreført og blir dermed hovedsiden for hele geoportalen, ikke bare metadatakatalogen som hittil.

Geonorge grensesnitt overordnet

 

Hvem er geoportalen for?

Geoportalen er først og fremst et sted for fagbrukere, eller profesjonelle brukere, om man ønsker å bruke et slikt begrep. Like fullt skal det være enkelt for alle å søke etter, se på og laste ned kartdata. Geoportalen skal tilby løsninger som forenkler tilgangen til geografiske data for Norge digitalt-parter og andre fagbrukere. Dette vil effektivisere flyten av geografiske data i Norge, og gi store samfunnsgevinster, spesielt for offentlig forvaltning.

 

Hva skjer fremover? 

Geoportalen skal realiseres som en gradvis forbedring av dagens Geonorge-løsning, som bygges ut i takt med hver nye versjon som utvikles.

Planen er å lansere nye hovedversjoner halvårlig, der stadig nye funksjoner er forbedret. Prosjektet avsluttes 31.12.2016. Tabellen under viser hvordan de ulike programvaredelene er tenkt fordelt utover de ulike hovedversjonene:

Geonorge hovedfunksjonalitetsplan

 

Hver hovedversjon realiserer stadig nye og forbedrede funksjoner.

Utvikling av hver hovedversjon skjer ved at man bruker såkalt smidig systemutvikling (SCRUM) og forbedrer både kravforståelsen og funksjonaliteten gradvis i små etapper.

Geonorge arbeidsmetodikk