Handlingsplanens årsrapport 2022

Nasjonal geodatastrategi 2020-2025 har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. Her oppsummerer vi arbeidet i 2022, både når det gjelder viktige resultater og utfordringer.

Bildemanipulasjon av Th. Kittelsen-figur på kart-bakgrunn. Ill: Wilhelm Bøe

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Menon Economics gjennomført en midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi.  Den tilrår hvordan KDD, tilhørende etater og tiltakseiere kan prioritere tiltak og oppfølging frem til 2025, samt belyser status og utfordringer knyttet til handlingsplan 2022.

Nasjonal geodatastrategi støttes av en handlingsplan med tiltak i kommuner, statlige etater m.v. Tiltakene har fire hovedmål knyttet til kunnskapsgrunnlag, teknologi/ fellesløsninger, samspill mellom aktører, samt rammebetingelser. Årsrapporten er inndelt etter hovedmålene:

teaser-icon
Hovedmål 1

Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag

teaser-icon
Hovedmål 2

Felles teknologi for effektiv oppgaveløsning

teaser-icon
Hovedmål 3

Godt samspill om data, deling og innovasjon

teaser-icon
Hovedmål 4

Rammebetingelser tilpasset det digitale samfunn