Samspill om data, deling og innovasjon i offentlig og privat sektor

Det kreves tett og forpliktende samarbeid for å utvikle felles data til bred bruk hos offentlige og private aktører. Ulike tiltak gjennomføres for å sikre funksjonelle fora og stimulere til aktiv bruk og innovasjon.

Små modellhus på et bord med en hånd i bakgrunnen. Foto: Adobe Stock

Status

Geografisk informasjon angår stadig flere og må sees i et større perspektiv enn før. For å utvikle innhold og teknologi til nytte for offentlig sektor, næringsliv og folk flest, må alle spille mer på lag: Et samspill om dataetablering, deling, aktiv bruk og innovasjon inkluderer også samarbeid om prioritering og finansiering.

Det har vært viktige framskritt på flere felt i 2022:

• Nasjonale fora: Kartverket og andre aktører har sammen spisset arbeidet innen de tverrsektorielle samarbeidsstrukturene. Den geografiske infrastrukturen har flere viktige utvalg som har vært utnyttet mer strategisk i 2022. Dette er nasjonale fora som Nasjonalt geodataråd, Geovekst-forum og Samordningsgruppen for geografisk informasjon med underliggende fagfora, samt den regionale samarbeidsstrukturen i Norge digitalt.

• Georelaterte forhold i sektorvise råd: Geo-relaterte forhold innarbeides gjennom å delta i en rekke sektorvise råd og utvalg som Totalforsvaret, Naturfareforum mv.

• FOU-arbeid knyttet til geografisk informasjon (tiltak 24): FOU-forum er etablert og det er vedtatt en strategi i samordningsgruppen. Se mer informasjon om tiltak 24 og FOU-tiltaket.

• Kunnskapsspredning: Mange av aktørene og konstellasjonene organiserer seminarer som er viktige for å spre kunnskap og ideer om metoder, data, bruksformer og nytte.

• Nasjonal geodatakoordinator: Kartverket styrker rollen som nasjonal geodatakoordinator, med mål om å bedre koordineringsarbeidet innen den nasjonale geografiske infrastrukturen.

Gevinster og nytte

Det arbeides systematisk for å beskrive og forankre strategiske utfordringer særskilt knyttet til å utvikle den geografiske infrastrukturen i ulike fora og mellom samarbeidende virksomheter. Det gir et mer samordnet budskap og økt prioritering av aktiviteten.

Utfordringer

De sentrale geodatasamarbeidene i Norge er tuftet på samarbeid om å etablere, forvalte og dele geodata, men i mindre grad på felles utvikling og drift av infrastrukturen. Integrasjon av data og infrastruktur blir stadig viktigere, så samarbeidene må utvikles for å håndtere en helhet.

Det er også utfordrende at samarbeidene ikke er forankret høyt nok til å sikre langsiktig og strategisk aktivitet. Det trengs nye aktører som bidrar til å åpne opp for bredere deltakelse i offentlig sektor, næringsliv og organisasjoner.