Samarbeidsarenaer

I Norge finnes det en rekke samarbeidsarenaer mellom etater eller ulike dataeiere, både nasjonalt og internasjonalt. Disse samarbeidsarenaene er viktige for å koble sammen data på tvers av kommuner, fylker og landegrenser slik at sluttbrukerne av geografiske data skal få gode og oppdaterte kart med relevant informasjon.

Samarbeid

Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for få fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Geovekst-forum gir anbefalinger og retningslinjer på Geoveksts arbeidsområde.

Inspire

Inspire er en felles europeisk geografisk infrastruktur som skal sikre tilgang til offentlig forvaltede geodata, blant annet om natur, samferdsel, bebyggelse, befolknings- og miljøforhold.

SKATE

SKATE er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren. SKATE skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor og offentlige virksomheter.

Prosjekter

Ny nasjonal geoportal

Prosjekt for analyse, design og utvikling av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier.

Geodatasamarbeidsprosjekter

Kartverket har flere pågående geodatasamarbeidsprosjekter.