Inspire

Inspire-direktivet krever at Norge oppretter og driver et nett av elektroniske tjenester for søking, visning, nedlasting, omforming og aktivering av geodata. Geodataloven definerer kravene i Norge, som berører mange tematiske områder og sektormyndigheter.

Hva er Inspire?

Inspire er EUs initiativ for å etablere felles tilgang til kart og geografisk informasjon gjennom etablering av en geografisk infrastruktur. Hvert land skal tilby egne data for en lang rekke tema som adresser, stedsnavn, eiendommer, høyde og dybde, transport, vann og vassdrag, hav, geologi, miljø, befolkning, industri, landbruk, oppdrett, olje og gass mv.  Inspire er et EU-direktiv som setter delingskrav og tekniske krav til hvert land. Norge har implementert EUs Inspire-direktiv gjennom geodataloven.  Norske etater har derfor pålegg om å dele egne data i henhold til kravene. Frister går ut i perioden 2012-2024. Kartverket følger opp etatene. KMD og Kartverket rapporterer til EU og EØS. 

 

Inspire – krav og tidsfrister

Inspire-direktivet krever at Norge oppretter og driver et nett av elektroniske tjenester for søking, visning, nedlasting, omforming og aktivering av geodata. Tematisk er Inspire delt inn i 34 tema med tre grupper med ulike krav og frister: Annex I, AnnexII og Annex III). Det tematiske virkeområdet er bredt. Se temaliste her. Mange nasjonale etater og direktorater har derfor leveransekrav.  (Liste alle etater, se Geonorge).

De viktigste fristene som offentlige etater i Norge har forholdt seg til og må forholde seg til framover, er:

 • 15. mai 2012: Imøtekomme forespørsler om datadeling mellom myndigheter
 • 3. desember 2013: Etablere metadata for Inspire-direktivets vedlegg I- og vedlegg II-data
 • 19. oktober 2014: Kunne dele data med fellesskapsinstitusjoner på harmoniserte vilkår
 • 9. november 2014: Ha søke- og visningstjenester i full drift
 • 28. desember 2015: Ha nedlastings- og transformasjonstjenester i full drift
 • 4. februar 2016: Gi tilgang til nyetablerte vedlegg I-data på harmonisert form med bruk av fastsatte datakoder
 • 3. desember 2016: Etablere metadata for direktivets vedlegg III-data
 • 31. desember 2017: Alle nett-tjenester som omfattes av direktivet skal ha metadata i henhold til kravene om aktiverbare geodatatjenester
 • 10. desember 2018: Aktiverbare geodatatjenester skal være operative
 • 23. november 2020: Gi tilgang til eksisterende vedlegg I-data tilgjengelig på harmonisert form
 • 4. februar 2021: Gi tilgang til eksisterende vedlegg I-data tilgjengelig på harmonisert form med bruk av fastsatte datakoder
 • 10. desember 2024: Gi tilgang til harmoniserte data i vedlegg I, II og III som aktiverbare tjenester
 • I tillegg leveres årlige gjennomføringsrapporter til EU og EØS-koordineringsorganet (ESA).

I Norge har man generelt tre års utsettelse med å etterkomme tidsfristene som følger av Inspire-direktivet sammenlignet med EU-landene. Hver etat som har geografiske data som omfattes av loven skal selv sørge for nødvendige leveranser. 

Etatsoppfølging – rutiner

Hver etat har selv ansvar for å identifisere data som omfattes av Inspire og geodataloven. Etatene melder hvilke data som er Inspire-data til Kartverkets i forbindelse med partsoppfølging. Hvilke data som pt. er verifisert som Inspire-datasett kan sees på etatens «Min side» i Geonorge, eller via Inspire statusregister. Etatene kan ta kontakt med Kartverket for å få data inn og ut av det offisielle registeret for Inspire-data for Norge.  Kartverket tar kontakt hver høst for å få innspill til revisjoner, og etatene kan også selv ta kontakt med Kartverket gjennom året for å få gjort justeringer. Etater kan da ta kontakt via post@norgedigitalt.no. Dokumentasjon av datasett med metadata gjør etatene selv gjennom innlogging i Geonorge. Etater må selv sørge for å levere øvrig informasjon som datasett og tjenester etter gjeldende regler. 

Inspire på Geonorge

Mange norske etater skal levere data. Det er opprettet websider om teknisk gjennomføring på Geonorge. Flere verktøy, veiledere og registre er utviklet for å bistå etatene i å levere i henhold til krav.

Inspire-register:

Her finner en oversikt over alle datasett som Norge rapporterer til Inspire. Alle disse datasettene høstes videre fra Geonorge til Inspire sin Geoportal. Datasettene er listet opp i løsningen og det vises hvilke krav fra Inspire som oppfylles vedrørende tilgjengeliggjøring av datasettene. En kan se om kriteriene er oppfylt for datadeling, metadata, visningstjenester, nedlastningstjenester og harmonisering. 

Fra dette registeret kan en også ta ut rapporterer og oversikter som viser staus på Inspiretilpassingen som gjøres i Norge. 

 

Geonorge inneholder også et teknologisk rammeverk for vår nasjonale geografiske infrastruktur.

Dette rammeverket inneholder også de krav og anbefalinger som fremkommer gjennom geodataloven og implementeringsregler (kommisjonsforordninger), i tillegg til andre nasjonale krav og føringer.

 

Inspire – norsk organisering og gjennomføring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig departement for gjennomføring av Inspire. Kartverket er ansvarlig for koordinering av implementering av direktivet. De enkelte etater skal implementere direktivet i henhold til krav.

Norge deltar med representasjon i Europeiske organer med personer fra departement og Kartverket som geodatakoordinator.  

 • MIG:  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Dag Høgvard
 • MIG-T: Kartverket: Arvid Lillethun og Morten Borrebæk
 • Fagpersoner deltar i ulike arbeidsgrupper

Inspire – norsk rapportering 

Norge rapporter om progresjon gjennom årlig rapportering. Rapporter publiseres på EUs hjemmesider:

 

Tidligere har Norge publisert rapporter (Country Fiche) på EEA’s sider. De tidligere rapportene (2016-2018) finnes her:

Inspire - viktige lenker om norsk gjennomføring

 

Inspire - tekniske krav

Det er laget en rekke dokumenter som beskriver teknisk implementasjon for å tilfredsstille INSPIRE-krav og for å få full interoperabilitet innad i den europeiske infrastrukturen for geografisk informasjon. Her er noen av de viktigste:

 

For å sjekke om kravene er oppfylt er det laget et verktøy for å validere metadata, datasett og tjenester:

Inspire og kobling til EUs programmer for digitalisering og miljø

Inspire er formelt et miljødirektiv og håndtert av DG Environment. Samtidig blir det koblet mot EUs digitaliserings-programmer. Med ny EU-politikk sees nå Inspire i sammenheng med European digitaliseringsintiativ som Shaping Europe's digital future, European Data Spaces, osv og miljøprogrammer som GreenData4All, arbeidet mot et digitalt økosystem for miljø og bærekraftig utvikling og miljørapporteringssystemet Reportnet 2.0 mv organisert av European Environment Agency.

Tilgang til Inspire data

Norske data er tilgjengelig i geonorge.no på lik linje med andre data i infrastrukturen. Datasettbeskrivelser (metadata) fra Geonorge blir jevnlig lest inn (høstet) til den europeiske geoportalen og norske datasett blir også tilgjengelige den løsningen. Vi anbefaler likevel å bruke Geonorge til nedlasting av Inspire-data da den nasjonale løsningen er bedre tilrettelagt. For tilgang til INSPIRE data for hele Europa, se https://inspire-geoportal.ec.europa.eu

Inspire organisering og arbeidsprogram – Europeiske aktiviteter

Hvert land har ansvar for gjennomføring av Inspire-direktivet. På europeisk nivå finnes samordnende organer og systemer, bl.a. I

 • Inspire Maintenance and Implementation Group (MIG)
 • Inspire Maintenance and Implementation Group – Technical  (MIG-T)
 • Inspire Maintenance and Implementation Framework (MIF) - rammeverk
 • Inspire Maintenance and Implementation Work Program (MIWP) - arbeidsprogram

Inspire arbeidsprogram prioriterer aktiviteter på felles utfordringer.  Det er den Europeiske MIG-gruppen som prioriterer oppgavene og det er MIG-T som organiserer aktiviteten. Deler av aktiviteten er finansiert med EU-midler, men det meste av arbeidet utføres med deltagelse av personer fra deltagende land. Norge har deltatt og deltar i noen aktiviteter. Ettersom Inspire’s første implementasjonsperiode går ut i 2021 og Inspire er til evaluering, er det få pågående og nye planlagte aktiviteter. Evaluering og justering av Inspire for å oppnå bedre tjenester og mer bruk er i fokus.  For mer informasjon om aktiviteter, se MIWP og Actions.

Arbeidsprogrammet til INSPIRE i perioden 2020-2024 må ta i seg både eksisterende forordning (visjonen ligger fast) og de store teknologiske endringene som vil skje. Følgelig vil dette også ha påvirkning på vår egen nasjonale geografiske infrastruktur.

Foreløpige målsettingen i det nye arbeidsprogrammet er:

 • Utvikle en fremtidig visjon for direktivet (INSPIRE) med en tydelig rolle i tilknytning til Green Deal.
 • Definere de datasett / tema som det forventes vil ha en betydelig nytteeffekt for miljøpolitikk og implementasjonen av Green Deal. (Det forventes en egen lovregulering om såkalte "high value dataset" i 2021.) 
 • Utvikle en implementasjonsplan for maksimal tilgang til slike prioriterte datasett/tema, med mål om interoperabilitet og pan-europeisk dekning. 
 • Fortsette arbeidet med å forenkle og sikre bruken av "mainstream" teknologi, sikre interoperabilitet, ta hensyn til nye paradigmer i regi av den Europeiske datastrategien (data dreven innovasjon), samt standarder og teknologier anvendbare for Green Deal.
 • Definere overgangen fra eksisterende rammeverk til et digitalt økosystem for miljø og bærekraftig utvikling.

 

Dette som et ledd i den digitale transformasjonen av offentlig sektor.

Inspire revisjon

INSPIRE direktivet har implementeringsfrist desember 2020. Som EØS medlem har Norge 3 års utsettelse på denne fristen. Forordningen har gitt en rekke positive resultater, slik som tilgang til søke-, visning- og nedlastingstjenester for nasjonale data. Internasjonalt harmoniserte data, det vil si data strukturert etter europeiske datamodeller, har imidlertid vært en utfordring og har ikke blitt et operativt tilbud fram til nå.

På bakgrunn av den europeiske data strategien og Green Deal har Europakommisjonen foreslått at INSPIRE direktivet må revideres. Fristen for dette er 1. januar 2022.