Tre nye geomatikkstandarder i år

Sist oppdatert: 02.08.2023

Hittil i år er tre nye standarder vedtatt av Standardiseringskomitéen for geomatikk: Havnedata, Produksjon av basis geodata og Plan

Kartverket har ansvar for å utvikle standarder for den geografiske infrastrukturen i Norge. Les gjerne mer om hvordan vi jobber med standardisering av geografisk informasjon. Det er Standardiseringskomitéen for geomatikk som til slutt vedtar standardene.

Tre geodatastandarder er vedtatt og utgitt:

Havnedata 3,0

Dette er en standardisert produktspesifikasjon som skal sikre standardiserte datasett for norske havner. Les mer i tidligere nyhetssak på kartverket.no.

Produksjon av basis geodata 2.0

Her spesifiseres produksjonsmetoder for grunnleggende data i kart og kartbaser, samt krav til kvalitet og dokumentasjon. Standarden er tilgjengelig som dokument i registeret i geonorge.

Denne versjonen er en oppgradering av versjon 1.0 fra 2015, der hovedendringen er et nytt kapittel om datafangst fra drone.  

Plan 5.0

Denne fagområdestandarden for arealplan omfatter reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Standarden er tilgjengelig som dokument i registeret i geonorge.

Denne versjonen er en oppgradering av versjon 4.5.2 fra 2018. Hovedendringene består i at det er innført mulighet for 3D-geometri på enkelte objekttyper, og det er innført digitale planbestemmelser som kan knyttes til sine respektive kartobjekter. Det er også lagt til rette for en tettere kobling mellom plankartet og planregister/sakssystem.

Den nye standarden er lagt til grunn for produktspesifikasjoner for reguleringsplanforslag og område for planlegging igangsatt, se Digital fremstilling av arealplan og planregister - regjeringen.no.