Mer spissing av tiltakene i Nasjonal geodatastrategi

Sist oppdatert: 31.05.2023

Ambisjonene og målene på den nasjonale geodatascenen er forankret i den Nasjonale geodatastrategien frem mot 2025, «Alt skjer et sted», og den årlige rullerende handlingsplanen. Nå er tiltakene færre og mer spisset.

ALT SKJER ET STED: Hovedmålene i nasjonal geodatastrategi er et nasjonalt kunnskapsgrunnlag, felles teknologi for effektiv oppgaveløsning, godt samspill om data, rammebetingelser tilpasset det digitale samfunn. Illustrasjon: Kartverket

ALT SKJER ET STED: Hovedmålene i nasjonal geodatastrategi er et nasjonalt kunnskapsgrunnlag, felles teknologi for effektiv oppgaveløsning, godt samspill om data, rammebetingelser tilpasset det digitale samfunn. Illustrasjon: Kartverket

 

Konsekvensene av midveisevalueringen til Kommunal- og distriktsdepartementet fra 2022 viser at det må en tydeligere spissing av tiltakene i handlingsplanene. Det blir blant annet pekt på fire områder; prioritering, finansiering, forankring og formidling av handlingsplanen innenfor tre politiske prioriterte samfunnsområder: Sikkerhetspolitikk, distriktsutvikling og klima. Tiltakene i handlingsplanen er tverrsektorielle og har en avklart finansiering. En arbeidsgruppe med deltagere fra kommune, statsforvalter, fylkeskommune og statlige etater har prioritert tiltakene. 

Færre tiltak

Handlingsplanen for 2023 har færre aktive tiltak enn tidligere planer. Det er samordningsgruppen for geografisk informasjon under Norge digitalt, som nå har utarbeidet en ny handlingsplan med tydeligere prioriteringer. De prioriterte tiltakene skal gi tverrsektorielle resultater, støtte opp under politisk prioriterte samfunnsområder og har tiltakseiere som jobber aktivt med tiltakene. 

I april i år vedtok samordningsgruppen for geografisk informasjon ny revidert handlingsplan for nasjonal geodatastrategi. Handlingsplanen for nasjonal geodatastrategi er publisert på geonorge.no, med 15 aktive tiltak.  Det er likevel mulig å konkretisere og justere aktivitetene og innholdet gjennom hele året. Revideringene gjøres av tiltakseier basert på fremdrift i aktiviteter og forutsetninger som endrer seg.  

Nasjonal geodatakoordinator

Det er laget presentasjoner og illustrasjoner som viser sammenhengen mellom de 15 tiltakene for 2023 og geodatastrategiens hovedmål. Disse beskriver hvor viktig geografisk informasjon er i sikkerhetspolitikk, distriktsutvikling og klima.

Bli kjent med geodatastrategien og handlingsplanen: 

 

Som nasjonal geodatakoordinator har Kartverket ansvar for å følge opp handlingsplanen. Kartverket tar aktivt kontakt med tiltakseiere gjennom hele året og er pådriver for aktivitet på de enkelt tiltak, og koordinerer på tvers av tiltak. 

Handlingsplanen for 2024

Hvordan kan du bidra med aktiviteter og resultater for å nå målene som er satt? 

Til høsten starter revisjonsarbeidet for handlingsplanen for 2024. Da blir det mulighet for å komme med forslag til nye tiltak.

Kartverket gleder seg nå til at vi skal «ut på veien» og presentere den nye handlingsplanen for aktører i Norge som bruker og har nytte av geodata. Kartverket ønsker å se nytten av geografisk informasjon i flere sektorer!