Geodataloven

Geodataloven er den viktigste loven som styrer oppbyggingen av den geografiske infrastrukturen. Loven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlige og private formål.

Lov 3. september 2010 nr. 56 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlige og private formål.

Loven gjennomfører direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (Inspire) i norsk rett.

Bedre tilgang til geodata er en forutsetning for god miljøpolitikk og god offentlig forvaltning. Geodata skal kunne sammenstilles og gjøres tilgjengelig på tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller.

Loven pålegger offentlige myndigheter å dele geodata, og samarbeide om den geografiske infrastrukturen. Myndighetene skal opprette og drive et nettverk av elektroniske tjenester for blant annet søking, visning og nedlasting av geodata. Tjenestene skal være tilgjengelige for allmennheten.

Geodataloven og geodataforskriften gjennomfører inspire-direktivet med gjennomføringsrettsakter i norsk rett. Forordninger vedtatt av E**U er også å anse som forskrifter gjeldende for Norge, ettersom de er direkte henvist til i geodataloven.

Geodataforskriften

Geodataforskriften fra 2012 gir detaljerte regler om hvordan offentlige etater skal organisere sine internettjenester for å kunne gi effektiv tilgang til geografisk informasjon. Oppfølgingen av Inspire-direktivet strekker seg fram mot år 2023, og Norge som EØS-land har tre år utsettelse. Forskriften definerer følgende:

  • Ansvar og roller
  • Koordinering og samarbeid
  • Nasjonal geodatakoordinator
  • Hvilke datatema – spesifiserte geodata/ metadata
  • Harmonisering og samvirkningsevne
  • Nettjenester/ nasjonal geoportal
  • Tilgang til geodatatjenester
  • Kontroll og rapportering
  • Gjennomføringsfrister

Geodataforskriften er endret

Kommunal- og distriktsdepartementet har 11.november 2014 endret geodataforskriften.

Endringen innebærer at det nå er fastsatt utdypende dataspesifikasjoner for alle 34 tema som er omfattet av INSPIRE. Dette handler blant annet om veier, adresser, bygninger, vassdrag, geologi, produksjons- og industrianlegg, meteorologiske og geografiske forhold, havområder, habitater, biotoper og energiressurser.

Den praktiske gjennomføringen skjer etappevis fram mot 2023.

Nærmere informasjon om endringene finnes på nettsidene til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Endringen er publisert i Norsk Lovtidend. Geodataforskriften finnes på nettsidene til Lovdata.

Geodataforskriften henviser videre til EU-forordninger som gir ytterligere detaljkrav som også gjelder for Norge: