Levere kartdata

En rekke krav og standarder bestemmer hvordan man skal levere kartdata til Norge digitalt. Veiledere og verktøy er utviklet for å forenkle etatenes arbeid.

Standardleveranser

 

Geodataloven med forskrift formaliserer en leveranseplikt for offentlige etater i Norge. Kartverket som geodatakoordinator følger opp den enkelte etats leveranser. Det er likevel viktig at partene selv setter seg inn i kravene i geodataloven/-forskriften, Inspire-direktivet, plan- og bygningsloven, det offentlige kartgrunnlaget og eventuelle andre lover og forskrifter som har betydning for egen virksomhet.

Leveransene omfatter partenes bidrag til Norge digitalt-samarbeidet. I henhold til lovverket med forskrifter skal leveransene tilfredsstille gitte krav. En leveranse skal generelt inneholde ett eller flere datasett som eksponeres via en søketjeneste, en visningstjeneste og en nedlastingstjeneste, og dokumenteres med SOSI produktspesifikasjon, metadata, produktark og presentasjonsregler.

I tillegg kan den enkelte part tilby uttrekk fra datakilden, for eksempel en database. Slike uttrekk regnes ikke som en primærleveranse i Norge digitalt, men kan likevel tjene sitt formål dersom det er etterspørsel etter slike. De tilfredsstiller ikke geodatalovens krav om datasett og tjenester, og kan kun være et supplement til primærleveranser.

Leveransekrav

For de dataleveranser som partene gjør inn i Norge digitalt-infrastrukturen gjelder følgende krav til hvordan datasettene skal struktureres, distribueres og dokumenteres:

LeveransetypeND-"krav"GeodatalovkravDOK-krav
Datasett Ja Ja Ja
Harmoniserte data Ja Ja Ja
Metadata Ja Ja Ja
WMS-tjenester Nei Ja Ja
WFS-tjenester Nei Ja* Ja
Atom feeds Nei Ja* Nei
Produkt spesifikasjoner Ja Ja Ja
Produktark Ja Nei Ja
Presentasjonsregler Ja Nei Ja
Dekningsoversikt Nei Nei Ja
 
*= enten WFS med stored queries eller Atom feed

 

* Det er mulig å være medlem i Norge digitalt uten å levere noe

** For de som produserer eller forvalter spesifiserte geodata
*** Enten WFS Stored Queries eller Atom feed

Veiledning og partsoppfølging

Kartverket er nasjonal geodatakoordinator og utfører partsoppfølging og leveransekontroll. Kontrollen gjøres fortløpende per part, og her inngår kontroll av metadata, datasett og tjenester. Det gis rapport om eventuelle avvik fra kravene. På møter går man gjennom erfaringene og avtaler handlingspunkter for rettinger og forbedringer. Det er Norge digitalt-avtalens Bilag 2 som danner utgangspunktet for leveransekontrollen. Les mer om innholdet i en leveransekontroll (pdf).

Erfaringsutveksling i ulike fora

Hvert år arrangeres det flere samlinger, for eksempel Teknologiforum og temadataforum. Dette er gode møteplasser for utveksling av erfaringer om verktøy, teknologi, lovforståelse og detaljert forståelse av hva som ligger i leveransekravene.

Verktøy og veiledere

Det finnes veiledningsdokumenter partene kan bruke som hjelp til å overholde kravene lovverket stiller, og som dermed fremmer bred bruk av data i samfunnet. Som en del av Geonorge finnes det ulike verktøy knyttet til hver delleveranse.