Standardiseringskomiteen for geomatikk

Standardiseringskomiteen for geomatikk er det formelle beslutningsorgan for standarder og standardiseringsprosesser under SOSI-paraplyen.

Standardisering forutsetter brukermedvirkning. Standardiseringskomiteen for geomatikk skal ha representanter fra sentrale offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, geomatikkbransjen og andre relevante standardiseringsmiljøer.

Standardiseringskomiteen for geomatikk er opprettet for å oppnå en løpende formell kontakt med brukergrupper og fagmiljøer innen geografisk informasjon.

Komiteen ledes og administreres av Standardiseringssekretariatet i Kartverket.

Mandat

Standardiseringskomiteen for geomatikk skal:

 • Godkjenne og anbefale igangsetting av standardiseringsprosjekter som inngår i nasjonale bransjestandarder Geografisk informasjon
 • Vedta nye og reviderte standarder
 • Tilbaketrekking av standarder
 • Fremme forslag til Standardiseringsrådet for IKT-standarder i offentlig sektor om å ta geomatikkstandarder inn i referansekatalogen
 • Ha møter etter behov, og det føres referat fra møtene
 • Legge til grunn konsensusprinsippet ved beslutninger
 • Påse og bidra til at berørte parter får nødvendig informasjon og mulighet for medvirkning

Medlemmer i standardiseringskomiteen

 • BA-nettverket, Inger Hokstad
 • Direktoratet for byggkvalitet, Øivind Rooth
 • Forsvaret, Simen Meland Svenkerud
 • Geoforum, Marianne Meinich
 • ITS Norway, Trond Hovland
 • Kartverket, Magnus Karge (leder av komiteen)
 • Kartverket, Morten Borrebæk (vara)
 • Kartverket, Åsmund Tjora
 • Kommunal- og distriktsdepartementet, Hilde Johansen Bakken
 • Miljødirektoratet, Ingunn Margrethe Limstrand (vara)
 • Miljødirektoratet, Lars Christensen
 • Norges geologiske undersøkelse, Janne Grete Wesche
 • Norkart, Jorunn Kragset (representerer Geomatikkbedriftene)
 • Norsk institutt for bioøkonomi, Geir Harald Strand (vara)
 • Norsk institutt for bioøkonomi, Ingvild Nystuen
 • NTNU Gjøvik, Erling Onstein (representerer universitetene og høyskolene)
 • Nye Veier, Odd Anders Nome
 • Riksantikvaren, Erik Guldberg
 • Scan Survey, Håkon Andresen (representerer Geomatikkbedriftene, vara)
 • Standard Norge, Bjørn Brunstad
 • Statens vegvesen, Martin Fredriksen