Teknologisk rammeverk

For at geografisk informasjon på nasjonalt nivå skal flyte på en god måte, må de ulike teknologiene som brukes fungere sammen. Teknologisk rammeverk er et dokument som spesifiserer og setter krav som sikrer godt teknologisk samvirke mellom leverandører og andre deltakere.

Hva er teknologisk rammeverk?

Teknologisk rammeverksdokument beskriver krav og anbefalinger til teknisk og semantisk interoperabilitet, og har til hensikt å introdusere et felles og omforent teknisk rammeverk for dataleverandører, tjenesteleverandører og applikasjonsutviklere i den nasjonale geografiske infrastrukturen. Rammeverket skal sikre en felles forståelse av hvordan data og tjenester gjøres tilgjengelig, og hvordan de dokumenteres og vedlikeholdes.

Dokumentet skal også bidra til å klarlegge for beslutningstakere hvilke organisatoriske og administrative krav og forpliktelser en slik infrastruktur legger på både etater og enkelttjenester.

Hva bygger krav og anbefalinger på?

Kravene og anbefalingene i rammeverket baserer seg i stor grad på geodataloven og tilhørende lovverk, samt krav til og føringer for offentlig sektor, slik som digitaliseringsrundskrivet og digitaliseringsstrategien. Dokumentets virkeområde er geodata i elektronisk form med tilhørende geodatatjenester, og er et resultat av tiltak 18 i handlingsplanen til regjeringens geodatastrategi.

Se tilhørende dokumenter