Områdeinndelinger

Du kan laste ned dataene i forskjellige geografiske områder.

De fleste datasettene i Geonorge kan du laste ned som landsdekkende filer, men på grunn av store datamengder er det ikke mulig for alle datasett. Om du kun er interessert i et mindre geografisk område, er det også lite hensiktsmessig å laste ned mer data enn du trenger. Det vil kreve mer ressurser av datamaskinen å jobbe på større filer, og det vil ta lenger tid å gjøre operasjoner i kartprogrammet.

Enkelte filformater håndterer likevel store datamengder bedre enn andre, og derfor er det ikke mulig å tilby landsdekkende filer i alle formater (som for eksempel SOSI og GML). Postgis, derimot, er et databaseformat som egner seg godt for store datamengder og vil ofte være det eneste formatet som tilbys for landsdekkende eller fylkesvise filer.

Landsdekkende filer

Postgis og Filgeodatabaser vil normalt distribueres som landsdekkende filer. For mindre datasett vil også SOSI-filer og GML-filer være tilgjengelig. For store datasett kan oppdateringsfrekvensen være dårligere for de landsdekkende filene, enn for de kommunevise filene.

Fylkesvise filer

Postgis og Filgeodatabaser vil normalt brukes for å distribuere fylkesvise filer. For mindre datasett vil også SOSI-filer og GML-filer være tilgjengelig.

Kommunevise filer

Kommunevise filer distribueres som SOSI- og GML-filer, og de fleste distribueres også som Filgeodatabase. Kommunevise filer vil i enkelte tilfeller ha hyppigere oppdatering enn fylkesvise og landsdekkende filer.

Kartbladvise- og celleinndelte filer

Enkelte datasett distribueres kartbladvis eller basert på celleinndeling. Dette kan gjelde rasterfiler eller kartdata i hav som strekker seg utenfor territorialgrensa og utenfor kommunenes areal.

Regioner

For noen datasett er det hensiktsmessig å dele landet inn i ulike regioner, fordi fylkesgrensene passer dårlig med størrelse og utstrekning, med tanke på nedlasting og bruk av filene.