Versjonslogg

Det foregår en løpende utvikling av Geonorge. Her beskrives de viktigste endringene i seneste sprinter.

Sprint 8.2

Endringene i sprint 8.2 er synlige fra og med 6. februar 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Forbedret mulighet for manuell overstyring av status-verdier i Geonorge statusregistre (DOK, Geodatalov og Inspire)
 • Inspire statusregisteret oppdateres nå automatisk ved hjelp av «Inspire-nøkkelord» i metadataoppføringen

Feilretting i register:

 • Søk i Inspire status-registeret fungerer nå som det skal
 • Fikset lenke som gjorde at brukere ikke fikk foreslått nye dokumenter i dokumentregistrene
 • Fikset feil som forårsaket feil ved endring av kodelisteverdier

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Geonorge Atom Feeds er nå kun tilgjengelig på https://

Feilretting i nedlastningsløsning:

 • Fikset feil som gjorde at handlekurven så rar ut ved lasting i Firefox med dårlig internettilkobling

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt / API-er:

 • Ny og forbedret dokumentasjon av nedlastningsAPI-et

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet feil på knapp for å kopiere lenke (URL) til tjeneste i kartkatalogen
 • Overskriften på metadataoppføringer blir ikke lenger gjemt bak type-elementet (element i metadataoppføringen som oppgir om oppføringen er datasett, tjeneste eller applikasjon)

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som gjorde at det dukket opp ekstra distribusjoner for enkelte datasett
 • Metadataoppføringer som mangler produktspesifikasjon blir ikke lenger tvunget gjennom en (irrelevant) konformitetssjekk

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Administrative enheter 2018, Kartverket
 • Nye filer for Befolkning på grunnkretsnivå både versjon for 2016 og 2017, Kartverket
 • Ny filer for Illustrasjonskart, Kartverket
 • Revidert WFS-tjeneste for Gyteområder, Fiskeridirektoratet
 • Ny WFS -tjeneste for Kulturminner – SEFRAK, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – kulturmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – Sikringssoner, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – Enkeltminner, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Inspire – Buildings
 • Ny WFS- tjeneste for Nødhavner, Kystverket

Sprint 8.1

Endringene i sprint 8.1 er synlige fra og med 16.januar 2018.

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Mer oversiktlig visning av distribusjoner i metadataoppføringen
 • Engelsk oversettelse er lagt inn for en hel del metadata
 • Engelske data synkroniseres fra kodelister og registre til kartkatalogen
 • Brukere som i visningen «Hva finnes i mitt fylke/kommune…» legger datasett i handlekurven, vil automatisk få det aktuelle området satt i nedlastningsløsningen

Feilrettinger i kartkatalogen:

 • Fikset feilen som gjorde at metadata ikke ble fjernet fra indeksen i kartkatalogen ved sletting
 • Fikset feilen som gjorde at CSV-eksport av kartkatalogen ikke leverte riktig innhold hvis brukeren var i «Alle»-fanen

Feilrettinger i metadataeditor:

 • Rettet feilen som gjorde at  brukere som trykket på «Endre språk»-knappen i metadataeditoren, ikke får feilmelding, men bytter til den engelske versjonen av editoren
 • Fikset feil ved fjerning av distribusjoner

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Organisasjonsregisteret og kommuneregisteret er oppdatert i henhold til endringene som fant sted i overgangen fra 2017 til 2018
 • Alle kodelister inneholder nå en gyldig fra/til dato som bidrar til å sette status for kodeverdien

Feilrettinger i registerne:

 • Ny rekkefølge på smilefjesene i sorteringer av kolonene i DOK-statusregisteret 
 • Fikset feil  som gjorde at SOSI/GML-status i DOK-statusregister ikke ble satt riktig

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Fellesvalg vises ikke lenger dersom brukeren kun skal laste ned ett datasett.
 • Områder leses fra «kommunenummerlista», «fylkesnummerlista» og «områdenummerlista».
 • Pakkeløsningen har fått noen mindre, men betydelige, forbedringer (for eksempel at brukeren kun får én e-post istedenfor flereved nedlasting av FKB)

Feilrettinger i nedlastingsløsningen:

 • Nedtrekksmenyene for valg av område går ikke lenger utenfor skjermvinduet  

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Oppdaterte filer for N250-5000 Kartdata-seriene, Kartverket
 • Oppdatert årsversjon av Markagrensen, Kartverket
 • WFS: Inspire – Geographical Names

Sprint 8.0

Endringene i sprint 8.0 er synlige fra og med 20. desember 2017

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Nye arkfaner i kartkatalogen skal gjøre det lettere å finne frem til datasett, tjenester og applikasjoner
 • Valget «Vis alle treff…» under hurtigsøk skal nå ta brukeren til riktig visning, avhengig av om de trykker på dette under datasett, tjenester osv
 • Feilen i «Vis i kart»-knappen er fikset

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Trøndelag lagt inn som mulig geografisk utstrekning
 • Fikset feil med treff på datasett når brukeren skal koble tjeneste til datasett
 • Engelske tekster er synkronisert fra registrene
 • Feil ved fjerning av distribusjoner er fikset

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Nye dynamiske kodelister for kommuner / fylker. En gyldig fra/til dato setter kodeverdi-status (for eksempel gyldig eller utgått)
 • API-et over registeret skal nå levere XML i henhold til ISO19115
 • API-et leverer nå informasjon på flere formater (json, gml, csv, rdf, rss og atom)
 • Det er nå mulig å rette små feil i dokumenteregisterene etter at oppføringen har fått status «Godkjent» (for eksempel skrivefeil i navnet / verdier)
 • Knapp for redigering av DOK-kommunalt er nå tilbake for kommunebrukere
 • Forbedret nedlastingsløsning med mulighet for å pakke sammen datasett som distribueres gjennom Geonorge
 • Ny klipperutine for FKB-datasettene
 • Ny klipperutine for SSB-rutenettdata
 • Statistikkmodulen inneholder nå mye informasjon om både nedlasting av datasett og bruk av tjenester
 • Det er lagt inn språkstøtte i menyene på Geonorge (flerspråklig Geonorge)
 • En helhetlig engelsk versjon av Geonorge foreligger

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Befolkning på rutenett 5000m, SSB – for 2016 og 2017
 • Tettsteder, SSB – ny årsversjon
 • Sentrumssoner, SSB – ny årsversjon
 • Befolkning på 1000m, SSB – ny årsversjon
 • Reindrift – Siidaområde, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Reindrift – Sommerbeite, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Reindrift – Reindriftsanlegg, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Tur- og friluftsruter, Kartverket – nye filer
 • WFS: Inspire - Administrative Units
 • WFS: Inspire - Cadastral Parcels
 • WFS: Inspire - Elevation
 • WFS: Kulturminner – enkeltminer, Riksantikvaren
 • WFS: Kulturminner – lokaliteter, Riksantikvaren

Sprint 7.6

Endringene i sprint 7.6 er synlige fra og med 5. desember 2017

Ny  eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Endringer i visning av type og format i metadatavisningen. Unødvendig informasjon er fjernet
 • Hvis engelsk er valgt som foretrukket språk, viser søkefeltene i kartkatalog-visningene engelsk tekst
 • Metadataoppføringer for WMS-tjenester viser nå WMS-tjenestelag under distribusjoner (når lag og tjenester er koblet)
 • Rettet bug som gjorde at metadataoppføringer for datasett dukket opp i katalogen for «API-er og tjenester»

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Metadata med stikkordet «FellesDatakatalog» blir nå lagt inn i Geonorges DCAT-API og kan høstes til Felles datakatalog
 • «Hjelp»-knappen blir nå deaktivert igjen hvis hjelp-tekst/lenke fjernes fra metadataoppføringen
 • Vanlige brukere får ikke lenger feilmelding om at de ikke har fylt ut informasjon i «administrativ»- fanen (Administrativ-fanen er kun synlig for administrator-brukere)

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Forbedret informasjon om tegnforklaring i digital kartografi-register. Nå vises flere spørringer ved «mouseover». Hvis spørringen er for lang, blir brukeren henvist til SLD-fila.
 • Brukere med editor-rettigheter kan lettere legge til, redigere og slette sine egne subregistere.
 • Lenker til UML-modell og GML-skjema skal nå vises i produktspesifikasjonsregisteret  (hvis koblet sammen)
 • Eksporten fra registrene inneholder nå engelske definisjoner
 • Språkstøtte for engelsk er lagt inn for blant annet titler, beskrivelse i objektregisteret
 • Språkstøtte for engelsk er lagt inn i digital kartografi-register
 • Forbedret logikk i dokumentregistrene, med hensyn til dokumentgodkjenningsstatus
 • Det er ikke lenger mulig å legge til to kommuner med samme navn i kommunenummerlista
 • Registrene leverer nå informasjon på riktig  .json og .xml-format

Annet:

 • Det er nå mulig å få ut statistikk for et ønsket tidsrom for både datasett og tjenester
 • Brødsmulestier er oversatt til engelsk i kartkatalogen, metadataeditoren og i registrene

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • PostGIS eksport for «N50 kartdata» er basert på et nytt og mer brukervennlig skjema
 • Nytt skjema for «Administrative enheter». PostGIS eksport inneholder både fylker og kommuner
 • Løypene for «Tilgjengelighet tettsted – rapporter» og «Tilgjengelighet friluft – rapporter» er utvidet med historiske rapporter
 • «Markagrensen» distribueres nå på flere formater (FGDB, PostGIS og GPX)
 • Ny distribusjonsløype for «Skjellsandkonsensjoner» som inneholder mer data enn den tidligere løypa
 • Ny WFS-tjeneste for «Strandosneforvaltning» (SPR)
 • Ny WFS-tjeneste for «Inspire Physical Water»
 • Revidert WFS-tjeneste for «Akvakultur»
 • Ny WFS-tjeneste for «Fiskeplasser – redskap»
 • Ny WFS-tjeneste for «Trafikkulykker»
 • Ny WMS-tjeneste for «Strandsoneforvaltning» (SPR)

Sprint 7.5

Endringene i sprint 7.5 er synlige fra og med 14. november 2017

Ny/forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • «Units of distribution» er nå lagt inn i den engelskspråkelige-versjonen av Geonorge
 • Ulike distribusjoner skilles fra hverandre i seksjonen «Distribusjoner» på metadatavisningen. Eksempel: Et datasett produseres igjennom «Full distribusjon» i Geonorge, men har også en distribusjon igjennom etaten sin egen hjemmeside. Disse blir ikke lenger slått sammen
 • Flere felt i kartkatalogen kan nå vises på engelsk hvis engelske metadata finnes, for eksempel i tittel og nøkkelordseksjonen.
 • Indeksen til kartkatalogen støtter nå spørringer på flere språk

Ny/forbedret funksjonalitet i nedlastingsløsning:

 • I nedlastingsløsningen er det er lagt inn lenker til metadata i Geonorges Atom-feed

Ny/forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Det er lagt inn mulighet for gjennomføring av en batch-oppdateringsjobb for redigering av konformitetskrav
 • Deler av innholdet som må i kvalitetsfanen er flyttet over til den administrative fanen (kun tilgjengelig for administratorer)

Ny/forbedret funksjonalitet i register:

 • Laget enhetstester for brukertilgang
 • Inspire- / geodatalovregisteret har blitt oppdatert med riktige krav
 • Inspire- / geodatalovregistrene har fått nye ikoner for å visualisere de forskjellige kravene

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet en feil som forårsaket at «Nettside»-knappen på metadatavisning alltid var aktiv
 • Informasjon om antall treff i kartkatalogen, samt navigering til neste side var delvis borte, men er nå på plass igjen

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som forårsaket problemer med linjeskift i produktarkteditoren i noen nettlesere
 • Rettet feil som medførte at trykking av «Enter» i metadataeditoren resulterte i et forsøk på å slette metadataene

Feilretting i register:

 • Fikset feil som gjorde at knapp for redigering av DOK-kommunalt var borte for ikke-admin brukere
 • Rettet feil som gjorde at logoene til organisasjoner ble vist på en uheldig måte i organisasjonsregisteret

Nye eller reviderte datasett:

 • Befolkning på rutenett 250m, SSB
 • Interkommunale brannvesen, DSB

Sprint 7.4

Endringene i sprint 7.4 er synlige fra og med 24. oktober 2017.

Feil som har blitt utbedret i kartkatalogen:

 • Visning av hierarkiske tema som gjorde at datasett fikk feil eier
 • Enkelte tjenester som ikke kom opp i «Vis i kart»-funksjonen
 • «Vis i kart»-knappen på visningen til enkelte metadata
 • Tekstfelt i metadatavisningen som gikk over andre tekstfelt
 • «Mouseover» på organisasjon/eier i kartkatalogen viser riktigere tekst
 • Knappen «Vis alle treff…» i søkefeltet vil lede til riktig katalog (datasett, tjenester, kartløsninger)
 • Indeksering av metadataoppføringer ved opprettelse eller endring

Ny funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Mulighet for å legge inn engelsk tekst for hierarkiske tema

Nytt i nedlastingsløsningen:

 • Hvis det ikke har blitt gjort valg som er felles for flere datasett, vil ikke informasjonsboksene vises for brukere som har gjort individuelle valg

Feil  som har blitt utbedret i metadataeditoren:

 • Feil som gjorde at man ikke kunne legge til nye distribusjoner under arkfanen «Distribusjoner» i Firefox
 • Ikke lenger mulig å velge «Blank» tematisk hovedkategori på arkfanen «Nøkkelord»

Feil som harblitt utbedret i registrene:

 • Knappen «Legg til» i registeret for tjenestevarsler, bli ikke lenger borte for vanlige brukere
 • Feil i DOK-kommunalt som gjorde at kommunebrukere ikke så knappen «Rediger liste»

Ny funksjonalitet i registrene:

 • Den engelske teksten fra databasen er nå synlig i flere registre
 • Mulighet for å søke på norsk og engelsk tekst i registrene uten at brukeren må velge norsk/engelsk visning
 • Satt opp rutine for synkronisering av datasett fra kartkatalogen til Inspire-status registeret
 • Satt opp første implementasjon av geodatalov-status registeret

Utviklet ny statistikkmodul som viser filnedlasting, sortert etter:

 • koordinatsystem
 • format
 • datasetteier

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

Datasett:

 • Nye filer for alle reindriftsdata, Landbruksdirektoratet
 • Trafikkmengde, Statens Vegvesen
 • Trafikkulykker, Statens vegvesen

Tjenester:

 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS, Forsvarsbygg
 • Skoler WFS, Kartverket
 • Radioaktivitet i marint miljø WMS, Statens strålevern
 • Befolkning på grunnkretsnivå WFS, SSB
 • Befolkning på rutenett WFS, SSB

Sprint 7.3

Endringene i sprint 7.3 er synlige fra og med 3. oktober 2017.

 • Lagt inn ny formel for transformering mellom koordinatsystemer i  «embeded maps» (dvs. Det offentlige kartgrunnlaget – dekningskart, metadataeditoren og så videre)
 • Fikset bug i kartkatalogens spesialsider (for eksempel API-er og tjenester og Etatsvis oversikt), som gjorde at søk ga feil treff
 • Ny rutine er lagt inn for generering av «thumbnails» i forskjellige størrelser
 • Mindre skrivefeil i kartkatalogen er rettet opp
 • Støtte for flerspråklighet er implementert for flere felt i registrene

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Sentrumssoner - SSB
 • Tettsteder - SSB
 • Kulturminner – enkeltminner - Riksantikvaren
 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt - Forsvarsbygg
 • Kvikkleire WFS – NVE
 • Markagrensen WFS – Kartverket
 • Nødhavner WFS - Kystverket
 • Forsvarets snøskreddata WFS – Forsvaret
 • Naturvernområder WFS - MIljødirektoratet
 • Flomsoner WFS - NVE

Sprint 7.2

Endringene fra sprint 7.2 ble synlige fra og med 12. september 2017.

Endringer i kartkatalogen:

 • Hvor det finnes mer enn et bilde, vil bildet med høyest oppløsning brukes i metadatavisningen
 • Kortnavn brukes for organisasjoner med lange navn
 • Metadata for tjenester vises i underliggende WMS-lag
 • Teksten i Geonorges hovedsøkefelt varierer avhengig av hvor du befinner deg (for eksempel kartkatalog eller tjenestekatalog)

 Endringer i metadataeditor:

 • En metadataoppføring kan ha flere distribusjoner
 • Det er lagt inn defaultverdi «Klikk for å velge» noen steder hvor brukeren tidligere ble tvunget til å gjøre et valg. Eks: distribusjonstype og distribusjonsformat

 Endringer i registere:

 • Kommunale DOK-datasett vil automatisk få dekning «JA» i DOK-kommunalt
 • Metadata-status i DOK-statusregister har defaultverdi «Brukbar»

 Flerspråklig Geonorge:

 • Databasen er utvidet slik at registre kan lagres på flere språk
 • API over registrene støtter overføring av registerdata på flere språk

 Reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Låssettingsplasser, Fiskeridirektoratet
 • Korallrev – Forbudsområder, Fiskeridirektoratet
 • Fiskeplasser – redskap, Fiskeridirektoratet
 • Nasjonale laksefjorder, Fiskeridirektoratet
 • Tare – høstefelt, Fiskeridirektoratet
 • Fjordlinjer, Fiskeridirektoratet
 • Markagrensen WMS, Kartverket
 • ELF Addresses, Kartverket
 • ELF Geographical Names, Kartverket

 WFS-tjenester som er rettet opp i grunnet feil i projeksjon / leveranse av feil data:

 • Støysoner lufthavn, Avinor
 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt, Forsvaret
 • Barmarksløyper, Fylkesmannsembetene
 • Snøyskuterløyper i Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark
 • Skjellsandkonsesjonsområder, Fylkeskommunene
 • Snø- og steinskredaktsomhet, NVE
 • Skredfaresoner, NVE

Sprint 7.1

Endringene fra sprint 7.1 ble synlige fra og med 22. august 2017.

Endringer i kartkatalogen:

 • Ny spesialvisning som kun viser åpne data
 • Søkefeltet fungerer nå inne i alle spesialvisninger
 • Spesialvisning for API og Tjenester skiller når riktig mellom WMS-tjenester og WMS-tjenestelag
 • Spesialvisningen for Kartløsninger har ikke lenger filtreringsmulighet for distribusjonsform (dette var et unødvendig / overflødig filter)
 • CSV-eksport fungerer nå for all spesialvisninger

Endringer i registrene:

 • Kartografiregisteret og symbolregisteret har nå tilsvarende URL som alle de andre registrene: https://register.geonorge.no/ «navn på register» er endret til https://register.geonorge.no/register/ «navn på register».

 

Generelle bug-fixes:

 • Avkryssingsbokser i DOK-kommunalt registeret er tilbake for bekreftelse av DOK og egnethet
 • Lokale DOK-datasett vil nå få dekning satt til «JA» istedenfor «NEI» i DOK-kommunalt
 • Kun DOK-datasett som er bekreftet i DOK-kommunalt vil vises på arkfanen for egnethetsvurdering

 

Nye WFS-tjenester:

 • Radioaktivitet i marint miljø
 • Tur- og friluftsruter

 

Disse datasettene er revidert på grunn av endret modell:

 • Tur- og friluftsruter
 • Akvakultur lokaliteter
 • Gyteområder

Tur og friluftsruter er også tilgjengelig i følgende nye formater: FGDB, Postgis, GPX

Sprint 7. 0

Endringene fra sprint 7.0 ble synlige fra og med 5. juli 2017.

Dette er de viktigste endringene:

 • Ny hierarkiløsning i kartkatalogen. Ved søk vises kun datasettene, når man klikker på datasettet får man også opp tilhørende tjenester. Første treff over datasett i kartkatalogen viser hierarkisk tema som datasettet er koblet til. Temaet kan ekspanderes og brukeren kan se andre datasett som hører til temaet.
 • Det er laget egne visninger for etatvis oversikt over data, API-er og tjenester, kartløsninger og «Hva finnes i kommunen eller fylket?»
 • Tegneregeloppføringer (i det gamle tegneregelregisteret) kan nå kobles mot digitale kartografi-filer i kartografiregisteret. Hvis de digitale kartografi-filene er offisielle og godkjente, vil tilhørende DOK-datasett få status godkjent (grønt smilefjes) for tegneregel i DOK-registeret.
 • Nye hjelpetekster i metadataeditoren
 • Handlekurven har fått nytt ikon som viser om det har blitt automatisk utfylt verdier brukeren ikke har bedt om i «fellesvalget». Det er også lagt inn ny hjelpetekst.
 • Symbolregisteret har fått «infintite scrolling» i hovedvisningen. Informasjon om symbolene er lagt under den grafiske presentasasjonen av pakken. Pakkene «Friluftsliv og sport» og «Beredskap» er på plass. Tiff-filer som autogenereres blir komprimert («lossless»)
 • Endringer på forsiden.
 • Et nytt datasett har gjennomgått distribusjonsløypa og er tilgjengelig for nedlasting fra handlekurven: Nødhavner og Dybdedata søre Sunnmøre (.tiff)

Sprint 6.9

Endringene fra sprint 6.9 ble synlige fra og med 13. juni.

Dette er noen av endringene:

 • Utvidet dokumentasjon for nedlastingsAPIet.
 • Noen mindre endringer i metadataeditoren, blant annet er «Samarbeid og lover» er fjernet fra nøkkelordseksjone og det er lagt inn nye hjelpetekster
 • Tjenestestatussidene har fått ny layout.
 • Det har blitt endringer i handlekurven: Et symbol viser om det er mangler i utfyllingen, nye datasett som legges til i handlekurven vil nå få samme verdier som er fylt ut tidligere i handlerunden (der dette er mulig).
 • Nytt register for digital kartografi
 • Nytt register for symboler
 • Et nytt datasett har gjennomgått distribusjonsløypa og er tilgjengelig for nedlasting fra handlekurven: Radioaktivitet i marint miljø fra Statens strålevern.

Prosjektet Ny nasjonal geoportal utviklet Geonorge i perioden 2014-2016. Rapporter og dokumenter fra denne perioden er samlet her.