Utvikling av Geonorge i 2017

Arbeidet med å utvikle Geonorge i 2017 fokuserer på utvikling av etterspurt funksjonalitet og øke tilbudet av data og tjenester i Geonorge.

Geonorge ble utviklet i perioden 2014-2016 og mange funksjoner kom på plass. Arbeidet fortsetter nå i 2017. Versjonsloggen viser hva som har blitt jobbet med i de siste versjonene.

Dette er de viktigste fokusområdene for videreutvikling i 2017:

Forbedre og utvide viktige datakontrollverktøy

 • Forbedringer av DOK-verktøy - synliggjøre datakvalitet og egnethet
 • Forbedre systemer for automatisk datakontroll og tjenestevalidering
 • Etablere registre og verktøy for digital kartografi - SLD og symbolregistre
 • Etablere statistikkverktøy for å gi oversikt over utviklingen av bruk og innhold for metadata, data og tjenester  

Økt distribusjon og videre forbedring av distribusjonsmotoren

Målet er gå etablere løsninger som kan levere og aktivere data som er i henhold til produktspesifikasjoner:

 • Utvikling av pakker av geografisk informasjon for blant annet beredskap og arealforvaltning
 • Distribusjoner i henhold til UML-modeller for prioriterte data: DOK-data, INSPIRE-data, beredskapsdata
 • Distribusjon av flere formater og tjenestetyper, for eksempel Sensor Observation Services (SOS) og Web Coverage Services (WCS)
 • Automatisering av verktøy for import og distribusjon, blant annet WFS og WMS-distribusjon og  etablering av dekningsoversikter

Metadata og metadatakvalitet

Forbedret metadatakvalitet er en forutsetning for å få benyttet funksjonene i Geonorge optimalt og for å gi brukere et bedre tilbud av geografisk informasjon

 • Metadataheving maskinelt (titler og definerte felter), verktøy forbedres og ferdigstilles
 • Metadata webskjema (editoren) forbedres og utvides  
 • Automatisert oppdatering av visse metadatafelter i forbindelse med distribusjoner som publiseres (formater, projeksjoner og så videre)
 • API for utveksling av metadata mellom ulike kataloger som ikke støtter CSW, som for eksempel data.norge.no
 • Hierarkisk metadatastruktur, dekningskartvisning i metadata, med tilhørende endringer i kartkatalogens visninger.
 • Forbedret nedlastningsløsning som del av metadatakatalogen

Kommune- og regionsreform

 • Utvikle felles kodeliste for kommunenummer til bruk i hele infrastrukturen
 • Planlegge løsninger for 2018-endringene av kommunestrukturen som vil få konsekvenser for alle del-funksjoner i Geonorge

Forbedret visningsløsning – kartklient

 • Oppgradere kartklient i Geonorge (på den nye versjonen av Norgeskart, alternativt annen plattform)
 • Forbedre funksjonalitet og optimalisering av løsninger
 • Integrasjon med øvrig Geonorge og visning av hierarki for datastrukturer.
 • Tilpasse klienten til visning av 3D og 4D-data (tidsserier)

Administrativ partsoppfølgingsløsning

 • Min side-funksjonalitet for ND-partene med mulighet til å legge inn og hente ut rapporter for egne data.
 • Automatiserte rapportverktøy for Geodataloven, INSPIRE, DOK, Norge digitalt.
 • Forbedret rolle- og tilgangsstyring gjennom autentiserings- og autorisasjonssystem basert på geoID og mulighet for federert system.
 • Håndtering av geografisk og tematisk tilgangsstyring.

Autentiseringsbehov - videreutvikling av løsning

 • Forbedret rolle- og tilgangsstyring gjennom autentiserings- og autorisasjonssystem basert på geoID og mulighet for federert system.
 • Håndtering av geografisk og tematisk tilgangsstyring

 

I detaljert utviklingsplan for Geonorge (pdf) står det når på året de ulike delene skal utvikles.

Ved ytterligere spørsmål angående utviklingen av Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no