Ønsker nye tiltak for å støtte målet i geodatastrategien

Sist oppdatert: 26.09.2023

Visjonen til nasjonal geodatastrategi er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. Handlingsplanen inneholder tiltak som skal støtte opp om dette. Nå ønskes innspill på ytterligere tiltak for å sikre at vi når mål og visjon.

Regjeringen la fram den nasjonale geodatastrategien Alt skjer et sted i november 2018. For å oppnå visjonen, må vi bli bedre til å samarbeide på tvers i sektorer.

Handlingsplanen skal henvende seg mot viktige utfordringer på geodataområdet, blant annet arbeid knyttet til sentrale samfunnsutfordringer og digitaliseringen av offentlig sektor. Aktivitetene beskrives gjennom tiltakene.

Handlingsplanen revideres hvert år for å imøtekomme samfunnsutviklingen og politiske prioriteringer. Det ble gjort en større revisjon vinteren 2023, med bakgrunn i en grundig evaluering. Vi bygger på og viderefører dette arbeidet når vi nå skal lage handlingsplanen for 2024. Det ønskes nå innspill til nye tiltak som kan være aktuelle i 2024.

Nye tiltak må støtte opp under strategiens mål, være tverrsektorielle og ha tiltakseiere som aktivt jobber med tiltakene.

Videre er det definert tre samfunnsområder som handlingsplanen skal støtte opp om;

  • Sikkerhetspolitisk - krise og beredskap
  • Distriktsutvikling - plan/bygg/eiendom
  • Klima, natur og arealdisponering

  

Har du og din arbeidsgiver oppgaver/ prosjekt/ satsinger som tilfredsstiller disse kriteriene og som dere ønsker å løfte fram gjennom handlingsplanen? Da vil vi høre fra dere! Send oss en beskrivelse av tiltaket/satsingen på epost innen 27. oktober 2023.

Det er ingen formalitetskrav på hvordan melde inn i første fase. Vi vil vurdere nye tiltak opp mot kriterier og en gjøre en samlet prioritering når frist for innspill har gått ut. Da gir vi en tilbakemelding til alle. De tiltak som blir med inn i den reviderte handlingsplanen, må utdypes og konkretiseres inn i formatet til handlingsplanen.  Samlet handlingsplan for 2024 skal vedtas av Samordningsgruppen for geografisk informasjon 5. desember 2023.

Forslag til nye tiltak sendes på epost innen 27. oktober til Bernt Audun Strømsli i Kartverket.