Nasjonal strategi for viderutvikling av SOSI

Nasjonal strategi for videreutvikling av SOSI har som mål å sikre at geodata er lett tilgjengelig og til størst mulig nytte for samfunnet.

Les Nasjonal strategi for videreutvikling av SOSI (pdf)

Strategien er utarbeidet av standardiseringskomiteen for geomatikk og har som hovedmål at SOSI med tilhørende standarder skal:

  • Teknisk: ... bygge på den IT-teknologi som til enhver tid er gjeldende (Eksempel: Ved å følge ”standard IT-prinsipper” vil SOSI-data lettere kunne brukes sammen med andre data)
  • Faglig profesjonelt: ... være tilstrekkelig for profesjonell behandling (Eksempel: Som grunnlag for datafangst-kontrakter mellom profesjonelle aktører)
  • Allment tilgjengelig: ...være forståelig og nyttig for ikke-profesjonelle (Eksempel: En ”vanlig” innbygger skal forstå innholdet i kartene han blir presentert, for eksempel i en arealplansak.)
  • Faglig fullstendighet: ... dekke alle typer geografisk informasjon hvor en ønsker å legge modelldrevet og tjenesteorientert arkitektur til grunn