Handlingsplanens årsrapport 2023

Nasjonal geodatastrategi 2020-2025 har som mål at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. Her oppsummerer vi arbeidet i 2023.

ALT SKJER ET STED: Hovedmålene i nasjonal geodatastrategi er et nasjonalt kunnskapsgrunnlag, felles teknologi for effektiv oppgaveløsning, godt samspill om data, rammebetingelser tilpasset det digitale samfunn. Illustrasjon: Kartverket

Illustrasjon: Kartverket

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Menon Economics gjennomført en midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi.  Den tilrår hvordan KDD, tilhørende etater og tiltakseiere kan prioritere tiltak og oppfølging frem til 2025, samt belyser status og utfordringer knyttet til handlingsplan.

Det er i 2023 jobbet systematisk og målrettet med de utfordringer som midtveisevalueringen pekte på. Det er tatt tak i de anbefalinger som ble foreslått og disse er fulgt opp i det arbeidet som er utført i 2023.

Det er jobbet særskilt med forankring, prioritering, finansiering og formidling.

Vi ønsker spesielt å peke på den jobben som er gjort med finansiering av nasjonale fellesløsninger i den geografiske infrastrukturen. Gjennom et «spleiselag» mellom private aktører, Norge digitalt-parter og Geovekst-samarbeidet har man sikret finansiering for drift av fellesløsninger i 2024. Videre er det utarbeidet et budsjettinnspill, med underliggende utredninger, til statsbudsjett fra 2025.

Utfyllende rapport om hvordan man har jobbet med anbefalingene fra midtveisevalueringen, og status for hvert enkelt tiltak kan leses i fullstendig rapport.

Les handlingsplanens årsrapport for 2023 her