Studenter og undervisningssteder

Skoler og universitet har tilgang til alle geodata og geodatatjenester i Norge digitalt-samarbeidet. Noen datasett og tjenester er imidlertid passordbelagt, og det knytter seg visse begrensninger til dem.

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning - har på vegne av hele utdanningssektoren inngått avtale om å bli part i Norge digitalt. Kart, geodata og geografiske internettjenester bør tilbys ved høyskoler og universiteter for å fremme kunnskap om fagdata, teknologi og brukspotensiale.

Disse brukergruppene omfattes av avtalen:

  • Barnehager, grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universitet
  • Vitensenterene (inkludert Jærmuséet)
  • Universitetsmuséene, inkludert Kultur- og naturhistorisk muséum ved Universitetet i Oslo, Bergensmuséet ved Universitetet i Bergen, Vitenskapsmuséet ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet og Tromsømuséet ved Universitetet i Tromsø
  • Newtonrom
  • Musit
  • Privatskoler som mottar offentlig støtte
  • Norske studenter i utlandet, knyttet til norske undervisningssteder
  • Utdanningsdirektoratet med underliggende etater

Hvis det er uklart om bruksområdet eller brukerne dekkes av overnevnte punkt, må dette avklares mellom UNIT og Kartverket v/Nasjonal geodatakoordinator før datatilgang blir gitt.

Bruk av geodata og –tjenester for undervisningssteder

Geodata og -tjenester tilgjengelig gjennom Norge digitalt kan brukes i undervisning, oppgaver og til grunnforskning.

Undervisning

Undervisningen må ikke være kommersielt rettet eller finansiert. I tvilstilfeller kan dette kreves dokumentert. Bruksretten til undervisningsformål inkluderer rett til bruk for lærer/foreleser og studenter i undervisningssammenheng.

Oppgaver

Studentarbeider, studentoppgaver og doktorgradsarbeider som bruker dataene må ikke være kommersielt rettet eller finansiert. I tvilstilfeller er det institutt/fagavdeling som må kunne dokumentere dette. Bruksretten til studentoppgaver og grunnforskning inkluderer rett til analyse av kartdata og forskning/arbeid på data og løsninger i faglig, teknologisk eller annen sammenheng. Det inkluderer også rett til å publisere illustrasjonskart eller begrensede mengder av data i rapporter eller på et nettsted tilhørende universitetet/ høyskolen som studenten/forskeren er tilknyttet. Dersom student/forskningsoppgaven videreføres i en kommersiell sammenheng, må vanlig kommersielle rettigheter anskaffes.

Forskningsformål

For forskningsformål skilles det mellom grunnforskning og oppdragsforskning. Grunnforskning har ingen spesifikk oppdragsgiver eller kommersiell interesse. Avtalen med Kunnskapsdepartementet gir høyskole/universitet rett til bruk av geodata og -tjenester i grunnforskning. I tvilstilfeller er det institutt/fagavdeling som må kunne dokumentere dette. Bruksretten dekker ikke kommersielle formål eller oppdragsforskning.

Data og tjenester kan også brukes til forvaltningsoppgaver på enheter tilknyttet universiteter og høyskoler. Enheten skal bli orientert om resultater fra student-/forskningsarbeidet. Bruk utover dette må avtales spesielt med Kartverket/nasjonal geodatakoordinator.

Kontaktperson

Ved hvert universitet/høyskole eller aktuelt institutt/fagavdeling skal det være en kontaktperson. Denne personen forplikter seg til å sette seg inn i avtaledokumentasjonen for Norge digitalt-samarbeidet, og er ansvarlig for at data og tjenester med særlige restriksjoner ikke brukes til andre formål enn avtalen beskriver.

Kontaktpersonen har ansvaret for all nedlasting av data som skjer ved institusjonen. Data skal kun brukes i henhold til retningslinjene på denne siden og kun brukes til undervisningsopplegg, eller av studenter, forskere og ansatte.

Karttjenester eller andre geodatatjenester gjøres tilgjengelig til studenter og ansatte, ved at det registreres hvilke datamaskiner eller grupper av maskiner (IP-range) innenfor et institutt/fagavdeling som skal ha tilgang.

Her kan du se hvem som er kontaktperson på ditt undervisningssted (pdf)

Les mer om tildeling av brukernavn og passord.