Nasjonal geodatakoordinator

Gjennom geodataloven og geodataforskriften er Kartverket utpekt som nasjonal geodatakoordinator.

Hovedoppgaven til nasjonal geodatakoordinator er å følge opp lover og strategier knyttet til geografiske data og infrastrukturer. Arbeid i Norge digitalt-samarbeidet står sentralt i dette arbeidet, der over 500 virksomheter samarbeider om tilgjengeliggjøring av geografiske data gjennom etablerete fellesløsninger. Nasjonal geodatastrategi sin visjon er at Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon. Denne visjonen ligger til grunn for arbeidet som nasjonal geodatakoordinator.

Etablerte fellesløsninger driftes og videreutvikles og det organisereres møteplasser som bygger opp under bruk av geografiske data inn i beslutningsprosesser.

Nasjonal geodatakoordinator inngår avtale om deling av geodata og tilhørende tjenester med offentlige myndigheter i andre EØS-stater og i EU- og EØS-organ.