Versjonslogg

Geonorge utvikles hele tiden. Her beskrives de viktigste endringene i seneste sprinter

Sprint 9.5

Endringene i denne sprinten er synlige fra 6. november 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Fjernet feltet "formål" fra søkeindeksen, da dette forårsaket uheldige søke-treff
 • Filteret for distribusjonsform er utvidet, og du kan eksempelvis filtrere ut det som er nedlastbart direkte gjennom Geonorge
 • En ny type dekningskart, basert på 1x1km grid, er lagt inn for datasettene som går igjennom Geonorges distribusjonsløyper.  Disse er tilgjengelig via knappen "Vis dekningskart" inne på de aktuelle metadataoppføringene

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Administrator-fanen er synlig for metadataeditor, for egne datasett. Tidligere har denne kun vært tilgjengelig for administratorer.  Feltet for "høsting til ulike samarbeid", kan justeres av dataeier på denne arkfanen.  Alle andre felt er det fortsatt kun de med administrator-tilgang som kan endre

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Forbedret søkefunksjonaliteten i objektregisteret

Ny eller forbedret funksjonalitet i statistikk-modul:

 • Lagt inn statistikk for flere datasett

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlasting:

 • Lagt inn flere kontroller som sjekker om du får lastet ned de filene du ønsker

Feilretting metadataeditor og nedlasting:

 • Mindre feilrettinger i metadataeditor
 • Rettet opp feil i "Velg fra kart" -funksjonaliteten i nedlastingsmodulen.  Brukeren vil nå alltid bli bedt om å skrive inn e-post når det er behov for det

Feilretting i register:

 • Objektregisteret viser riktig antall treff
 • Trykk på "organisasjonsnavn" i registrene filtrerer på organisasjon, i stedet for at brukeren havner i organisasjonsregisteret

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • N5 Presentasjonsdata, Kartverket er nytt datasett i Geonorge
 • Støykartlegging veg etter T-1442, Statens vegvesen er nytt datasett i Geonorge
 • Strategisk støykartlegging veg, Statens vegvesen er nytt datasett i Geonorge
 • Trafikkulykker, Statens vegvesen er oppdatert
 • Rødlistearter, Artsdatabanken er oppdatert
 • Matrikkelen - Adresser, Kartverket er oppdatert
 • Matrikkelen - Bygninger, Kartverket er oppdatert
 • Flere dekningskart er laget for FKB-datasettene (brukes i dekningskart nevnt under forbedringer i kartkatalogen)

Sprint 9.4

Endringene i denne sprinten er synlige fra 16. oktober 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i register og kartklient:

 • Endringer i strukturen i kodelister (under registrene)
 • Lagt inn lenke til Geonorge Temakart under «Kartdata» i hovedmenyen

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlasting:

 • Dato som oppgis i navnet på logg-filer endret til europeisk format 
 • Mer detaljert informasjon om feil i logg-filene

Annen ny fuksjonalitet:

 • Det vil snarlig (ikke 16.10) bli lagt ut RDF implementasjon over datasettet «Administrative enheter»
 • Stedsnavn-URI er lagt inn i vårt DCAT-endepunkt

Feilretting:

 • Mindre feilrettinger i metadataeditor
 • Rettet feil i «Velg fra kart»-funksjonaliteten i nedlastningsmodulen
 • Brukeren vil nå alltid bli bedt om å skrive inn e-post når det er behov for det

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • N50 Kartdata – historiske data 2017, Kartverket er nytt datasett i Geonorge
 • Befolkning på Rutenett 250m, 1km og 5km, Statistisk sentralbyrå er nytt datasett i Geonorge
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet – Tettsted, Kartverket
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet – Friluft, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Sentrumssoner, Statistisk sentralbyrå
 • Ny eller oppdatert WFS for Kulturminner – Kulturmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny eller oppdatert WFS for Fiskeplasser – redskap, Fiskeridirektoratet

Sprint 9.3

Endringene i denne sprinten er synlige fra 25. september 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Inspire statusregister har fått engelske tekster
 • Utvidet rapportfunksjonaliteten i Inspire statusregister

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Utvidet valideringsrapporten fra Inspire valideringsverktøy. Den skal nå gi mer nyttig informasjon til brukeren

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartklienten:

 • Lenken til Geonorges versjon av Norgeskart (Vis i kart) oppdateres avhengig av hvilke lag som er skrudd på. Dette betyr at det nå er mulig å dele en lenke med et bestemt utvalg lag

Feilretting i metadataeditoren:

 • Kopling mellom tjenester og datasett fungerer nå i alle nettlesere

Feilretting i registerene:

 • Rettet en rekke småfeil i objektregisteret
 • Rettet feil som ga feil WMS-status i DOK-registeret

Feilretting i verktøy:

 • Rettet opp feil visning av illustrasjonsbilder i produktarkgeneratoren

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Matrikkelen - Eiendomskart, Kartverket
 • Satelittdata - Sentinel2 - Skyfritt opptak Norge 2018, Kartverket
 • Bergrettigheter, Direktoratet for mineralforvaltning
 • N50 Kartdata med svensk koding, Kartverket
 • Sjø skyggerelieff  WMS, Kartverket
 • Nasjonale Laksefjorder WFS, Fiskeridirektoratet
 • Brannalarmsentraler WFS, Direktoratet for samfunnssikkerhet og bedredskap

Sprint 9.2

Endringer i denne sprinten er synlige fra 4. september 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Lagt inn ny språktagg som definerer hovedspråket i metadataene

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Forbedret metadatavalidatoren. Den sjekker nå metadataene mot krav fra  Inspire og Norge digitalt

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlastingsverktøyet:

 • Logg-filen skrives ut på maskinlesbar form
 • Logg-filene kan lagres på valgfritt sted

Feilretting i kartkatalogen:

 • Hurtigsøk i Geonorge leverer ikke lenger informasjon på feil språk i enkelte nettlesere

Feilretting i metadataeditoren:

 • Seksjonen for "open metadata" under batch oppdatering vises nå kun for administratorer
 • Fjernet feilmelding om manglende SOSI-konformitet grunnet avkryssing i arkfane for administratorer. Denne feilen er nå bare synlig for administratorer
 • SOSI-konformitet legges ikke lenger til, dersom brukeren ikke har valgt en produktspesifikasjon

Feilretting verktøy:

 • Rettet skrivefeil som genereres i DOK-rapportene

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Tilgjengeliggjort flere datasett fra Norsk Polarinstitutt
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet - tettsted, Kartverket
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet - friluft, Kartverket
 • Oppdatert datasettetNasjonalt register over luftfartshindre (NRL), Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Kvikkleire, Norges vassdrag- og energidirektorat
 • Ny eller oppdatert WFS for Bergrettigheter, Direktoratet for mineralforvaltning
 • Ny eller oppdatert WFS for Interkommunale brannvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ny eller oppdatert WFS for Brannstasjoner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ny eller oppdatert WFS for Kulturminner - lokaliteter, Riksantikvaren
 • Ny eller oppdatert WFS for Korallrev- forbudsområder, Fiskeridirektoratet 

Sprint 9.1

Endringene i denne sprinten er synlige fra og med 14. august 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Ryddet i metadata for alle WMS-tjenester, og fjernet døde lenker

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Ny løsning for valg av geografisk utstrekning i enkel metadataeditor
 • Lagt inn  nye felt/metadata for SDS (Spatial Data Services / REST-API, Webservice, OGC:WPS og OGC:SOS)

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Mindre endringer i digital kartografi-registeret

Ny eller forbedret funksjonalitet i klienten for massiv nedlastning:

 • Mindre endringer i siste versjon av massiv nedlastning

Feilrettinger i kartkatalogen:

 • Lenke til eksterne nedlastningssider er igjen klikkbar
 • Rettet opp mindre feil ved bruk av filtre i den engelske kartkatalogen
 • Rettet feil som forhindret bytting av  representasjonsform under arkfanen «Distribusjon»

Feilretting  i kartklienten:

 • Geonorge-logoen i «Vis i kart» blir ikke lenger kuttet i Internet Explorer

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nytt datasett for Satellittdata – Sentinel-2 – Skyfri mosaikk, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Kulturminner – Trehusmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny eller oppdatert WFS for Barnehager, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Befolkning på grunnkretsnivå, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Sivilforsvarsdistrikter, DSB
 • Ny eller oppdatert WFS for Låssettingsplasser, Fiskeridirektoratet

Sprint 9.0

Endringene i sprint 9.0 vises fra og med 29. juni 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene:

 • Nye symboler er tatt i bruk i Inspire-registeret
 • Ekstra tester er lagt inn for å unngå duplikater i alle registrene

Ny og forbedret funksjonalitet i klienten for massiv nedlasting:

 • Klienten genererer en logg-fil ved nedlasting som viser hvilket datasett som er lastet ned, oppdatert eller ikke er gjort noe med
 • Programmet avsluttes på en riktig måte, når nedlastingen er ferdig
 • Det er lagt inn "mouseover" på EPSG-kodene for projeksjoner.

Ny og forbedret funksjonalitet i tjenestestatus:

 • Nye CORS-sjekker er lagt inn som tester tjenestene ekstra nøye ved å følge stier i selve tjenesten

 Personvern:

 • Personvernerklæringen er revidert i henhold til GDPR

Feilretting i metadataeditoren:

 • Det norske feltet for formål blir ikke lenger overskrevet av den engelske teksten
 • Tomrom i flere av tekstfeltene er fjernet
 • Fjernet feilmelding ved utlogging fra metadataeditoren

Feilretting i registrene:

 • Dobbeltoppføringer i registrene er fjernet
 • Eksport fra Inspire-registeret skjer uten feilmelding

Feilretting i meny:

 • Det er mulig å bytte mellom norsk og engelsk, uten å få feilmelding

Feilretting generelt:

 • Mindre feilretting er av "døde" lenker og skrivefeil

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nytt datasett for Svalbard DTM 5, Norsk Polarinstitutt
 • Nytt datasett for N20 Kartdata, Geovekst
 • Nytt datasett for N20 Bygning, Geovekst
 • Nytt datasett for Høydekurve-5m, Geovekst
 • Nytt datasett for N5 Kartdata, Geovekst
 • Nytt datasett for N5 Raster, Geovekst
 • Oppdatert alle datasett fra Riksantikvaren
 • NVE's datasett med Geonorge distribusjon er tilgjengelig som PostGIS-dump
 • Ny WFS for Kulturminner - Kulturmiljøer, RA
 • Ny WFS for Befolkning på grunnkretser 2016, Kartverket
 • Ny WFS for Befolkning på grunnkretser 2017, Kartverket
 • Ny WFS for Statistiske enheter grunnkretser 2017, Kartverket
 • Ny WFS for Statistiske enheter grunnkretser 2018, Kartverket
 • Ny WFS for Matrikkelen - Bygningspunkt, Kartverket
 • Ny WFS for Matrikkelen - Adresser, Kartverket
 • Ny WFS for Tur- og friluftsruter, Kartverket

Sprint 8.8

Endringene i sprint 8.8 vises fra og med 12. juni 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Endret symbolet for nedlasting av tilgjengelige data fra handlekurv til sky

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Fikset feilen som gjorde at det ikke var mulig å velge "ingen" (eksempelvis produktark og produktspesifikasjon) under arkfanen Dokumentasjon.

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene:

 • Ny rutine for generering av diagrammer i Objektregisteret

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Oversikten over DOK-dekningskart er ajour
 • Alle datasett tilgjengelig gjennom Geonorge har dekningsoversikt

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som gjorde at det ikke var mulig å klikke på arkfaner ved bruk av Internet Explorer 11
 • Ved lagring av metadata blir ikke lenger begreper under arkfanen Distribusjon borte
 • Valg av enkelte formater under arkfanen Distribusjon blir ikke lenger borte ved lagring
 • Fikset feil i felt under Metadata for applikasjoner som var synlig i editoren for Tjenesteoppføringer

Feilretting i register:

 • Arkfaner er klikkbare i Internet Explorer 11

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Sjøfuglbestander (SEAPOP), NINA
 • Nye filer for Brannalarmsentraler, DSB
 • Nye filer for Brannstasjoner, DSB
 • Nye filer for Sivilforsvarsdistrikter, DSB
 • Nye filer forInterkommunale Brannvesen, DSB
 • De aller fleste data som har Geonorge-distribusjon er nå tilgjengelige som PostGIS-dump
 • Ny WMS for SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav, NINA
 • Ny WFS for Tettsteder 2017, SSB
 • Ny WFS for Kulturminner - Brannsmitteområder, RA
 • Ny WFS for Kulturminner - Freda bygninger, RA
 • Ny WFS for Kulturminner - Enkeltminner, RA
 • Ny WFS for SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav, NINA
 • Ny WFS for Tare - høstefelt, Fiskeridirektoratet
 • Ny WFS for Korallrev - forbudsområder, Fiskeridirektoratet

Sprint 8.7

Endringene i sprint 8.7 er synlige fra og med 23. mai 2018.

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Nytt brukergrensesnitt for metadataeditoren. Engelske metadata kan legges inn for alle felt
 • Mulighet for å legge til nye kodeverdier for INSPIRE-datasett

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Nye rapporteringsmuligheter i INSPIRE-registeret

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • FKB-datasettene har fått dekningskart i DOK-dekningskart-verktøyet. Dekningskartet baserer seg på informasjon fra vår tjenestefeed/atom-feed

Feilretting i verktøy:

 • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å se på / legge til nye tjenestevarsler

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Ny tjenestefeed (Atom feed) som «caches» to ganger i døgnet. Denne skal blant annet brukes i massiv-nedlastning for å gi raskere respons, samt avlaste høy trafikk på FME grunnet bruk av dynamisk Atom feed
 • Ny versjon av klient for massiv nedlastning (0.9.95)

Feilretting i nedlastningsløsningen:

 • Ved nedlastning av tilgangsbegrensede data skal det ikke lenger bes om «basic authentication» (denne bruker innlogging basert på «SAML»)
 • Rettet feil i lenke tilbake til Geonorge fra innloggingssiden

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet feil som forårsaket at tilgangsbegrensede data ble fjernet fra handlekurven etter første innlogging
 • -Rettet feil som gjorde at symbolet som viser hvor mange datasett du har i handlekurven ikke ble oppdatert
 • Zoom-nivå ved trykk på «Vis i kart» er endret slik at kartet viser et mer logisk utsnitt

Feilretting i kartklienten:

 • Mindre feilrettinger i kartet i metadatakatalogen («vis i kart»-knappen)

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Brannsmitteområder, Riksantikvaren
 • Nye filer for Sjø terrengmodeller, Kartverket
 • Nye filer for Reguleringsplaner, Kommunene
 • Ny WFS-tjeneste for Befolkning på rutenett 2017, Statistisk sentralbyrå
 • Ny WFS-tjeneste for Naturvernområder, Miljødirektoratet
 • NN54-filer for FKB har blitt fjernet

Sprint 8.6

Endringene i sprint 8.6 er synlige fra og med 2. mai 2018


Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Nytt felt for EU – prioriterte datasett som bruker kodeliste for EU-direktiver

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene

 • Liste over registrene har blitt omorganisert for at det skal være lettere å finne frem til ønsket register / kodeliste

Ny eller forbedret funksjonalitet  i verktøy:

 • API-et over tjenestestatus har blitt gjort mer stabilt
 • Geonorges statistikk-modul har blitt forbedret med «elastic search»

Sprint 8.5

Endringene i sprint 8.5 er synlige fra og med 10.april 2018

 • Nytt design på header

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Ny kollone for "Type" er lagt inn under arkfanen "Alle kartdata".
 • Overordnede data vises tidligere i detalj-visningen til metadataoppføringer (koblede data som tjenester/tjenestelag/applikasjoner).

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Flere funksjoner er lagt inn i endringsloggen for metadataeditoren, tilgjengelig for de med administratortilgang.

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Flere funksjoner er lagt inn i endringsloggen for metadataeditoren, tilgjengelig for de med administrator tilgang.

Feilretting  i registrene:

 • Noen mindre feil er rettet opp i registeret for "Tjenestevarsler".

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Kommunenummer fremkommer av utskrift fra rapportgeneratoren (rapportgenerator.geonorge.no).
 • Import av gamle logger som viser aktivitet på forskjellige tjenester, er iverksatt.  Gjennomføring av importen er estimert til ca. 1 måned.

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartklient:

 • Kartkatalogen har fått nye "embeded-kart" for forskjellige moduler, som blir lagt inn uavhengig av produksjonsdato for sprinten.

Ny eller forbedret funksjonalitet i massivnedlasting:

 • Beta versjon av ny massiv nedlastingsløsning er klar, basert på Geonorges Atom feed.

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nye filer for Barnehager, Kartverket
 • Nye filer for Trafikkulykker, Statens vegvesen
 • Ny WFS-tjeneste for Tilgjengelighet - Tettsted, Kartverket

Sprint 8.4

Endringene i sprint 8.4 er synlige fra og med 20.mars 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Dersom dekningskart er lastet opp som bildefil, vil knappen for dekningskart i metadataoppføringen aktiveres

Feilretting kartkatalogen:

 • Feil i filtrering på kommuner er rettet opp
 • Arkfanen "Alle data" i kartkatalogen viser nå korrekt tall
 • Hjelp-knappen imetadataoppføringeene navigerer til riktig seksjon på siden

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 •    En endringslogg registrerer endringer i metadataoppføringer
 •   Lisenser kan batch-oppdateres

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt/API:

 • Tidsbegrensede data er tilgjengelig ved bruk av nedlastings-API.  Dette krever egen brukertilgang, kontakt ND-sekretariatet dersom du er forhandler eller ND-part
 • Tidsbegrensede data er også tilgjengelig ved bruk av Atom Feed

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Kommunenummer kommer med i rapportene fra rapportgenerator.geonorge.no
 • Endringer logges i registrene
 • Register API-et viser status på registeroppføringer

Feilretting  i nedlastingsløsning:

 • Knapp for innlogging under sub-domenet: nedlasting.geonorge er fikset

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nye filer for postnummerområder, Kartverket
 • Nye filer for Grunnkretser 2017/2018, SSB
 • Ny WFS-tjeneste for Markagrensen, Kartverket
 • Ny WFS- tjeneste for Tettsteder, SSB

 

Sprint 8.3

Endringene i sprint 8.3 er synlige fra og med 27. februar 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Seksjonen for «Distribusjoner» under metadataoppføringene har blitt mer oversiktlig. Det er også lagt valg som «vis i kart», «last ned data» under de forskjellige tjenestetypene

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Geonorge høster metadata fra ESRI-portaler som bruker standarden «Open data metadata». Dette gjelder for øyeblikket data fra Oslo kommune og Tromsø kommune.

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt / API-er:

 • Ved å bruke «basic authentication» er det er mulig å laste ned Norge Digitalt-begrensede data med nedlastnings API-et 

Sprint 8.2

Endringene i sprint 8.2 er synlige fra og med 6. februar 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Forbedret mulighet for manuell overstyring av status-verdier i Geonorge statusregistre (DOK, Geodatalov og Inspire)
 • Inspire statusregisteret oppdateres nå automatisk ved hjelp av «Inspire-nøkkelord» i metadataoppføringen

Feilretting i register:

 • Søk i Inspire status-registeret fungerer nå som det skal
 • Fikset lenke som gjorde at brukere ikke fikk foreslått nye dokumenter i dokumentregistrene
 • Fikset feil som forårsaket feil ved endring av kodelisteverdier

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Geonorge Atom Feeds er nå kun tilgjengelig på https://

Feilretting i nedlastningsløsning:

 • Fikset feil som gjorde at handlekurven så rar ut ved lasting i Firefox med dårlig internettilkobling

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt / API-er:

 • Ny og forbedret dokumentasjon av nedlastningsAPI-et

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet feil på knapp for å kopiere lenke (URL) til tjeneste i kartkatalogen
 • Overskriften på metadataoppføringer blir ikke lenger gjemt bak type-elementet (element i metadataoppføringen som oppgir om oppføringen er datasett, tjeneste eller applikasjon)

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som gjorde at det dukket opp ekstra distribusjoner for enkelte datasett
 • Metadataoppføringer som mangler produktspesifikasjon blir ikke lenger tvunget gjennom en (irrelevant) konformitetssjekk

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Administrative enheter 2018, Kartverket
 • Nye filer for Befolkning på grunnkretsnivå både versjon for 2016 og 2017, Kartverket
 • Ny filer for Illustrasjonskart, Kartverket
 • Revidert WFS-tjeneste for Gyteområder, Fiskeridirektoratet
 • Ny WFS -tjeneste for Kulturminner – SEFRAK, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – kulturmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – Sikringssoner, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – Enkeltminner, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Inspire – Buildings
 • Ny WFS- tjeneste for Nødhavner, Kystverket

Sprint 8.1

Endringene i sprint 8.1 er synlige fra og med 16.januar 2018.

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Mer oversiktlig visning av distribusjoner i metadataoppføringen
 • Engelsk oversettelse er lagt inn for en hel del metadata
 • Engelske data synkroniseres fra kodelister og registre til kartkatalogen
 • Brukere som i visningen «Hva finnes i mitt fylke/kommune…» legger datasett i handlekurven, vil automatisk få det aktuelle området satt i nedlastningsløsningen

Feilrettinger i kartkatalogen:

 • Fikset feilen som gjorde at metadata ikke ble fjernet fra indeksen i kartkatalogen ved sletting
 • Fikset feilen som gjorde at CSV-eksport av kartkatalogen ikke leverte riktig innhold hvis brukeren var i «Alle»-fanen

Feilrettinger i metadataeditor:

 • Rettet feilen som gjorde at  brukere som trykket på «Endre språk»-knappen i metadataeditoren, ikke får feilmelding, men bytter til den engelske versjonen av editoren
 • Fikset feil ved fjerning av distribusjoner

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Organisasjonsregisteret og kommuneregisteret er oppdatert i henhold til endringene som fant sted i overgangen fra 2017 til 2018
 • Alle kodelister inneholder nå en gyldig fra/til dato som bidrar til å sette status for kodeverdien

Feilrettinger i registerne:

 • Ny rekkefølge på smilefjesene i sorteringer av kolonene i DOK-statusregisteret 
 • Fikset feil  som gjorde at SOSI/GML-status i DOK-statusregister ikke ble satt riktig

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Fellesvalg vises ikke lenger dersom brukeren kun skal laste ned ett datasett.
 • Områder leses fra «kommunenummerlista», «fylkesnummerlista» og «områdenummerlista».
 • Pakkeløsningen har fått noen mindre, men betydelige, forbedringer (for eksempel at brukeren kun får én e-post istedenfor flereved nedlasting av FKB)

Feilrettinger i nedlastingsløsningen:

 • Nedtrekksmenyene for valg av område går ikke lenger utenfor skjermvinduet  

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Oppdaterte filer for N250-5000 Kartdata-seriene, Kartverket
 • Oppdatert årsversjon av Markagrensen, Kartverket
 • WFS: Inspire – Geographical Names

Sprint 8.0

Endringene i sprint 8.0 er synlige fra og med 20. desember 2017

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Nye arkfaner i kartkatalogen skal gjøre det lettere å finne frem til datasett, tjenester og applikasjoner
 • Valget «Vis alle treff…» under hurtigsøk skal nå ta brukeren til riktig visning, avhengig av om de trykker på dette under datasett, tjenester osv
 • Feilen i «Vis i kart»-knappen er fikset

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Trøndelag lagt inn som mulig geografisk utstrekning
 • Fikset feil med treff på datasett når brukeren skal koble tjeneste til datasett
 • Engelske tekster er synkronisert fra registrene
 • Feil ved fjerning av distribusjoner er fikset

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Nye dynamiske kodelister for kommuner / fylker. En gyldig fra/til dato setter kodeverdi-status (for eksempel gyldig eller utgått)
 • API-et over registeret skal nå levere XML i henhold til ISO19115
 • API-et leverer nå informasjon på flere formater (json, gml, csv, rdf, rss og atom)
 • Det er nå mulig å rette små feil i dokumenteregisterene etter at oppføringen har fått status «Godkjent» (for eksempel skrivefeil i navnet / verdier)
 • Knapp for redigering av DOK-kommunalt er nå tilbake for kommunebrukere
 • Forbedret nedlastingsløsning med mulighet for å pakke sammen datasett som distribueres gjennom Geonorge
 • Ny klipperutine for FKB-datasettene
 • Ny klipperutine for SSB-rutenettdata
 • Statistikkmodulen inneholder nå mye informasjon om både nedlasting av datasett og bruk av tjenester
 • Det er lagt inn språkstøtte i menyene på Geonorge (flerspråklig Geonorge)
 • En helhetlig engelsk versjon av Geonorge foreligger

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Befolkning på rutenett 5000m, SSB – for 2016 og 2017
 • Tettsteder, SSB – ny årsversjon
 • Sentrumssoner, SSB – ny årsversjon
 • Befolkning på 1000m, SSB – ny årsversjon
 • Reindrift – Siidaområde, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Reindrift – Sommerbeite, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Reindrift – Reindriftsanlegg, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Tur- og friluftsruter, Kartverket – nye filer
 • WFS: Inspire - Administrative Units
 • WFS: Inspire - Cadastral Parcels
 • WFS: Inspire - Elevation
 • WFS: Kulturminner – enkeltminer, Riksantikvaren
 • WFS: Kulturminner – lokaliteter, Riksantikvaren

Sprint 7.6

Endringene i sprint 7.6 er synlige fra og med 5. desember 2017

Ny  eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Endringer i visning av type og format i metadatavisningen. Unødvendig informasjon er fjernet
 • Hvis engelsk er valgt som foretrukket språk, viser søkefeltene i kartkatalog-visningene engelsk tekst
 • Metadataoppføringer for WMS-tjenester viser nå WMS-tjenestelag under distribusjoner (når lag og tjenester er koblet)
 • Rettet bug som gjorde at metadataoppføringer for datasett dukket opp i katalogen for «API-er og tjenester»

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Metadata med stikkordet «FellesDatakatalog» blir nå lagt inn i Geonorges DCAT-API og kan høstes til Felles datakatalog
 • «Hjelp»-knappen blir nå deaktivert igjen hvis hjelp-tekst/lenke fjernes fra metadataoppføringen
 • Vanlige brukere får ikke lenger feilmelding om at de ikke har fylt ut informasjon i «administrativ»- fanen (Administrativ-fanen er kun synlig for administrator-brukere)

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Forbedret informasjon om tegnforklaring i digital kartografi-register. Nå vises flere spørringer ved «mouseover». Hvis spørringen er for lang, blir brukeren henvist til SLD-fila.
 • Brukere med editor-rettigheter kan lettere legge til, redigere og slette sine egne subregistere.
 • Lenker til UML-modell og GML-skjema skal nå vises i produktspesifikasjonsregisteret  (hvis koblet sammen)
 • Eksporten fra registrene inneholder nå engelske definisjoner
 • Språkstøtte for engelsk er lagt inn for blant annet titler, beskrivelse i objektregisteret
 • Språkstøtte for engelsk er lagt inn i digital kartografi-register
 • Forbedret logikk i dokumentregistrene, med hensyn til dokumentgodkjenningsstatus
 • Det er ikke lenger mulig å legge til to kommuner med samme navn i kommunenummerlista
 • Registrene leverer nå informasjon på riktig  .json og .xml-format

Annet:

 • Det er nå mulig å få ut statistikk for et ønsket tidsrom for både datasett og tjenester
 • Brødsmulestier er oversatt til engelsk i kartkatalogen, metadataeditoren og i registrene

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • PostGIS eksport for «N50 kartdata» er basert på et nytt og mer brukervennlig skjema
 • Nytt skjema for «Administrative enheter». PostGIS eksport inneholder både fylker og kommuner
 • Løypene for «Tilgjengelighet tettsted – rapporter» og «Tilgjengelighet friluft – rapporter» er utvidet med historiske rapporter
 • «Markagrensen» distribueres nå på flere formater (FGDB, PostGIS og GPX)
 • Ny distribusjonsløype for «Skjellsandkonsensjoner» som inneholder mer data enn den tidligere løypa
 • Ny WFS-tjeneste for «Strandosneforvaltning» (SPR)
 • Ny WFS-tjeneste for «Inspire Physical Water»
 • Revidert WFS-tjeneste for «Akvakultur»
 • Ny WFS-tjeneste for «Fiskeplasser – redskap»
 • Ny WFS-tjeneste for «Trafikkulykker»
 • Ny WMS-tjeneste for «Strandsoneforvaltning» (SPR)

Sprint 7.5

Endringene i sprint 7.5 er synlige fra og med 14. november 2017

Ny/forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • «Units of distribution» er nå lagt inn i den engelskspråkelige-versjonen av Geonorge
 • Ulike distribusjoner skilles fra hverandre i seksjonen «Distribusjoner» på metadatavisningen. Eksempel: Et datasett produseres igjennom «Full distribusjon» i Geonorge, men har også en distribusjon igjennom etaten sin egen hjemmeside. Disse blir ikke lenger slått sammen
 • Flere felt i kartkatalogen kan nå vises på engelsk hvis engelske metadata finnes, for eksempel i tittel og nøkkelordseksjonen.
 • Indeksen til kartkatalogen støtter nå spørringer på flere språk

Ny/forbedret funksjonalitet i nedlastingsløsning:

 • I nedlastingsløsningen er det er lagt inn lenker til metadata i Geonorges Atom-feed

Ny/forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Det er lagt inn mulighet for gjennomføring av en batch-oppdateringsjobb for redigering av konformitetskrav
 • Deler av innholdet som må i kvalitetsfanen er flyttet over til den administrative fanen (kun tilgjengelig for administratorer)

Ny/forbedret funksjonalitet i register:

 • Laget enhetstester for brukertilgang
 • Inspire- / geodatalovregisteret har blitt oppdatert med riktige krav
 • Inspire- / geodatalovregistrene har fått nye ikoner for å visualisere de forskjellige kravene

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet en feil som forårsaket at «Nettside»-knappen på metadatavisning alltid var aktiv
 • Informasjon om antall treff i kartkatalogen, samt navigering til neste side var delvis borte, men er nå på plass igjen

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som forårsaket problemer med linjeskift i produktarkteditoren i noen nettlesere
 • Rettet feil som medførte at trykking av «Enter» i metadataeditoren resulterte i et forsøk på å slette metadataene

Feilretting i register:

 • Fikset feil som gjorde at knapp for redigering av DOK-kommunalt var borte for ikke-admin brukere
 • Rettet feil som gjorde at logoene til organisasjoner ble vist på en uheldig måte i organisasjonsregisteret

Nye eller reviderte datasett:

 • Befolkning på rutenett 250m, SSB
 • Interkommunale brannvesen, DSB

Sprint 7.4

Endringene i sprint 7.4 er synlige fra og med 24. oktober 2017.

Feil som har blitt utbedret i kartkatalogen:

 • Visning av hierarkiske tema som gjorde at datasett fikk feil eier
 • Enkelte tjenester som ikke kom opp i «Vis i kart»-funksjonen
 • «Vis i kart»-knappen på visningen til enkelte metadata
 • Tekstfelt i metadatavisningen som gikk over andre tekstfelt
 • «Mouseover» på organisasjon/eier i kartkatalogen viser riktigere tekst
 • Knappen «Vis alle treff…» i søkefeltet vil lede til riktig katalog (datasett, tjenester, kartløsninger)
 • Indeksering av metadataoppføringer ved opprettelse eller endring

Ny funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Mulighet for å legge inn engelsk tekst for hierarkiske tema

Nytt i nedlastingsløsningen:

 • Hvis det ikke har blitt gjort valg som er felles for flere datasett, vil ikke informasjonsboksene vises for brukere som har gjort individuelle valg

Feil  som har blitt utbedret i metadataeditoren:

 • Feil som gjorde at man ikke kunne legge til nye distribusjoner under arkfanen «Distribusjoner» i Firefox
 • Ikke lenger mulig å velge «Blank» tematisk hovedkategori på arkfanen «Nøkkelord»

Feil som harblitt utbedret i registrene:

 • Knappen «Legg til» i registeret for tjenestevarsler, bli ikke lenger borte for vanlige brukere
 • Feil i DOK-kommunalt som gjorde at kommunebrukere ikke så knappen «Rediger liste»

Ny funksjonalitet i registrene:

 • Den engelske teksten fra databasen er nå synlig i flere registre
 • Mulighet for å søke på norsk og engelsk tekst i registrene uten at brukeren må velge norsk/engelsk visning
 • Satt opp rutine for synkronisering av datasett fra kartkatalogen til Inspire-status registeret
 • Satt opp første implementasjon av geodatalov-status registeret

Utviklet ny statistikkmodul som viser filnedlasting, sortert etter:

 • koordinatsystem
 • format
 • datasetteier

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

Datasett:

 • Nye filer for alle reindriftsdata, Landbruksdirektoratet
 • Trafikkmengde, Statens Vegvesen
 • Trafikkulykker, Statens vegvesen

Tjenester:

 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS, Forsvarsbygg
 • Skoler WFS, Kartverket
 • Radioaktivitet i marint miljø WMS, Statens strålevern
 • Befolkning på grunnkretsnivå WFS, SSB
 • Befolkning på rutenett WFS, SSB

Sprint 7.3

Endringene i sprint 7.3 er synlige fra og med 3. oktober 2017.

 • Lagt inn ny formel for transformering mellom koordinatsystemer i  «embeded maps» (dvs. Det offentlige kartgrunnlaget – dekningskart, metadataeditoren og så videre)
 • Fikset bug i kartkatalogens spesialsider (for eksempel API-er og tjenester og Etatsvis oversikt), som gjorde at søk ga feil treff
 • Ny rutine er lagt inn for generering av «thumbnails» i forskjellige størrelser
 • Mindre skrivefeil i kartkatalogen er rettet opp
 • Støtte for flerspråklighet er implementert for flere felt i registrene

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Sentrumssoner - SSB
 • Tettsteder - SSB
 • Kulturminner – enkeltminner - Riksantikvaren
 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt - Forsvarsbygg
 • Kvikkleire WFS – NVE
 • Markagrensen WFS – Kartverket
 • Nødhavner WFS - Kystverket
 • Forsvarets snøskreddata WFS – Forsvaret
 • Naturvernområder WFS - MIljødirektoratet
 • Flomsoner WFS - NVE

Sprint 7.2

Endringene fra sprint 7.2 ble synlige fra og med 12. september 2017.

Endringer i kartkatalogen:

 • Hvor det finnes mer enn et bilde, vil bildet med høyest oppløsning brukes i metadatavisningen
 • Kortnavn brukes for organisasjoner med lange navn
 • Metadata for tjenester vises i underliggende WMS-lag
 • Teksten i Geonorges hovedsøkefelt varierer avhengig av hvor du befinner deg (for eksempel kartkatalog eller tjenestekatalog)

 Endringer i metadataeditor:

 • En metadataoppføring kan ha flere distribusjoner
 • Det er lagt inn defaultverdi «Klikk for å velge» noen steder hvor brukeren tidligere ble tvunget til å gjøre et valg. Eks: distribusjonstype og distribusjonsformat

 Endringer i registere:

 • Kommunale DOK-datasett vil automatisk få dekning «JA» i DOK-kommunalt
 • Metadata-status i DOK-statusregister har defaultverdi «Brukbar»

 Flerspråklig Geonorge:

 • Databasen er utvidet slik at registre kan lagres på flere språk
 • API over registrene støtter overføring av registerdata på flere språk

 Reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Låssettingsplasser, Fiskeridirektoratet
 • Korallrev – Forbudsområder, Fiskeridirektoratet
 • Fiskeplasser – redskap, Fiskeridirektoratet
 • Nasjonale laksefjorder, Fiskeridirektoratet
 • Tare – høstefelt, Fiskeridirektoratet
 • Fjordlinjer, Fiskeridirektoratet
 • Markagrensen WMS, Kartverket
 • ELF Addresses, Kartverket
 • ELF Geographical Names, Kartverket

 WFS-tjenester som er rettet opp i grunnet feil i projeksjon / leveranse av feil data:

 • Støysoner lufthavn, Avinor
 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt, Forsvaret
 • Barmarksløyper, Fylkesmannsembetene
 • Snøyskuterløyper i Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark
 • Skjellsandkonsesjonsområder, Fylkeskommunene
 • Snø- og steinskredaktsomhet, NVE
 • Skredfaresoner, NVE

Sprint 7.1

Endringene fra sprint 7.1 ble synlige fra og med 22. august 2017.

Endringer i kartkatalogen:

 • Ny spesialvisning som kun viser åpne data
 • Søkefeltet fungerer nå inne i alle spesialvisninger
 • Spesialvisning for API og Tjenester skiller når riktig mellom WMS-tjenester og WMS-tjenestelag
 • Spesialvisningen for Kartløsninger har ikke lenger filtreringsmulighet for distribusjonsform (dette var et unødvendig / overflødig filter)
 • CSV-eksport fungerer nå for all spesialvisninger

Endringer i registrene:

 • Kartografiregisteret og symbolregisteret har nå tilsvarende URL som alle de andre registrene: https://register.geonorge.no/ «navn på register» er endret til https://register.geonorge.no/register/ «navn på register».

 

Generelle bug-fixes:

 • Avkryssingsbokser i DOK-kommunalt registeret er tilbake for bekreftelse av DOK og egnethet
 • Lokale DOK-datasett vil nå få dekning satt til «JA» istedenfor «NEI» i DOK-kommunalt
 • Kun DOK-datasett som er bekreftet i DOK-kommunalt vil vises på arkfanen for egnethetsvurdering

 

Nye WFS-tjenester:

 • Radioaktivitet i marint miljø
 • Tur- og friluftsruter

 

Disse datasettene er revidert på grunn av endret modell:

 • Tur- og friluftsruter
 • Akvakultur lokaliteter
 • Gyteområder

Tur og friluftsruter er også tilgjengelig i følgende nye formater: FGDB, Postgis, GPX

Sprint 7. 0

Endringene fra sprint 7.0 ble synlige fra og med 5. juli 2017.

Dette er de viktigste endringene:

 • Ny hierarkiløsning i kartkatalogen. Ved søk vises kun datasettene, når man klikker på datasettet får man også opp tilhørende tjenester. Første treff over datasett i kartkatalogen viser hierarkisk tema som datasettet er koblet til. Temaet kan ekspanderes og brukeren kan se andre datasett som hører til temaet.
 • Det er laget egne visninger for etatvis oversikt over data, API-er og tjenester, kartløsninger og «Hva finnes i kommunen eller fylket?»
 • Tegneregeloppføringer (i det gamle tegneregelregisteret) kan nå kobles mot digitale kartografi-filer i kartografiregisteret. Hvis de digitale kartografi-filene er offisielle og godkjente, vil tilhørende DOK-datasett få status godkjent (grønt smilefjes) for tegneregel i DOK-registeret.
 • Nye hjelpetekster i metadataeditoren
 • Handlekurven har fått nytt ikon som viser om det har blitt automatisk utfylt verdier brukeren ikke har bedt om i «fellesvalget». Det er også lagt inn ny hjelpetekst.
 • Symbolregisteret har fått «infintite scrolling» i hovedvisningen. Informasjon om symbolene er lagt under den grafiske presentasasjonen av pakken. Pakkene «Friluftsliv og sport» og «Beredskap» er på plass. Tiff-filer som autogenereres blir komprimert («lossless»)
 • Endringer på forsiden.
 • Et nytt datasett har gjennomgått distribusjonsløypa og er tilgjengelig for nedlasting fra handlekurven: Nødhavner og Dybdedata søre Sunnmøre (.tiff)

Sprint 6.9

Endringene fra sprint 6.9 ble synlige fra og med 13. juni.

Dette er noen av endringene:

 • Utvidet dokumentasjon for nedlastingsAPIet.
 • Noen mindre endringer i metadataeditoren, blant annet er «Samarbeid og lover» er fjernet fra nøkkelordseksjone og det er lagt inn nye hjelpetekster
 • Tjenestestatussidene har fått ny layout.
 • Det har blitt endringer i handlekurven: Et symbol viser om det er mangler i utfyllingen, nye datasett som legges til i handlekurven vil nå få samme verdier som er fylt ut tidligere i handlerunden (der dette er mulig).
 • Nytt register for digital kartografi
 • Nytt register for symboler
 • Et nytt datasett har gjennomgått distribusjonsløypa og er tilgjengelig for nedlasting fra handlekurven: Radioaktivitet i marint miljø fra Statens strålevern.

Prosjektet Ny nasjonal geoportal utviklet Geonorge i perioden 2014-2016. Rapporter og dokumenter fra denne perioden er samlet her.