Versjonslogg

Geonorge utvikles hele tiden. Her beskrives de viktigste endringene i seneste sprinter.

Sprint 9.3

Endringene i denne sprinten er synlige fra 25. september 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Inspire statusregister har fått engelske tekster
 • Utvidet rapportfunksjonaliteten i Inspire statusregister

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Utvidet valideringsrapporten fra Inspire valideringsverktøy. Den skal nå gi mer nyttig informasjon til brukeren

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartklienten:

 • Lenken til Geonorges versjon av Norgeskart (Vis i kart) oppdateres avhengig av hvilke lag som er skrudd på. Dette betyr at det nå er mulig å dele en lenke med et bestemt utvalg lag

Feilretting i metadataeditoren:

 • Kopling mellom tjenester og datasett fungerer nå i alle nettlesere

Feilretting i registerene:

 • Rettet en rekke småfeil i objektregisteret
 • Rettet feil som ga feil WMS-status i DOK-registeret

Feilretting i verktøy:

 • Rettet opp feil visning av illustrasjonsbilder i produktarkgeneratoren

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Matrikkelen - Eiendomskart, Kartverket
 • Satelittdata - Sentinel2 - Skyfritt opptak Norge 2018, Kartverket
 • Bergrettigheter, Direktoratet for mineralforvaltning
 • N50 Kartdata med svensk koding, Kartverket
 • Sjø skyggerelieff  WMS, Kartverket
 • Nasjonale Laksefjorder WFS, Fiskeridirektoratet
 • Brannalarmsentraler WFS, Direktoratet for samfunnssikkerhet og bedredskap

Sprint 9.2

Endringer i denne sprinten er synlige fra 4. september 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Lagt inn ny språktagg som definerer hovedspråket i metadataene

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Forbedret metadatavalidatoren. Den sjekker nå metadataene mot krav fra  Inspire og Norge digitalt

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlastingsverktøyet:

 • Logg-filen skrives ut på maskinlesbar form
 • Logg-filene kan lagres på valgfritt sted

Feilretting i kartkatalogen:

 • Hurtigsøk i Geonorge leverer ikke lenger informasjon på feil språk i enkelte nettlesere

Feilretting i metadataeditoren:

 • Seksjonen for "open metadata" under batch oppdatering vises nå kun for administratorer
 • Fjernet feilmelding om manglende SOSI-konformitet grunnet avkryssing i arkfane for administratorer. Denne feilen er nå bare synlig for administratorer
 • SOSI-konformitet legges ikke lenger til, dersom brukeren ikke har valgt en produktspesifikasjon

Feilretting verktøy:

 • Rettet skrivefeil som genereres i DOK-rapportene

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Tilgjengeliggjort flere datasett fra Norsk Polarinstitutt
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet - tettsted, Kartverket
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet - friluft, Kartverket
 • Oppdatert datasettetNasjonalt register over luftfartshindre (NRL), Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Kvikkleire, Norges vassdrag- og energidirektorat
 • Ny eller oppdatert WFS for Bergrettigheter, Direktoratet for mineralforvaltning
 • Ny eller oppdatert WFS for Interkommunale brannvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ny eller oppdatert WFS for Brannstasjoner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ny eller oppdatert WFS for Kulturminner - lokaliteter, Riksantikvaren
 • Ny eller oppdatert WFS for Korallrev- forbudsområder, Fiskeridirektoratet 

Sprint 9.1

Endringene i denne sprinten er synlige fra og med 14. august 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Ryddet i metadata for alle WMS-tjenester, og fjernet døde lenker

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Ny løsning for valg av geografisk utstrekning i enkel metadataeditor
 • Lagt inn  nye felt/metadata for SDS (Spatial Data Services / REST-API, Webservice, OGC:WPS og OGC:SOS)

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Mindre endringer i digital kartografi-registeret

Ny eller forbedret funksjonalitet i klienten for massiv nedlastning:

 • Mindre endringer i siste versjon av massiv nedlastning

Feilrettinger i kartkatalogen:

 • Lenke til eksterne nedlastningssider er igjen klikkbar
 • Rettet opp mindre feil ved bruk av filtre i den engelske kartkatalogen
 • Rettet feil som forhindret bytting av  representasjonsform under arkfanen «Distribusjon»

Feilretting  i kartklienten:

 • Geonorge-logoen i «Vis i kart» blir ikke lenger kuttet i Internet Explorer

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nytt datasett for Satellittdata – Sentinel-2 – Skyfri mosaikk, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Kulturminner – Trehusmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny eller oppdatert WFS for Barnehager, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Befolkning på grunnkretsnivå, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Sivilforsvarsdistrikter, DSB
 • Ny eller oppdatert WFS for Låssettingsplasser, Fiskeridirektoratet

Sprint 9.0

Endringene i sprint 9.0 vises fra og med 29. juni 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene:

 • Nye symboler er tatt i bruk i Inspire-registeret
 • Ekstra tester er lagt inn for å unngå duplikater i alle registrene

Ny og forbedret funksjonalitet i klienten for massiv nedlasting:

 • Klienten genererer en logg-fil ved nedlasting som viser hvilket datasett som er lastet ned, oppdatert eller ikke er gjort noe med
 • Programmet avsluttes på en riktig måte, når nedlastingen er ferdig
 • Det er lagt inn "mouseover" på EPSG-kodene for projeksjoner.

Ny og forbedret funksjonalitet i tjenestestatus:

 • Nye CORS-sjekker er lagt inn som tester tjenestene ekstra nøye ved å følge stier i selve tjenesten

 Personvern:

 • Personvernerklæringen er revidert i henhold til GDPR

Feilretting i metadataeditoren:

 • Det norske feltet for formål blir ikke lenger overskrevet av den engelske teksten
 • Tomrom i flere av tekstfeltene er fjernet
 • Fjernet feilmelding ved utlogging fra metadataeditoren

Feilretting i registrene:

 • Dobbeltoppføringer i registrene er fjernet
 • Eksport fra Inspire-registeret skjer uten feilmelding

Feilretting i meny:

 • Det er mulig å bytte mellom norsk og engelsk, uten å få feilmelding

Feilretting generelt:

 • Mindre feilretting er av "døde" lenker og skrivefeil

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nytt datasett for Svalbard DTM 5, Norsk Polarinstitutt
 • Nytt datasett for N20 Kartdata, Geovekst
 • Nytt datasett for N20 Bygning, Geovekst
 • Nytt datasett for Høydekurve-5m, Geovekst
 • Nytt datasett for N5 Kartdata, Geovekst
 • Nytt datasett for N5 Raster, Geovekst
 • Oppdatert alle datasett fra Riksantikvaren
 • NVE's datasett med Geonorge distribusjon er tilgjengelig som PostGIS-dump
 • Ny WFS for Kulturminner - Kulturmiljøer, RA
 • Ny WFS for Befolkning på grunnkretser 2016, Kartverket
 • Ny WFS for Befolkning på grunnkretser 2017, Kartverket
 • Ny WFS for Statistiske enheter grunnkretser 2017, Kartverket
 • Ny WFS for Statistiske enheter grunnkretser 2018, Kartverket
 • Ny WFS for Matrikkelen - Bygningspunkt, Kartverket
 • Ny WFS for Matrikkelen - Adresser, Kartverket
 • Ny WFS for Tur- og friluftsruter, Kartverket

Sprint 8.8

Endringene i sprint 8.8 vises fra og med 12. juni 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Endret symbolet for nedlasting av tilgjengelige data fra handlekurv til sky

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Fikset feilen som gjorde at det ikke var mulig å velge "ingen" (eksempelvis produktark og produktspesifikasjon) under arkfanen Dokumentasjon.

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene:

 • Ny rutine for generering av diagrammer i Objektregisteret

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Oversikten over DOK-dekningskart er ajour
 • Alle datasett tilgjengelig gjennom Geonorge har dekningsoversikt

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som gjorde at det ikke var mulig å klikke på arkfaner ved bruk av Internet Explorer 11
 • Ved lagring av metadata blir ikke lenger begreper under arkfanen Distribusjon borte
 • Valg av enkelte formater under arkfanen Distribusjon blir ikke lenger borte ved lagring
 • Fikset feil i felt under Metadata for applikasjoner som var synlig i editoren for Tjenesteoppføringer

Feilretting i register:

 • Arkfaner er klikkbare i Internet Explorer 11

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Sjøfuglbestander (SEAPOP), NINA
 • Nye filer for Brannalarmsentraler, DSB
 • Nye filer for Brannstasjoner, DSB
 • Nye filer for Sivilforsvarsdistrikter, DSB
 • Nye filer forInterkommunale Brannvesen, DSB
 • De aller fleste data som har Geonorge-distribusjon er nå tilgjengelige som PostGIS-dump
 • Ny WMS for SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav, NINA
 • Ny WFS for Tettsteder 2017, SSB
 • Ny WFS for Kulturminner - Brannsmitteområder, RA
 • Ny WFS for Kulturminner - Freda bygninger, RA
 • Ny WFS for Kulturminner - Enkeltminner, RA
 • Ny WFS for SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav, NINA
 • Ny WFS for Tare - høstefelt, Fiskeridirektoratet
 • Ny WFS for Korallrev - forbudsområder, Fiskeridirektoratet

Sprint 8.7

Endringene i sprint 8.7 er synlige fra og med 23. mai 2018.

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Nytt brukergrensesnitt for metadataeditoren. Engelske metadata kan legges inn for alle felt
 • Mulighet for å legge til nye kodeverdier for INSPIRE-datasett

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Nye rapporteringsmuligheter i INSPIRE-registeret

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • FKB-datasettene har fått dekningskart i DOK-dekningskart-verktøyet. Dekningskartet baserer seg på informasjon fra vår tjenestefeed/atom-feed

Feilretting i verktøy:

 • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å se på / legge til nye tjenestevarsler

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Ny tjenestefeed (Atom feed) som «caches» to ganger i døgnet. Denne skal blant annet brukes i massiv-nedlastning for å gi raskere respons, samt avlaste høy trafikk på FME grunnet bruk av dynamisk Atom feed
 • Ny versjon av klient for massiv nedlastning (0.9.95)

Feilretting i nedlastningsløsningen:

 • Ved nedlastning av tilgangsbegrensede data skal det ikke lenger bes om «basic authentication» (denne bruker innlogging basert på «SAML»)
 • Rettet feil i lenke tilbake til Geonorge fra innloggingssiden

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet feil som forårsaket at tilgangsbegrensede data ble fjernet fra handlekurven etter første innlogging
 • -Rettet feil som gjorde at symbolet som viser hvor mange datasett du har i handlekurven ikke ble oppdatert
 • Zoom-nivå ved trykk på «Vis i kart» er endret slik at kartet viser et mer logisk utsnitt

Feilretting i kartklienten:

 • Mindre feilrettinger i kartet i metadatakatalogen («vis i kart»-knappen)

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Brannsmitteområder, Riksantikvaren
 • Nye filer for Sjø terrengmodeller, Kartverket
 • Nye filer for Reguleringsplaner, Kommunene
 • Ny WFS-tjeneste for Befolkning på rutenett 2017, Statistisk sentralbyrå
 • Ny WFS-tjeneste for Naturvernområder, Miljødirektoratet
 • NN54-filer for FKB har blitt fjernet

Sprint 8.6

Endringene i sprint 8.6 er synlige fra og med 2. mai 2018


Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Nytt felt for EU – prioriterte datasett som bruker kodeliste for EU-direktiver

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene

 • Liste over registrene har blitt omorganisert for at det skal være lettere å finne frem til ønsket register / kodeliste

Ny eller forbedret funksjonalitet  i verktøy:

 • API-et over tjenestestatus har blitt gjort mer stabilt
 • Geonorges statistikk-modul har blitt forbedret med «elastic search»

Sprint 8.5

Endringene i sprint 8.5 er synlige fra og med 10.april 2018

 • Nytt design på header

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Ny kollone for "Type" er lagt inn under arkfanen "Alle kartdata".
 • Overordnede data vises tidligere i detalj-visningen til metadataoppføringer (koblede data som tjenester/tjenestelag/applikasjoner).

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Flere funksjoner er lagt inn i endringsloggen for metadataeditoren, tilgjengelig for de med administratortilgang.

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Flere funksjoner er lagt inn i endringsloggen for metadataeditoren, tilgjengelig for de med administrator tilgang.

Feilretting  i registrene:

 • Noen mindre feil er rettet opp i registeret for "Tjenestevarsler".

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Kommunenummer fremkommer av utskrift fra rapportgeneratoren (rapportgenerator.geonorge.no).
 • Import av gamle logger som viser aktivitet på forskjellige tjenester, er iverksatt.  Gjennomføring av importen er estimert til ca. 1 måned.

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartklient:

 • Kartkatalogen har fått nye "embeded-kart" for forskjellige moduler, som blir lagt inn uavhengig av produksjonsdato for sprinten.

Ny eller forbedret funksjonalitet i massivnedlasting:

 • Beta versjon av ny massiv nedlastingsløsning er klar, basert på Geonorges Atom feed.

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nye filer for Barnehager, Kartverket
 • Nye filer for Trafikkulykker, Statens vegvesen
 • Ny WFS-tjeneste for Tilgjengelighet - Tettsted, Kartverket

Sprint 8.4

Endringene i sprint 8.4 er synlige fra og med 20.mars 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Dersom dekningskart er lastet opp som bildefil, vil knappen for dekningskart i metadataoppføringen aktiveres

Feilretting kartkatalogen:

 • Feil i filtrering på kommuner er rettet opp
 • Arkfanen "Alle data" i kartkatalogen viser nå korrekt tall
 • Hjelp-knappen imetadataoppføringeene navigerer til riktig seksjon på siden

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 •    En endringslogg registrerer endringer i metadataoppføringer
 •   Lisenser kan batch-oppdateres

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt/API:

 • Tidsbegrensede data er tilgjengelig ved bruk av nedlastings-API.  Dette krever egen brukertilgang, kontakt ND-sekretariatet dersom du er forhandler eller ND-part
 • Tidsbegrensede data er også tilgjengelig ved bruk av Atom Feed

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Kommunenummer kommer med i rapportene fra rapportgenerator.geonorge.no
 • Endringer logges i registrene
 • Register API-et viser status på registeroppføringer

Feilretting  i nedlastingsløsning:

 • Knapp for innlogging under sub-domenet: nedlasting.geonorge er fikset

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nye filer for postnummerområder, Kartverket
 • Nye filer for Grunnkretser 2017/2018, SSB
 • Ny WFS-tjeneste for Markagrensen, Kartverket
 • Ny WFS- tjeneste for Tettsteder, SSB

 

Sprint 8.3

Endringene i sprint 8.3 er synlige fra og med 27. februar 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Seksjonen for «Distribusjoner» under metadataoppføringene har blitt mer oversiktlig. Det er også lagt valg som «vis i kart», «last ned data» under de forskjellige tjenestetypene

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Geonorge høster metadata fra ESRI-portaler som bruker standarden «Open data metadata». Dette gjelder for øyeblikket data fra Oslo kommune og Tromsø kommune.

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt / API-er:

 • Ved å bruke «basic authentication» er det er mulig å laste ned Norge Digitalt-begrensede data med nedlastnings API-et 

Sprint 8.2

Endringene i sprint 8.2 er synlige fra og med 6. februar 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Forbedret mulighet for manuell overstyring av status-verdier i Geonorge statusregistre (DOK, Geodatalov og Inspire)
 • Inspire statusregisteret oppdateres nå automatisk ved hjelp av «Inspire-nøkkelord» i metadataoppføringen

Feilretting i register:

 • Søk i Inspire status-registeret fungerer nå som det skal
 • Fikset lenke som gjorde at brukere ikke fikk foreslått nye dokumenter i dokumentregistrene
 • Fikset feil som forårsaket feil ved endring av kodelisteverdier

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Geonorge Atom Feeds er nå kun tilgjengelig på https://

Feilretting i nedlastningsløsning:

 • Fikset feil som gjorde at handlekurven så rar ut ved lasting i Firefox med dårlig internettilkobling

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt / API-er:

 • Ny og forbedret dokumentasjon av nedlastningsAPI-et

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet feil på knapp for å kopiere lenke (URL) til tjeneste i kartkatalogen
 • Overskriften på metadataoppføringer blir ikke lenger gjemt bak type-elementet (element i metadataoppføringen som oppgir om oppføringen er datasett, tjeneste eller applikasjon)

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som gjorde at det dukket opp ekstra distribusjoner for enkelte datasett
 • Metadataoppføringer som mangler produktspesifikasjon blir ikke lenger tvunget gjennom en (irrelevant) konformitetssjekk

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Administrative enheter 2018, Kartverket
 • Nye filer for Befolkning på grunnkretsnivå både versjon for 2016 og 2017, Kartverket
 • Ny filer for Illustrasjonskart, Kartverket
 • Revidert WFS-tjeneste for Gyteområder, Fiskeridirektoratet
 • Ny WFS -tjeneste for Kulturminner – SEFRAK, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – kulturmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – Sikringssoner, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – Enkeltminner, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Inspire – Buildings
 • Ny WFS- tjeneste for Nødhavner, Kystverket

Sprint 8.1

Endringene i sprint 8.1 er synlige fra og med 16.januar 2018.

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Mer oversiktlig visning av distribusjoner i metadataoppføringen
 • Engelsk oversettelse er lagt inn for en hel del metadata
 • Engelske data synkroniseres fra kodelister og registre til kartkatalogen
 • Brukere som i visningen «Hva finnes i mitt fylke/kommune…» legger datasett i handlekurven, vil automatisk få det aktuelle området satt i nedlastningsløsningen

Feilrettinger i kartkatalogen:

 • Fikset feilen som gjorde at metadata ikke ble fjernet fra indeksen i kartkatalogen ved sletting
 • Fikset feilen som gjorde at CSV-eksport av kartkatalogen ikke leverte riktig innhold hvis brukeren var i «Alle»-fanen

Feilrettinger i metadataeditor:

 • Rettet feilen som gjorde at  brukere som trykket på «Endre språk»-knappen i metadataeditoren, ikke får feilmelding, men bytter til den engelske versjonen av editoren
 • Fikset feil ved fjerning av distribusjoner

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Organisasjonsregisteret og kommuneregisteret er oppdatert i henhold til endringene som fant sted i overgangen fra 2017 til 2018
 • Alle kodelister inneholder nå en gyldig fra/til dato som bidrar til å sette status for kodeverdien

Feilrettinger i registerne:

 • Ny rekkefølge på smilefjesene i sorteringer av kolonene i DOK-statusregisteret 
 • Fikset feil  som gjorde at SOSI/GML-status i DOK-statusregister ikke ble satt riktig

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Fellesvalg vises ikke lenger dersom brukeren kun skal laste ned ett datasett.
 • Områder leses fra «kommunenummerlista», «fylkesnummerlista» og «områdenummerlista».
 • Pakkeløsningen har fått noen mindre, men betydelige, forbedringer (for eksempel at brukeren kun får én e-post istedenfor flereved nedlasting av FKB)

Feilrettinger i nedlastingsløsningen:

 • Nedtrekksmenyene for valg av område går ikke lenger utenfor skjermvinduet  

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Oppdaterte filer for N250-5000 Kartdata-seriene, Kartverket
 • Oppdatert årsversjon av Markagrensen, Kartverket
 • WFS: Inspire – Geographical Names

Sprint 8.0

Endringene i sprint 8.0 er synlige fra og med 20. desember 2017

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Nye arkfaner i kartkatalogen skal gjøre det lettere å finne frem til datasett, tjenester og applikasjoner
 • Valget «Vis alle treff…» under hurtigsøk skal nå ta brukeren til riktig visning, avhengig av om de trykker på dette under datasett, tjenester osv
 • Feilen i «Vis i kart»-knappen er fikset

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Trøndelag lagt inn som mulig geografisk utstrekning
 • Fikset feil med treff på datasett når brukeren skal koble tjeneste til datasett
 • Engelske tekster er synkronisert fra registrene
 • Feil ved fjerning av distribusjoner er fikset

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Nye dynamiske kodelister for kommuner / fylker. En gyldig fra/til dato setter kodeverdi-status (for eksempel gyldig eller utgått)
 • API-et over registeret skal nå levere XML i henhold til ISO19115
 • API-et leverer nå informasjon på flere formater (json, gml, csv, rdf, rss og atom)
 • Det er nå mulig å rette små feil i dokumenteregisterene etter at oppføringen har fått status «Godkjent» (for eksempel skrivefeil i navnet / verdier)
 • Knapp for redigering av DOK-kommunalt er nå tilbake for kommunebrukere
 • Forbedret nedlastingsløsning med mulighet for å pakke sammen datasett som distribueres gjennom Geonorge
 • Ny klipperutine for FKB-datasettene
 • Ny klipperutine for SSB-rutenettdata
 • Statistikkmodulen inneholder nå mye informasjon om både nedlasting av datasett og bruk av tjenester
 • Det er lagt inn språkstøtte i menyene på Geonorge (flerspråklig Geonorge)
 • En helhetlig engelsk versjon av Geonorge foreligger

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Befolkning på rutenett 5000m, SSB – for 2016 og 2017
 • Tettsteder, SSB – ny årsversjon
 • Sentrumssoner, SSB – ny årsversjon
 • Befolkning på 1000m, SSB – ny årsversjon
 • Reindrift – Siidaområde, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Reindrift – Sommerbeite, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Reindrift – Reindriftsanlegg, Landbruksdirektoratet – nye filer
 • Tur- og friluftsruter, Kartverket – nye filer
 • WFS: Inspire - Administrative Units
 • WFS: Inspire - Cadastral Parcels
 • WFS: Inspire - Elevation
 • WFS: Kulturminner – enkeltminer, Riksantikvaren
 • WFS: Kulturminner – lokaliteter, Riksantikvaren

Sprint 7.6

Endringene i sprint 7.6 er synlige fra og med 5. desember 2017

Ny  eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Endringer i visning av type og format i metadatavisningen. Unødvendig informasjon er fjernet
 • Hvis engelsk er valgt som foretrukket språk, viser søkefeltene i kartkatalog-visningene engelsk tekst
 • Metadataoppføringer for WMS-tjenester viser nå WMS-tjenestelag under distribusjoner (når lag og tjenester er koblet)
 • Rettet bug som gjorde at metadataoppføringer for datasett dukket opp i katalogen for «API-er og tjenester»

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Metadata med stikkordet «FellesDatakatalog» blir nå lagt inn i Geonorges DCAT-API og kan høstes til Felles datakatalog
 • «Hjelp»-knappen blir nå deaktivert igjen hvis hjelp-tekst/lenke fjernes fra metadataoppføringen
 • Vanlige brukere får ikke lenger feilmelding om at de ikke har fylt ut informasjon i «administrativ»- fanen (Administrativ-fanen er kun synlig for administrator-brukere)

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Forbedret informasjon om tegnforklaring i digital kartografi-register. Nå vises flere spørringer ved «mouseover». Hvis spørringen er for lang, blir brukeren henvist til SLD-fila.
 • Brukere med editor-rettigheter kan lettere legge til, redigere og slette sine egne subregistere.
 • Lenker til UML-modell og GML-skjema skal nå vises i produktspesifikasjonsregisteret  (hvis koblet sammen)
 • Eksporten fra registrene inneholder nå engelske definisjoner
 • Språkstøtte for engelsk er lagt inn for blant annet titler, beskrivelse i objektregisteret
 • Språkstøtte for engelsk er lagt inn i digital kartografi-register
 • Forbedret logikk i dokumentregistrene, med hensyn til dokumentgodkjenningsstatus
 • Det er ikke lenger mulig å legge til to kommuner med samme navn i kommunenummerlista
 • Registrene leverer nå informasjon på riktig  .json og .xml-format

Annet:

 • Det er nå mulig å få ut statistikk for et ønsket tidsrom for både datasett og tjenester
 • Brødsmulestier er oversatt til engelsk i kartkatalogen, metadataeditoren og i registrene

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • PostGIS eksport for «N50 kartdata» er basert på et nytt og mer brukervennlig skjema
 • Nytt skjema for «Administrative enheter». PostGIS eksport inneholder både fylker og kommuner
 • Løypene for «Tilgjengelighet tettsted – rapporter» og «Tilgjengelighet friluft – rapporter» er utvidet med historiske rapporter
 • «Markagrensen» distribueres nå på flere formater (FGDB, PostGIS og GPX)
 • Ny distribusjonsløype for «Skjellsandkonsensjoner» som inneholder mer data enn den tidligere løypa
 • Ny WFS-tjeneste for «Strandosneforvaltning» (SPR)
 • Ny WFS-tjeneste for «Inspire Physical Water»
 • Revidert WFS-tjeneste for «Akvakultur»
 • Ny WFS-tjeneste for «Fiskeplasser – redskap»
 • Ny WFS-tjeneste for «Trafikkulykker»
 • Ny WMS-tjeneste for «Strandsoneforvaltning» (SPR)

Sprint 7.5

Endringene i sprint 7.5 er synlige fra og med 14. november 2017

Ny/forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • «Units of distribution» er nå lagt inn i den engelskspråkelige-versjonen av Geonorge
 • Ulike distribusjoner skilles fra hverandre i seksjonen «Distribusjoner» på metadatavisningen. Eksempel: Et datasett produseres igjennom «Full distribusjon» i Geonorge, men har også en distribusjon igjennom etaten sin egen hjemmeside. Disse blir ikke lenger slått sammen
 • Flere felt i kartkatalogen kan nå vises på engelsk hvis engelske metadata finnes, for eksempel i tittel og nøkkelordseksjonen.
 • Indeksen til kartkatalogen støtter nå spørringer på flere språk

Ny/forbedret funksjonalitet i nedlastingsløsning:

 • I nedlastingsløsningen er det er lagt inn lenker til metadata i Geonorges Atom-feed

Ny/forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Det er lagt inn mulighet for gjennomføring av en batch-oppdateringsjobb for redigering av konformitetskrav
 • Deler av innholdet som må i kvalitetsfanen er flyttet over til den administrative fanen (kun tilgjengelig for administratorer)

Ny/forbedret funksjonalitet i register:

 • Laget enhetstester for brukertilgang
 • Inspire- / geodatalovregisteret har blitt oppdatert med riktige krav
 • Inspire- / geodatalovregistrene har fått nye ikoner for å visualisere de forskjellige kravene

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet en feil som forårsaket at «Nettside»-knappen på metadatavisning alltid var aktiv
 • Informasjon om antall treff i kartkatalogen, samt navigering til neste side var delvis borte, men er nå på plass igjen

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som forårsaket problemer med linjeskift i produktarkteditoren i noen nettlesere
 • Rettet feil som medførte at trykking av «Enter» i metadataeditoren resulterte i et forsøk på å slette metadataene

Feilretting i register:

 • Fikset feil som gjorde at knapp for redigering av DOK-kommunalt var borte for ikke-admin brukere
 • Rettet feil som gjorde at logoene til organisasjoner ble vist på en uheldig måte i organisasjonsregisteret

Nye eller reviderte datasett:

 • Befolkning på rutenett 250m, SSB
 • Interkommunale brannvesen, DSB

Sprint 7.4

Endringene i sprint 7.4 er synlige fra og med 24. oktober 2017.

Feil som har blitt utbedret i kartkatalogen:

 • Visning av hierarkiske tema som gjorde at datasett fikk feil eier
 • Enkelte tjenester som ikke kom opp i «Vis i kart»-funksjonen
 • «Vis i kart»-knappen på visningen til enkelte metadata
 • Tekstfelt i metadatavisningen som gikk over andre tekstfelt
 • «Mouseover» på organisasjon/eier i kartkatalogen viser riktigere tekst
 • Knappen «Vis alle treff…» i søkefeltet vil lede til riktig katalog (datasett, tjenester, kartløsninger)
 • Indeksering av metadataoppføringer ved opprettelse eller endring

Ny funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Mulighet for å legge inn engelsk tekst for hierarkiske tema

Nytt i nedlastingsløsningen:

 • Hvis det ikke har blitt gjort valg som er felles for flere datasett, vil ikke informasjonsboksene vises for brukere som har gjort individuelle valg

Feil  som har blitt utbedret i metadataeditoren:

 • Feil som gjorde at man ikke kunne legge til nye distribusjoner under arkfanen «Distribusjoner» i Firefox
 • Ikke lenger mulig å velge «Blank» tematisk hovedkategori på arkfanen «Nøkkelord»

Feil som harblitt utbedret i registrene:

 • Knappen «Legg til» i registeret for tjenestevarsler, bli ikke lenger borte for vanlige brukere
 • Feil i DOK-kommunalt som gjorde at kommunebrukere ikke så knappen «Rediger liste»

Ny funksjonalitet i registrene:

 • Den engelske teksten fra databasen er nå synlig i flere registre
 • Mulighet for å søke på norsk og engelsk tekst i registrene uten at brukeren må velge norsk/engelsk visning
 • Satt opp rutine for synkronisering av datasett fra kartkatalogen til Inspire-status registeret
 • Satt opp første implementasjon av geodatalov-status registeret

Utviklet ny statistikkmodul som viser filnedlasting, sortert etter:

 • koordinatsystem
 • format
 • datasetteier

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

Datasett:

 • Nye filer for alle reindriftsdata, Landbruksdirektoratet
 • Trafikkmengde, Statens Vegvesen
 • Trafikkulykker, Statens vegvesen

Tjenester:

 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS, Forsvarsbygg
 • Skoler WFS, Kartverket
 • Radioaktivitet i marint miljø WMS, Statens strålevern
 • Befolkning på grunnkretsnivå WFS, SSB
 • Befolkning på rutenett WFS, SSB

Sprint 7.3

Endringene i sprint 7.3 er synlige fra og med 3. oktober 2017.

 • Lagt inn ny formel for transformering mellom koordinatsystemer i  «embeded maps» (dvs. Det offentlige kartgrunnlaget – dekningskart, metadataeditoren og så videre)
 • Fikset bug i kartkatalogens spesialsider (for eksempel API-er og tjenester og Etatsvis oversikt), som gjorde at søk ga feil treff
 • Ny rutine er lagt inn for generering av «thumbnails» i forskjellige størrelser
 • Mindre skrivefeil i kartkatalogen er rettet opp
 • Støtte for flerspråklighet er implementert for flere felt i registrene

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Sentrumssoner - SSB
 • Tettsteder - SSB
 • Kulturminner – enkeltminner - Riksantikvaren
 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt - Forsvarsbygg
 • Kvikkleire WFS – NVE
 • Markagrensen WFS – Kartverket
 • Nødhavner WFS - Kystverket
 • Forsvarets snøskreddata WFS – Forsvaret
 • Naturvernområder WFS - MIljødirektoratet
 • Flomsoner WFS - NVE

Sprint 7.2

Endringene fra sprint 7.2 ble synlige fra og med 12. september 2017.

Endringer i kartkatalogen:

 • Hvor det finnes mer enn et bilde, vil bildet med høyest oppløsning brukes i metadatavisningen
 • Kortnavn brukes for organisasjoner med lange navn
 • Metadata for tjenester vises i underliggende WMS-lag
 • Teksten i Geonorges hovedsøkefelt varierer avhengig av hvor du befinner deg (for eksempel kartkatalog eller tjenestekatalog)

 Endringer i metadataeditor:

 • En metadataoppføring kan ha flere distribusjoner
 • Det er lagt inn defaultverdi «Klikk for å velge» noen steder hvor brukeren tidligere ble tvunget til å gjøre et valg. Eks: distribusjonstype og distribusjonsformat

 Endringer i registere:

 • Kommunale DOK-datasett vil automatisk få dekning «JA» i DOK-kommunalt
 • Metadata-status i DOK-statusregister har defaultverdi «Brukbar»

 Flerspråklig Geonorge:

 • Databasen er utvidet slik at registre kan lagres på flere språk
 • API over registrene støtter overføring av registerdata på flere språk

 Reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Låssettingsplasser, Fiskeridirektoratet
 • Korallrev – Forbudsområder, Fiskeridirektoratet
 • Fiskeplasser – redskap, Fiskeridirektoratet
 • Nasjonale laksefjorder, Fiskeridirektoratet
 • Tare – høstefelt, Fiskeridirektoratet
 • Fjordlinjer, Fiskeridirektoratet
 • Markagrensen WMS, Kartverket
 • ELF Addresses, Kartverket
 • ELF Geographical Names, Kartverket

 WFS-tjenester som er rettet opp i grunnet feil i projeksjon / leveranse av feil data:

 • Støysoner lufthavn, Avinor
 • Forsvarets skyte- og øvingsfelt, Forsvaret
 • Barmarksløyper, Fylkesmannsembetene
 • Snøyskuterløyper i Finnmark, Fylkesmannen i Finnmark
 • Skjellsandkonsesjonsområder, Fylkeskommunene
 • Snø- og steinskredaktsomhet, NVE
 • Skredfaresoner, NVE

Sprint 7.1

Endringene fra sprint 7.1 ble synlige fra og med 22. august 2017.

Endringer i kartkatalogen:

 • Ny spesialvisning som kun viser åpne data
 • Søkefeltet fungerer nå inne i alle spesialvisninger
 • Spesialvisning for API og Tjenester skiller når riktig mellom WMS-tjenester og WMS-tjenestelag
 • Spesialvisningen for Kartløsninger har ikke lenger filtreringsmulighet for distribusjonsform (dette var et unødvendig / overflødig filter)
 • CSV-eksport fungerer nå for all spesialvisninger

Endringer i registrene:

 • Kartografiregisteret og symbolregisteret har nå tilsvarende URL som alle de andre registrene: https://register.geonorge.no/ «navn på register» er endret til https://register.geonorge.no/register/ «navn på register».

 

Generelle bug-fixes:

 • Avkryssingsbokser i DOK-kommunalt registeret er tilbake for bekreftelse av DOK og egnethet
 • Lokale DOK-datasett vil nå få dekning satt til «JA» istedenfor «NEI» i DOK-kommunalt
 • Kun DOK-datasett som er bekreftet i DOK-kommunalt vil vises på arkfanen for egnethetsvurdering

 

Nye WFS-tjenester:

 • Radioaktivitet i marint miljø
 • Tur- og friluftsruter

 

Disse datasettene er revidert på grunn av endret modell:

 • Tur- og friluftsruter
 • Akvakultur lokaliteter
 • Gyteområder

Tur og friluftsruter er også tilgjengelig i følgende nye formater: FGDB, Postgis, GPX

Sprint 7. 0

Endringene fra sprint 7.0 ble synlige fra og med 5. juli 2017.

Dette er de viktigste endringene:

 • Ny hierarkiløsning i kartkatalogen. Ved søk vises kun datasettene, når man klikker på datasettet får man også opp tilhørende tjenester. Første treff over datasett i kartkatalogen viser hierarkisk tema som datasettet er koblet til. Temaet kan ekspanderes og brukeren kan se andre datasett som hører til temaet.
 • Det er laget egne visninger for etatvis oversikt over data, API-er og tjenester, kartløsninger og «Hva finnes i kommunen eller fylket?»
 • Tegneregeloppføringer (i det gamle tegneregelregisteret) kan nå kobles mot digitale kartografi-filer i kartografiregisteret. Hvis de digitale kartografi-filene er offisielle og godkjente, vil tilhørende DOK-datasett få status godkjent (grønt smilefjes) for tegneregel i DOK-registeret.
 • Nye hjelpetekster i metadataeditoren
 • Handlekurven har fått nytt ikon som viser om det har blitt automatisk utfylt verdier brukeren ikke har bedt om i «fellesvalget». Det er også lagt inn ny hjelpetekst.
 • Symbolregisteret har fått «infintite scrolling» i hovedvisningen. Informasjon om symbolene er lagt under den grafiske presentasasjonen av pakken. Pakkene «Friluftsliv og sport» og «Beredskap» er på plass. Tiff-filer som autogenereres blir komprimert («lossless»)
 • Endringer på forsiden.
 • Et nytt datasett har gjennomgått distribusjonsløypa og er tilgjengelig for nedlasting fra handlekurven: Nødhavner og Dybdedata søre Sunnmøre (.tiff)

Sprint 6.9

Endringene fra sprint 6.9 ble synlige fra og med 13. juni.

Dette er noen av endringene:

 • Utvidet dokumentasjon for nedlastingsAPIet.
 • Noen mindre endringer i metadataeditoren, blant annet er «Samarbeid og lover» er fjernet fra nøkkelordseksjone og det er lagt inn nye hjelpetekster
 • Tjenestestatussidene har fått ny layout.
 • Det har blitt endringer i handlekurven: Et symbol viser om det er mangler i utfyllingen, nye datasett som legges til i handlekurven vil nå få samme verdier som er fylt ut tidligere i handlerunden (der dette er mulig).
 • Nytt register for digital kartografi
 • Nytt register for symboler
 • Et nytt datasett har gjennomgått distribusjonsløypa og er tilgjengelig for nedlasting fra handlekurven: Radioaktivitet i marint miljø fra Statens strålevern.

Prosjektet Ny nasjonal geoportal utviklet Geonorge i perioden 2014-2016. Rapporter og dokumenter fra denne perioden er samlet her.