Versjonslogg

Geonorge utvikles hele tiden. Her beskrives de viktigste endringene i seneste sprinter

Sprint 10.1

Endringer i denne sprinten er synlige fra 5. februar 2019.

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastingsmodul:

 • Raskere nedlasting fra modulen

Ny eller forbedret funksjonalitet i symbolregisteret:

 •  Alle miniatyrbilder har nå samme størrelse
 • Mulighet for å legge inn både PDF -format og AI-format i registeret
 • Administrator har rettigheter til å bestemme rekkefølgen på symbolpakkene

Ny eller forbedret funksjonalitet i varsler:

 • Verktøyet "tjenestevarsler" er endret til et mer generelt varslingssystem, hvor det også er mulig å legge inn varsler for datasett, i tillegg til driftsmeldinger.

Ny eller forbedret funksjonalitet i DOK:

 • Ordet "bekrefte" er byttet ut med "velge" i verktøyet for valg av kommunens offentlige kartgrunnlag (DOK).

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlasting:

 • Funksjonaliteten er utvidet slik at du også kan velge hvilke prosjeksjon du ønsker å abonnere på

Feilretting:

 • Endring på kodeliste slik at kommunenavn vises, i stedet for kommunenummer

Massiv nedlasting:

 • Nye konfigurasjonsfiler vil ikke lenger arve verdier fra forrige valgte konfigurasjon
 • Rettet opp feil som førte til at enkelte datasett/filer ble borte fra konfirgurasjonsfilen ved bytting mellom flere konfigurasjoner

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Grunnkretser 2019, Kartverket
 • Digitale terrengmodeller for Svalbard og Jan Mayen, Norsk Polarinstitutt
 • Administrative enheter - Fylker, Kartverket
 • Administrative enheter - Kommuner, Kartverket
 • Jernbane - Banenettverk - Linære referanser, Bane NOR
 • Støysoner - Forsvarets skyte- og øvingsfelt, FMGT
 • Tranportnett Avinors lufthavner (punktdata), Avinor

Generelt WMS-tjenester:

 • Referanse til metadata er lagt inn i tjenestene, slik at disse kan oppfylle med INSPIRE-direktivets rapporteringskrav.

Ny/oppdaterte WFS:

 • Tare - Høstefelt, Fiskeridirektoratet
 • Forsvarets Skyte- og øvingsfelt, FMGT
 • Jord- og flomskred - Aktsomhetsområder, NVE
 • Steinsprang - Aktsomhetsområder, NVE
 • Snøskred - Aktsomhetsområder, NVE
 • Snøskuter - barmarksløyper, Fylkesmannen i Finnmark
 • Radioaktivitet i marint miljø, Statens strålevern

Sprint 10

Endringene i denne sprinten er synlige fra 18. desember 2018. 

Ny eller forbedret funksjonalitet i objektkatalogen og registrene:

 • Forbedret indeksering i objektkatalogen
 • Tabelloverskriftene i alle registrene har nå stor skrift sånn at det ser likt ut som i kartkatalogen.
 • Mindre endringer er gjort for å forbedre søk i registrene (SEO)

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlastningsklient:

  • Det skrives logg-filer selv om programmet krasjer
  • Brukere vil bli varslet i brukergrensesnittet hvis det finnes en ny versjon av «klient for massiv nedlastning»
  • Mulighet for å sette opp flere config-filer (konfigurasjonsfiler)
  • Lagt til spørsmål om brukergruppe og formål ved nedlasting. Det er obligatorisk å besvare, men svaret er anonymt og det brukes kun til statistikkformål.

Feilrettinger:

  • Rettet mindre feil i «Hva finnes i fylke/kommune?»
  • Eiere av kodelister kan nå redigere alle kodeverdiene sine selv
  • Rettet feil ved ekspandering av datasett under «valgte datasett» i massiv nedlastingsklienten
  • Det skal nå være mulig å bytte navn på config-filer i massiv nedlastingsklienten, uten at programmet krasjer

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye rapporter for Tilgjengelighet – Friluft og Tilgjengelighet – Tettsted, Kartverket
 • Nytt eller oppdatert datasett: Sjøkart – Dybdedata, Kartverket
 • Nytt eller oppdatert datasett: Sjøkart – Raster (havnekart, hovedkart, kystkart, overseilingskart og svalbardkart), Kartverket
 • Jernbane- Banenettverk, Bane NOR
 • Nytt eller oppdatert datasett: N50 Historiske versjoner (2006-2016), Kartverket
 • Nye filer for «Statlige arealplaner», Kommunene
 • Nytt eller oppdatert datasett: Støysoner – Forsvarets Skyte- og øvingsfelt, FMGT
 • Ny eller oppdatert WMS for Støysoner – Forsvarets Flyplasser, FMGT
 • Ny eller oppdatert WMS for Stormflo, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WMS for  Kartdata3, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Sjøkart – Dybdedata, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Støysoner – Forsvarets Skyte- og øvingsfelt, FMGT
 • Ny eller oppdatert WFS for Støysoner – Forsvarets Flyplasser, FMGT
 • Ny eller oppdatert WFS for Forsvarets snøskred data, FMGT
 • Ny eller oppdatert WFS for Stormflo, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Skredhendelser, NVE
 • Lagt inn mer metadata i tjenestenes «GetCapabilities»-kall

Sprint 9.6

Endringer i denne sprinten er synlig fra 27. november 2018

Ny eller forbedret fuksjonalitet i metadataeditoren:

 • Det er nå mulig å angi hvilke i områder datasettet har dekning, basert på vår LOD/RDF-løsning
 • Det er lagt inn mer GDPR-relevant informasjon under arkfanen "Kontaktinformasjon"

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 •  RDF-implementajonen for administrative enheter kan nå leveres på forskjellige formater (RDF/JSON etc.)
 • Lansert ny modul for innholdsstatistikk

Ny eller forbedret funksjonalitet i klienten for massiv nedlasting:

 • Lagt inn mulighet for å sette opp flere config-filer
 • Automatisk beskjed hvis det har kommet oppdatering av klienten
 • Brukere av klienten for massiv nedlasting må nå oppgi "brukergruppe" og "formål"

Feilretting i register:

 • Bedre parsing av SLD-filene i kartografi-registeret.  Flere kombinasjoner av symboler under "tegnforklaringen" til filene i registeret er synlige.
 • Løst problemer med importering/eksportering av kodelister

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nytt datasett - NVDB Ruteplan nettverksdatasett, Statens vegvesen
 • Oppdatert datasett -  FKB-distribusjonsløyper, Geovekst
 • Ny/oppdatert WFS/WMS - Flere av tjenestene er endret for å få dem INSPIRE-konforme

 Sprint 9.5

Endringene i denne sprinten er synlige fra 6. november 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Fjernet feltet "formål" fra søkeindeksen, da dette forårsaket uheldige søke-treff
 • Filteret for distribusjonsform er utvidet, og du kan eksempelvis filtrere ut det som er nedlastbart direkte gjennom Geonorge
 • En ny type dekningskart, basert på 1x1km grid, er lagt inn for datasettene som går igjennom Geonorges distribusjonsløyper.  Disse er tilgjengelig via knappen "Vis dekningskart" inne på de aktuelle metadataoppføringene

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Administrator-fanen er synlig for metadataeditor, for egne datasett. Tidligere har denne kun vært tilgjengelig for administratorer.  Feltet for "høsting til ulike samarbeid", kan justeres av dataeier på denne arkfanen.  Alle andre felt er det fortsatt kun de med administrator-tilgang som kan endre

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Forbedret søkefunksjonaliteten i objektregisteret

Ny eller forbedret funksjonalitet i statistikk-modul:

 • Lagt inn statistikk for flere datasett

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlasting:

 • Lagt inn flere kontroller som sjekker om du får lastet ned de filene du ønsker

Feilretting metadataeditor og nedlasting:

 • Mindre feilrettinger i metadataeditor
 • Rettet opp feil i "Velg fra kart" -funksjonaliteten i nedlastingsmodulen.  Brukeren vil nå alltid bli bedt om å skrive inn e-post når det er behov for det

Feilretting i register:

 • Objektregisteret viser riktig antall treff
 • Trykk på "organisasjonsnavn" i registrene filtrerer på organisasjon, i stedet for at brukeren havner i organisasjonsregisteret

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nytt datasett: N5 Presentasjonsdata, Kartverket er nytt datasett i Geonorge
 • Nytt datasett: Støykartlegging veg etter T-1442, Statens vegvesen er nytt datasett i Geonorge
 • Nytt datasett: Strategisk støykartlegging veg, Statens vegvesen
 • Oppdatert datasettet Trafikkulykker, Statens vegvesen
 • Oppdatert datasettet Rødlistearter, Artsdatabanken
 • Oppdatert datasettet Matrikkelen - Adresser, Kartverket
 • Oppdatert datasettet Matrikkelen - Bygninger, Kartverket
 • Flere dekningskart er laget for FKB-datasettene (brukes i dekningskart nevnt under forbedringer i kartkatalogen)

Sprint 9.4

Endringene i denne sprinten er synlige fra 16. oktober 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i register og kartklient:

 • Endringer i strukturen i kodelister (under registrene)
 • Lagt inn lenke til Geonorge Temakart under «Kartdata» i hovedmenyen

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlasting:

 • Dato som oppgis i navnet på logg-filer endret til europeisk format 
 • Mer detaljert informasjon om feil i logg-filene

Annen ny fuksjonalitet:

 • Det vil snarlig (ikke 16.10) bli lagt ut RDF implementasjon over datasettet «Administrative enheter»
 • Stedsnavn-URI er lagt inn i vårt DCAT-endepunkt

Feilretting:

 • Mindre feilrettinger i metadataeditor
 • Rettet feil i «Velg fra kart»-funksjonaliteten i nedlastningsmodulen
 • Brukeren vil nå alltid bli bedt om å skrive inn e-post når det er behov for det

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • N50 Kartdata – historiske data 2017, Kartverket er nytt datasett i Geonorge
 • Befolkning på Rutenett 250m, 1km og 5km, Statistisk sentralbyrå er nytt datasett i Geonorge
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet – Tettsted, Kartverket
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet – Friluft, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Sentrumssoner, Statistisk sentralbyrå
 • Ny eller oppdatert WFS for Kulturminner – Kulturmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny eller oppdatert WFS for Fiskeplasser – redskap, Fiskeridirektoratet

Sprint 9.3

Endringene i denne sprinten er synlige fra 25. september 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Inspire statusregister har fått engelske tekster
 • Utvidet rapportfunksjonaliteten i Inspire statusregister

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Utvidet valideringsrapporten fra Inspire valideringsverktøy. Den skal nå gi mer nyttig informasjon til brukeren

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartklienten:

 • Lenken til Geonorges versjon av Norgeskart (Vis i kart) oppdateres avhengig av hvilke lag som er skrudd på. Dette betyr at det nå er mulig å dele en lenke med et bestemt utvalg lag

Feilretting i metadataeditoren:

 • Kopling mellom tjenester og datasett fungerer nå i alle nettlesere

Feilretting i registerene:

 • Rettet en rekke småfeil i objektregisteret
 • Rettet feil som ga feil WMS-status i DOK-registeret

Feilretting i verktøy:

 • Rettet opp feil visning av illustrasjonsbilder i produktarkgeneratoren

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Matrikkelen - Eiendomskart, Kartverket
 • Satelittdata - Sentinel2 - Skyfritt opptak Norge 2018, Kartverket
 • Bergrettigheter, Direktoratet for mineralforvaltning
 • N50 Kartdata med svensk koding, Kartverket
 • Sjø skyggerelieff  WMS, Kartverket
 • Nasjonale Laksefjorder WFS, Fiskeridirektoratet
 • Brannalarmsentraler WFS, Direktoratet for samfunnssikkerhet og bedredskap

Sprint 9.2

Endringer i denne sprinten er synlige fra 4. september 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Lagt inn ny språktagg som definerer hovedspråket i metadataene

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Forbedret metadatavalidatoren. Den sjekker nå metadataene mot krav fra  Inspire og Norge digitalt

Ny eller forbedret funksjonalitet i massiv nedlastingsverktøyet:

 • Logg-filen skrives ut på maskinlesbar form
 • Logg-filene kan lagres på valgfritt sted

Feilretting i kartkatalogen:

 • Hurtigsøk i Geonorge leverer ikke lenger informasjon på feil språk i enkelte nettlesere

Feilretting i metadataeditoren:

 • Seksjonen for "open metadata" under batch oppdatering vises nå kun for administratorer
 • Fjernet feilmelding om manglende SOSI-konformitet grunnet avkryssing i arkfane for administratorer. Denne feilen er nå bare synlig for administratorer
 • SOSI-konformitet legges ikke lenger til, dersom brukeren ikke har valgt en produktspesifikasjon

Feilretting verktøy:

 • Rettet skrivefeil som genereres i DOK-rapportene

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Tilgjengeliggjort flere datasett fra Norsk Polarinstitutt
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet - tettsted, Kartverket
 • Oppdatert datasettet Tilgjengelighet - friluft, Kartverket
 • Oppdatert datasettetNasjonalt register over luftfartshindre (NRL), Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Kvikkleire, Norges vassdrag- og energidirektorat
 • Ny eller oppdatert WFS for Bergrettigheter, Direktoratet for mineralforvaltning
 • Ny eller oppdatert WFS for Interkommunale brannvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ny eller oppdatert WFS for Brannstasjoner, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ny eller oppdatert WFS for Kulturminner - lokaliteter, Riksantikvaren
 • Ny eller oppdatert WFS for Korallrev- forbudsområder, Fiskeridirektoratet 

Sprint 9.1

Endringene i denne sprinten er synlige fra og med 14. august 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Ryddet i metadata for alle WMS-tjenester, og fjernet døde lenker

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Ny løsning for valg av geografisk utstrekning i enkel metadataeditor
 • Lagt inn  nye felt/metadata for SDS (Spatial Data Services / REST-API, Webservice, OGC:WPS og OGC:SOS)

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Mindre endringer i digital kartografi-registeret

Ny eller forbedret funksjonalitet i klienten for massiv nedlastning:

 • Mindre endringer i siste versjon av massiv nedlastning

Feilrettinger i kartkatalogen:

 • Lenke til eksterne nedlastningssider er igjen klikkbar
 • Rettet opp mindre feil ved bruk av filtre i den engelske kartkatalogen
 • Rettet feil som forhindret bytting av  representasjonsform under arkfanen «Distribusjon»

Feilretting  i kartklienten:

 • Geonorge-logoen i «Vis i kart» blir ikke lenger kuttet i Internet Explorer

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nytt datasett for Satellittdata – Sentinel-2 – Skyfri mosaikk, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Kulturminner – Trehusmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny eller oppdatert WFS for Barnehager, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Befolkning på grunnkretsnivå, Kartverket
 • Ny eller oppdatert WFS for Sivilforsvarsdistrikter, DSB
 • Ny eller oppdatert WFS for Låssettingsplasser, Fiskeridirektoratet

Sprint 9.0

Endringene i sprint 9.0 vises fra og med 29. juni 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene:

 • Nye symboler er tatt i bruk i Inspire-registeret
 • Ekstra tester er lagt inn for å unngå duplikater i alle registrene

Ny og forbedret funksjonalitet i klienten for massiv nedlasting:

 • Klienten genererer en logg-fil ved nedlasting som viser hvilket datasett som er lastet ned, oppdatert eller ikke er gjort noe med
 • Programmet avsluttes på en riktig måte, når nedlastingen er ferdig
 • Det er lagt inn "mouseover" på EPSG-kodene for projeksjoner.

Ny og forbedret funksjonalitet i tjenestestatus:

 • Nye CORS-sjekker er lagt inn som tester tjenestene ekstra nøye ved å følge stier i selve tjenesten

 Personvern:

 • Personvernerklæringen er revidert i henhold til GDPR

Feilretting i metadataeditoren:

 • Det norske feltet for formål blir ikke lenger overskrevet av den engelske teksten
 • Tomrom i flere av tekstfeltene er fjernet
 • Fjernet feilmelding ved utlogging fra metadataeditoren

Feilretting i registrene:

 • Dobbeltoppføringer i registrene er fjernet
 • Eksport fra Inspire-registeret skjer uten feilmelding

Feilretting i meny:

 • Det er mulig å bytte mellom norsk og engelsk, uten å få feilmelding

Feilretting generelt:

 • Mindre feilretting er av "døde" lenker og skrivefeil

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nytt datasett for Svalbard DTM 5, Norsk Polarinstitutt
 • Nytt datasett for N20 Kartdata, Geovekst
 • Nytt datasett for N20 Bygning, Geovekst
 • Nytt datasett for Høydekurve-5m, Geovekst
 • Nytt datasett for N5 Kartdata, Geovekst
 • Nytt datasett for N5 Raster, Geovekst
 • Oppdatert alle datasett fra Riksantikvaren
 • NVE's datasett med Geonorge distribusjon er tilgjengelig som PostGIS-dump
 • Ny WFS for Kulturminner - Kulturmiljøer, RA
 • Ny WFS for Befolkning på grunnkretser 2016, Kartverket
 • Ny WFS for Befolkning på grunnkretser 2017, Kartverket
 • Ny WFS for Statistiske enheter grunnkretser 2017, Kartverket
 • Ny WFS for Statistiske enheter grunnkretser 2018, Kartverket
 • Ny WFS for Matrikkelen - Bygningspunkt, Kartverket
 • Ny WFS for Matrikkelen - Adresser, Kartverket
 • Ny WFS for Tur- og friluftsruter, Kartverket

Sprint 8.8

Endringene i sprint 8.8 vises fra og med 12. juni 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Endret symbolet for nedlasting av tilgjengelige data fra handlekurv til sky

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditoren:

 • Fikset feilen som gjorde at det ikke var mulig å velge "ingen" (eksempelvis produktark og produktspesifikasjon) under arkfanen Dokumentasjon.

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene:

 • Ny rutine for generering av diagrammer i Objektregisteret

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Oversikten over DOK-dekningskart er ajour
 • Alle datasett tilgjengelig gjennom Geonorge har dekningsoversikt

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som gjorde at det ikke var mulig å klikke på arkfaner ved bruk av Internet Explorer 11
 • Ved lagring av metadata blir ikke lenger begreper under arkfanen Distribusjon borte
 • Valg av enkelte formater under arkfanen Distribusjon blir ikke lenger borte ved lagring
 • Fikset feil i felt under Metadata for applikasjoner som var synlig i editoren for Tjenesteoppføringer

Feilretting i register:

 • Arkfaner er klikkbare i Internet Explorer 11

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Sjøfuglbestander (SEAPOP), NINA
 • Nye filer for Brannalarmsentraler, DSB
 • Nye filer for Brannstasjoner, DSB
 • Nye filer for Sivilforsvarsdistrikter, DSB
 • Nye filer forInterkommunale Brannvesen, DSB
 • De aller fleste data som har Geonorge-distribusjon er nå tilgjengelige som PostGIS-dump
 • Ny WMS for SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav, NINA
 • Ny WFS for Tettsteder 2017, SSB
 • Ny WFS for Kulturminner - Brannsmitteområder, RA
 • Ny WFS for Kulturminner - Freda bygninger, RA
 • Ny WFS for Kulturminner - Enkeltminner, RA
 • Ny WFS for SEAPOP Bestander for sjøfugl i åpent hav, NINA
 • Ny WFS for Tare - høstefelt, Fiskeridirektoratet
 • Ny WFS for Korallrev - forbudsområder, Fiskeridirektoratet

Sprint 8.7

Endringene i sprint 8.7 er synlige fra og med 23. mai 2018.

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Nytt brukergrensesnitt for metadataeditoren. Engelske metadata kan legges inn for alle felt
 • Mulighet for å legge til nye kodeverdier for INSPIRE-datasett

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Nye rapporteringsmuligheter i INSPIRE-registeret

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • FKB-datasettene har fått dekningskart i DOK-dekningskart-verktøyet. Dekningskartet baserer seg på informasjon fra vår tjenestefeed/atom-feed

Feilretting i verktøy:

 • Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å se på / legge til nye tjenestevarsler

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Ny tjenestefeed (Atom feed) som «caches» to ganger i døgnet. Denne skal blant annet brukes i massiv-nedlastning for å gi raskere respons, samt avlaste høy trafikk på FME grunnet bruk av dynamisk Atom feed
 • Ny versjon av klient for massiv nedlastning (0.9.95)

Feilretting i nedlastningsløsningen:

 • Ved nedlastning av tilgangsbegrensede data skal det ikke lenger bes om «basic authentication» (denne bruker innlogging basert på «SAML»)
 • Rettet feil i lenke tilbake til Geonorge fra innloggingssiden

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet feil som forårsaket at tilgangsbegrensede data ble fjernet fra handlekurven etter første innlogging
 • -Rettet feil som gjorde at symbolet som viser hvor mange datasett du har i handlekurven ikke ble oppdatert
 • Zoom-nivå ved trykk på «Vis i kart» er endret slik at kartet viser et mer logisk utsnitt

Feilretting i kartklienten:

 • Mindre feilrettinger i kartet i metadatakatalogen («vis i kart»-knappen)

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Brannsmitteområder, Riksantikvaren
 • Nye filer for Sjø terrengmodeller, Kartverket
 • Nye filer for Reguleringsplaner, Kommunene
 • Ny WFS-tjeneste for Befolkning på rutenett 2017, Statistisk sentralbyrå
 • Ny WFS-tjeneste for Naturvernområder, Miljødirektoratet
 • NN54-filer for FKB har blitt fjernet

Sprint 8.6

Endringene i sprint 8.6 er synlige fra og med 2. mai 2018


Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Nytt felt for EU – prioriterte datasett som bruker kodeliste for EU-direktiver

Ny eller forbedret funksjonalitet i registerene

 • Liste over registrene har blitt omorganisert for at det skal være lettere å finne frem til ønsket register / kodeliste

Ny eller forbedret funksjonalitet  i verktøy:

 • API-et over tjenestestatus har blitt gjort mer stabilt
 • Geonorges statistikk-modul har blitt forbedret med «elastic search»

Sprint 8.5

Endringene i sprint 8.5 er synlige fra og med 10.april 2018

 • Nytt design på header

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Ny kollone for "Type" er lagt inn under arkfanen "Alle kartdata".
 • Overordnede data vises tidligere i detalj-visningen til metadataoppføringer (koblede data som tjenester/tjenestelag/applikasjoner).

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Flere funksjoner er lagt inn i endringsloggen for metadataeditoren, tilgjengelig for de med administratortilgang.

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Flere funksjoner er lagt inn i endringsloggen for metadataeditoren, tilgjengelig for de med administrator tilgang.

Feilretting  i registrene:

 • Noen mindre feil er rettet opp i registeret for "Tjenestevarsler".

Ny eller forbedret funksjonalitet i verktøy:

 • Kommunenummer fremkommer av utskrift fra rapportgeneratoren (rapportgenerator.geonorge.no).
 • Import av gamle logger som viser aktivitet på forskjellige tjenester, er iverksatt.  Gjennomføring av importen er estimert til ca. 1 måned.

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartklient:

 • Kartkatalogen har fått nye "embeded-kart" for forskjellige moduler, som blir lagt inn uavhengig av produksjonsdato for sprinten.

Ny eller forbedret funksjonalitet i massivnedlasting:

 • Beta versjon av ny massiv nedlastingsløsning er klar, basert på Geonorges Atom feed.

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nye filer for Barnehager, Kartverket
 • Nye filer for Trafikkulykker, Statens vegvesen
 • Ny WFS-tjeneste for Tilgjengelighet - Tettsted, Kartverket

Sprint 8.4

Endringene i sprint 8.4 er synlige fra og med 20.mars 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Dersom dekningskart er lastet opp som bildefil, vil knappen for dekningskart i metadataoppføringen aktiveres

Feilretting kartkatalogen:

 • Feil i filtrering på kommuner er rettet opp
 • Arkfanen "Alle data" i kartkatalogen viser nå korrekt tall
 • Hjelp-knappen imetadataoppføringeene navigerer til riktig seksjon på siden

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 •    En endringslogg registrerer endringer i metadataoppføringer
 •   Lisenser kan batch-oppdateres

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt/API:

 • Tidsbegrensede data er tilgjengelig ved bruk av nedlastings-API.  Dette krever egen brukertilgang, kontakt ND-sekretariatet dersom du er forhandler eller ND-part
 • Tidsbegrensede data er også tilgjengelig ved bruk av Atom Feed

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Kommunenummer kommer med i rapportene fra rapportgenerator.geonorge.no
 • Endringer logges i registrene
 • Register API-et viser status på registeroppføringer

Feilretting  i nedlastingsløsning:

 • Knapp for innlogging under sub-domenet: nedlasting.geonorge er fikset

Nye eller reviderte datasett/UML-modeller/tjenester:

 • Nye filer for postnummerområder, Kartverket
 • Nye filer for Grunnkretser 2017/2018, SSB
 • Ny WFS-tjeneste for Markagrensen, Kartverket
 • Ny WFS- tjeneste for Tettsteder, SSB

 

Sprint 8.3

Endringene i sprint 8.3 er synlige fra og med 27. februar 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Seksjonen for «Distribusjoner» under metadataoppføringene har blitt mer oversiktlig. Det er også lagt valg som «vis i kart», «last ned data» under de forskjellige tjenestetypene

Ny eller forbedret funksjonalitet i metadataeditor:

 • Geonorge høster metadata fra ESRI-portaler som bruker standarden «Open data metadata». Dette gjelder for øyeblikket data fra Oslo kommune og Tromsø kommune.

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt / API-er:

 • Ved å bruke «basic authentication» er det er mulig å laste ned Norge Digitalt-begrensede data med nedlastnings API-et 

Sprint 8.2

Endringene i sprint 8.2 er synlige fra og med 6. februar 2018

Ny eller forbedret funksjonalitet i registrene:

 • Forbedret mulighet for manuell overstyring av status-verdier i Geonorge statusregistre (DOK, Geodatalov og Inspire)
 • Inspire statusregisteret oppdateres nå automatisk ved hjelp av «Inspire-nøkkelord» i metadataoppføringen

Feilretting i register:

 • Søk i Inspire status-registeret fungerer nå som det skal
 • Fikset lenke som gjorde at brukere ikke fikk foreslått nye dokumenter i dokumentregistrene
 • Fikset feil som forårsaket feil ved endring av kodelisteverdier

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Geonorge Atom Feeds er nå kun tilgjengelig på https://

Feilretting i nedlastningsløsning:

 • Fikset feil som gjorde at handlekurven så rar ut ved lasting i Firefox med dårlig internettilkobling

Ny eller forbedret funksjonalitet i maskingrensesnitt / API-er:

 • Ny og forbedret dokumentasjon av nedlastningsAPI-et

Feilretting i kartkatalogen:

 • Rettet feil på knapp for å kopiere lenke (URL) til tjeneste i kartkatalogen
 • Overskriften på metadataoppføringer blir ikke lenger gjemt bak type-elementet (element i metadataoppføringen som oppgir om oppføringen er datasett, tjeneste eller applikasjon)

Feilretting i metadataeditor:

 • Fikset feil som gjorde at det dukket opp ekstra distribusjoner for enkelte datasett
 • Metadataoppføringer som mangler produktspesifikasjon blir ikke lenger tvunget gjennom en (irrelevant) konformitetssjekk

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Nye filer for Administrative enheter 2018, Kartverket
 • Nye filer for Befolkning på grunnkretsnivå både versjon for 2016 og 2017, Kartverket
 • Ny filer for Illustrasjonskart, Kartverket
 • Revidert WFS-tjeneste for Gyteområder, Fiskeridirektoratet
 • Ny WFS -tjeneste for Kulturminner – SEFRAK, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – kulturmiljøer, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – Sikringssoner, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Kulturminner – Enkeltminner, Riksantikvaren
 • Ny WFS-tjeneste for Inspire – Buildings
 • Ny WFS- tjeneste for Nødhavner, Kystverket

Sprint 8.1

Endringene i sprint 8.1 er synlige fra og med 16.januar 2018.

Ny eller forbedret funksjonalitet i kartkatalogen:

 • Mer oversiktlig visning av distribusjoner i metadataoppføringen
 • Engelsk oversettelse er lagt inn for en hel del metadata
 • Engelske data synkroniseres fra kodelister og registre til kartkatalogen
 • Brukere som i visningen «Hva finnes i mitt fylke/kommune…» legger datasett i handlekurven, vil automatisk få det aktuelle området satt i nedlastningsløsningen

Feilrettinger i kartkatalogen:

 • Fikset feilen som gjorde at metadata ikke ble fjernet fra indeksen i kartkatalogen ved sletting
 • Fikset feilen som gjorde at CSV-eksport av kartkatalogen ikke leverte riktig innhold hvis brukeren var i «Alle»-fanen

Feilrettinger i metadataeditor:

 • Rettet feilen som gjorde at  brukere som trykket på «Endre språk»-knappen i metadataeditoren, ikke får feilmelding, men bytter til den engelske versjonen av editoren
 • Fikset feil ved fjerning av distribusjoner

Ny eller forbedret funksjonalitet i register:

 • Organisasjonsregisteret og kommuneregisteret er oppdatert i henhold til endringene som fant sted i overgangen fra 2017 til 2018
 • Alle kodelister inneholder nå en gyldig fra/til dato som bidrar til å sette status for kodeverdien

Feilrettinger i registerne:

 • Ny rekkefølge på smilefjesene i sorteringer av kolonene i DOK-statusregisteret 
 • Fikset feil  som gjorde at SOSI/GML-status i DOK-statusregister ikke ble satt riktig

Ny eller forbedret funksjonalitet i nedlastningsløsningen:

 • Fellesvalg vises ikke lenger dersom brukeren kun skal laste ned ett datasett.
 • Områder leses fra «kommunenummerlista», «fylkesnummerlista» og «områdenummerlista».
 • Pakkeløsningen har fått noen mindre, men betydelige, forbedringer (for eksempel at brukeren kun får én e-post istedenfor flereved nedlasting av FKB)

Feilrettinger i nedlastingsløsningen:

 • Nedtrekksmenyene for valg av område går ikke lenger utenfor skjermvinduet  

Nye eller reviderte datasett / UML-modeller / tjenester:

 • Oppdaterte filer for N250-5000 Kartdata-seriene, Kartverket
 • Oppdatert årsversjon av Markagrensen, Kartverket
 • WFS: Inspire – Geographical Names

 

Prosjektet Ny nasjonal geoportal utviklet Geonorge i perioden 2014-2016. Rapporter og dokumenter fra denne perioden er samlet her.