Styrende dokumenter for Geovekst 2021-2024

Sist oppdatert: 19.10.2020

Geovekst er et partssamarbeid hvor hovedmålet er å samarbeide om å sikre oppdaterte Geovekst-data for å bidra til å løse deler av partenes samfunnsoppdrag. Geovekst-forum har etablert tre styrende dokumenter for videreutvikling av detaljert grunnkart (FKB) for fremtiden.

Geovekst-samarbeidet sørger for at Geovekst-dataene samles inn én gang, etter én felles standard, ajourholdes ett sted og brukes av mange. Gjennom samfinansiering kan det produseres større mengder data og det blir rimeligere for hver av partene. Slik bidrar samarbeidet til samfunnets beste.Geovekst-data er et viktig bidrag inn i et felles kunnskapsgrunnlag. Geovekst-samarbeidet har ansvar for tiltak 9 i Handlingsplanen til Nasjonal geodatastrategi; «Videreutvikle detaljert grunnkart (FKB) for fremtiden».

Geovekst-forum har etablert tre dokumenter:

 

Formålet med dokumentene «Fellesdokument» og «Handlingsplan» er å trekke opp en omforent retning for Geovekst-samarbeidet nasjonalt og lokalt fram til 2024. Dokumentene beskriver samarbeidets hovedmål og samarbeidets omfang og virke.

For enkeltprosjekt eller satsningsområder under Geovekst-samarbeidet utarbeides det egne planer for gjennomføring. Dette gjelder blant annet for kvalitetshevingsarbeid (FKB-kvalitetsplan) og revisjon av produktspesifikasjoner som vil stå i fokus de neste årene.
Dokumentene skal revideres årlig.