Havnedata og Registreringsinstruks for havnedata er tilgjengelig i versjon 2.0

Sist oppdatert: 18.10.2021

Som et ledd i arbeidet med en omforent og offisiell produktspesifikasjon for Havnedata (basert på ISO 19131) er Havnedata-standarden og medfølgende registreringsinstruks for havnedata tilgjengelig i en oppdatert versjon.

En ferdigstilt produktspesifikasjon for havnedata er ett av delmålene i Havnedata 2021-prosjektet. Havnedata 2021 er en felles prosjektsatsning mellom Kystverket, Kartverket, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet, som en videreføring av fjorårets «Havnedata 2020»-prosjekt. Prosjektets mål er å gjøre det enkelt å dele og oppdatere havnedata gjennom en felles nasjonal infrastruktur. Tilgjengelige og kvalitetssikrede data vil blant annet bidra til mer effektive havner.

I arbeidet med produktspesifikasjonen er det satt opp tre arbeidsgrupper:

  •  Arbeidsgruppe Produktspesifikasjon
  •  Arbeidsgruppe Brukerkartlegging i havn
  •  Arbeidsgruppe tegneregler


Erfaringer fra kartleggingen som ble gjort i fjorårets prosjekt gav en rekke innspill og tilbakemeldinger, som arbeidsgruppen for produktspesifikasjon har jobbet med, og gjort forbedringer eller nødvendige tilpassninger av Havnedata-standarden.
Nytt i Havnedata 2.0 er blant annet flere nye objekttyper som Slipp, Flytedokk, Tørrdokk, Havneanlegg. Det er lagt til nye kodelister og utvidet en rekke kodelister med nye verdier. Enkelte attributter er fjernet eller lagt til. Havnedata 2.0 er også blitt utvidet til å inneholde fartsbegrensninger og forbudsområder (for f.eks. vannscoterforbud).

Registreringsinstruks for Havnedata 2.0
For en fullstendig endringslogg.

Arbeidsgruppen for produktspesifikasjon har bestått av seks faste deltagere, ledet av Matilde Skår (Kartverket). Øvrige deltagere: Maléne Peterson (Norkart), Sigbjørn Wik, Tore Freddy Bæk, Åsmund Tjora (Kartverket) og Hermann Lüpfert (Kystverket).
Maléne Peterson (Norkart) har skrevet registreringsinstruksen.
I tillegg har flere bidragsytere kommet med innspill og tilbakemeldinger etter behov:
Kystverket, Kartverket, Stavanger havn, Stavanger havn, Trondheim havn, Kristiansand havn, Bergen havn, Sirevåg havn, Terratec, Sintef, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

Det vil komme oppdaterte tegneregler for Havnedata 2.0. Dette arbeidet pågår.