Nytt aktsomhetskart for flom

Sist oppdatert: 09.10.2020

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt nye aktsomhetskart for flom er et nasjonalt datasett som på oversiktsnivå viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare.

Aktsomhetskartet for flom er basert på DTM10 og FKB-vann.  Det landsdekkende datasettet viser hvilke områder som kan være utsatt for flomfare og bidrar til at kommunene får et bedre grunnlag for sin arealplanlegging.

Detaljeringsgraden på kartet er tilpasset kommuneplannivået, og egnet til bruk som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutredninger og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen, for å identifisere aktsomhetssoner for flom.  Aksomhetsområdene skal legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.  Metoden er basert på at kartet alene ikke er egnet til bruk i reguleringsplanarbeid eller for å vurdere flomsikker utbygging i henhhold til kravene i TEK17.

Du kan lese mer om metodebeskrivelse og bruksområder her.

Tilgang til aktsomhetskart for flom: