Kartlegging av brukerbehov i havn

Sist oppdatert: 19.11.2021

Havnedata 2021 er en felles prosjektsatsing mellom Kystverket, Kartverket, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Prosjektets mål er å gjøre det enkelt å dele og oppdatere havnedata gjennom en felles nasjonal infrastruktur. Et av delmålene går ut på å lage en produktspesifikasjon for havnedata.


I arbeidet med produktspesifikasjonen er det satt opp tre arbeidsgrupper:  

 •  Arbeidsgruppe Produktspesifikasjon
 • Arbeidsgruppe Brukerkartlegging i havn
 • Arbeidsgruppe Tegneregler

Rapporten «Kartlegging av brukerbehov i havn beskriver brukerbehov i havn kartlagt av arbeidsgruppa «Brukerkartlegging i havn». Den vil danne grunnlag for videre standardiseringsarbeid for havnedata.

Arbeidet i arbeidsgruppa Brukerkartlegging i havn startet med en felles digital workshop, der en fikk identifisert brukergrupper og brukerbehov. Videre ble disse kategorisert, og arbeidsgruppa gikk videre med noen utvalgte tema der en så behov for dypdykk. Temaene ble diskutert i egne temamøter med fokus på å identifisere brukerhistorier knyttet til brukerbehovene:

 • Hva er problemet (brukerbehovet)?
 • For hvem (brukergruppa)?
 • Hvorfor er det et problem?
 • Hvordan kan det løses?

Ved behov ble aktuelle etater/organisasjoner utenfor arbeidsgruppa ble invitert inn i temamøtene. Brukerbehov og brukerhistorier er beskrevet basert på det som har kommet frem i diskusjoner i møtene i arbeidsgruppa og innsendte innspill.

Bidragsytere: Kartverket, Norkart, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet, Statsforvalteren, SINTEF, Grieg Connect, Forsvaret, Fylkeskommunene: Rogaland fylkeskommune og Viken fylkeskommune, Kommunene: Oslo kommune og Kristiansand kommune. Havner: Bergen havn, Kristiansand havn, Oslo havn, Arendal havn, Stavanger havn, Karmsund havn. Friluftsrådene: Bergen og Omland Friluftsråd og Oslofjorden Friluftsråd.

Arbeidsgruppene ønsket spesielt tilbakemelding på:

 • Kommer budskapet i brukerhistoriene tydelig frem?
 • Er det noe som er beskrevet feil eller som må beskrives tydeligere?
 • Er det viktige brukerbehov/brukerhistorier som mangler, som det bør tas tak i?
 • Kapittel 4. Veien videre: Behov og tiltak. Er det noe viktig som er uteglemt?

Les rapporten om kartlegging av brukerbehov i havn her.